งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่. 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ และความชำนาญในการ ออกแบบ การจัดการ ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนรับมือกับโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่. 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ และความชำนาญในการ ออกแบบ การจัดการ ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนรับมือกับโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

2

3

4

5

6

7 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ และความชำนาญในการ ออกแบบ การจัดการ ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนรับมือกับโรค และภัยสุขภาพ 2. สำหรับฝึกอบรมการเป็นวิทยากร หรือ ครู ก Training for Trainer ให้กับผู้รับผิดชอบงานในการ จัดการฝึกซ้อมแผนในพื้นที่ โดยสามารถประยุกต์ใช้กับ การฝึกซ้อมรับภัยต่างๆ นอกเหนือจากโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ เช่น โรคติดต่ออื่นๆ อุบัติภัยสารเคมี รังสี ภัย ธรรมชาติ หรือ การซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่

8 สารบัญ คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม บทที่ 3 การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ บทที่ 4 การออกแบบการฝึกซ้อม บทที่ 5 การวางแผนการฝึกซ้อม บทที่ 6 เอกสารการฝึกซ้อม บทที่ 7 การควบคุมการฝึกซ้อม บทที่ 8 การดำเนินการฝึกซ้อม บทที่ 9 การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม บทที่ 10 การถอดบทเรียน บทที่ 11 การฝึกซ้อมแบบกลุ่ม ภาคผนวก ต้นแบบเอกสาร ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง

9 คู่มือสำหรับวิทยากร o ภาพรวมของการประชุม o บันทึกสำหรับวิทยากร o กิจกรรมกลุ่ม + บทสรุป o hand out PPT คู่มือมีเนื้อหา 2 ส่วน คู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม o เนื้อหาย่อที่สอดคล้องกัน o การบันทึก o กิจกรรมกลุ่ม + สรุป

10 แผ่นดีวีดี สรุปย่อ ประมาณ 5 นาที บทบรรยาย ( บทที่ 1-10) การนำเสนอฝึกปฏิบัติและวิพากษ์ ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย

11 เชิญชมวีดิทัศน์ ประมาณ 5 นาที


ดาวน์โหลด ppt สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่. 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ และความชำนาญในการ ออกแบบ การจัดการ ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนรับมือกับโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google