งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยงและการเตรียมรับมือ การก่อการร้ายด้วยอาวุธ ชีวภาพของประเทศไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยงและการเตรียมรับมือ การก่อการร้ายด้วยอาวุธ ชีวภาพของประเทศไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยงและการเตรียมรับมือ การก่อการร้ายด้วยอาวุธ ชีวภาพของประเทศไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค http://beid.ddc.moph.go.thhttp://beid.ddc.moph.go.th ณ 24 มิถุนายน 2554

2 Bioterrorism อาวุธ ชีวภาพ WHO ใช้ชื่อว่า “Deliberate use of biological agents” หรือ “กรณี เหตุการณ์การจงใจกระทำของ มนุษย์ด้วยสารชีวะ” : อาวุธที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสูง ทำให้คนจำนวนมากในพื้นที่กว้างได้รับ บาดเจ็บ ป่วย และตาย จุลินทรีย์ที่ สามารถนำมาผลิตเป็นอาวุธชีวภาพได้ ต้องมี คุณสมบัติผลิตง่าย ต้นทุนต่ำมี ความคงทนในการผลิต เก็บรักษาไว้ได้ นาน โดยไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และ เข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง

3 คุณลักษณะของเชื้อโรคที่อาจจะ นำมาใช้ทำ อาวุธชีวภาพ ทำให้มีอัตราป่วย และอัตราตายสูง แพร่จากคนสู่คนได้ ง่าย ใช้ปริมาณเชื้อน้อย แต่แพร่ได้มาก ทางการหายใจ การวินิจฉัยโรคได้ ไม่เร็วนัก ไม่มีวัคซีน ทำให้เกิดความตื่น ตระหนกได้มาก สามารถผลิตเชื้อ ได้เอง มีความคงตัวใน สิ่งแวดล้อม มีฐานข้อมูลจาก การวิจัยและการ พัฒนามาก่อน สามารถใช้เป็น อาวุธได้

4 รายชื่อโรคที่ใช้เป็น อาวุธชีวภาพ รายชื่อโรคที่ใช้เป็น อาวุธชีวภาพ (US CDC) Group A : Anthrax, Plague, Smallpox, Botulism, Tularemia, Viral Haemorrhagic Fever ( อิโบลา ลาสสา มาบวร์ก จู นิน ) Group B : Q fever, Brucellosis, Glanders, VEE, Ricin, Clostridium perfringens, Staph. Enterotoxin B, Salmonella, Shigella, E.coli O 157 : H7, Vibrio chloerae, Cryptosporidium parvum Group C : Nipah virus, Hanta virus, Yellow fever, Tick-borne haemorrhagic fever, MDR-TB High potential

5 BIOLOGICAL ANTHRAX 2002, USA Risk factors in Thailand Alliance with western countries Local political/religious conflicts Craze, mimicry

6 Anthrax mail hoaxes, Thailand (16 Oct 01 - 22 Feb 02) Anthrax test results on 217 s uspected letters/objects were all negative ! The confidence in public security was finally restored.

7 การจงใจกระทำของมนุษย์ด้วยสารชีวะ หรือ เหตุการณ์ จะกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งสารชีวะถูก ทำให้กระจายในวงกว้างหรือติดต่อได้ง่าย และ ต้องดำเนินการกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ระบบ ต่างๆ จะต้องมีการเตรียมพร้อมสู่การรองรับ สำหรับการอพยพคนหรือการส่งวัสดุอุปกรณ์ทาง การแพทย์หรือวัคซีน บางกรณีการปฏิบัติการตอบ โต้อาจต้องใช้รูปแบบพิเศษ การดำเนินการตอบโต้ ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดความเสี่ยงของการเพิ่ม จำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อ กฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ. 2548 (International Health Regulation 2005) แนวทางของ WHO เรื่องของความ มั่นคงทางด้าน สาธารณสุข (Global Health Security)

8 การจัดทำแผน คู่มือปฏิบัติงาน มาตรฐาน งาน การให้ข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังโรค : ศูนย์ ข้อมูล ระบบข้อมูล การประสานงาน : คณะกรรมการและศูนย์ ประสานงาน การฝึกอบรม : ตำรวจ เจ้าหน้าที่ กสท. บุคลากร สธ. การเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ : ยา ปฏิชีวนะ ชุด & อุปกรณ์กันเชื้อ การเตรียมปฏิบัติการ : หน่วยเฉพาะกิจเพื่อ สอบสวนและควบคุมโรค การให้สุขศึกษาแก่ประชาชน ภารกิจที่จำเป็นในการ เตรียมพร้อม

9 การประสานความร่วมมือพหุภาคีเพื่อ แก้ปัญหาการใช้อาวุธชีวภาพ งานข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวัง การประสาน ความร่วมมือ พหุภาคีเพื่อแก้ปัญหาการใช้ อาวุธชีวภาพ สอบสวน ชันสูตร ปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุ การรักษาพยาบาล เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านอื่นๆ สภาความ มั่นคง แห่งชาติ กระทรว ง กลาโหม กระทรว งมหาดไ ทย กระทรวง สาธารณ สุข กระทรวง วิทยาศาส ตร์ฯ สำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติ องค์กร สาธารณประโย ชน์ หน่วยงา น ภาคเอก ชน

10 แผนบรรเทา ภัย จาก อากาศหนาว แผนบรรเทา ภัย จากไฟป่า แผนป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน แห่งชาติ ๒๕๔๘ แผนบรรเทา ภัย จาก อุทกภัย วาต ภัย โคลนถล่ม แผนบรรเทา ภัย จาก อัคคีภัย แผนบรรเทา ภัย จาก แผ่นดินไหว แผนบรรเทา ภัย จากภัย แล้ง แผนบรรเทา ภัย จากโรค ระบาดสัตว์ แผนบรรเทา ภัย จาก สารเคมี วัตถุ อันตราย แผนบรรเทา ภัยจากการ คมนาคม ขนส่ง แผน เตรียมพร้อม รับมือภัย คุกคาม จาก อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี

11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ( สมช.) แผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ พ. ศ. 2553-2557 แนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จากโรคติดต่ออุบัติใหม่ อาวุธชีวภาพ แนวทางการ อำนวยการ การเตรียมพร้อม ต่อภัยคุกคามจาก อาวุธชีวภาพ

12 ห้ามรัฐภาคีพัฒนา ผลิต และ สะสมอาวุธชีวภาพ และให้ ทำลายอาวุธที่มีอยู่ใน ครอบครอง อนุสัญญาห้าม อาวุธชีวภาพถือเป็นความตก ลงพหุภาคีด้านการลดอาวุธ ฉบับแรกของโลก ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี อนุสัญญาฯ เป็นลำดับที่ 38 โดยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ค. ศ. 1975 ( พ. ศ. 2518) อนุสัญญาห้ามอาวุธ ชีวภาพ Biological Weapons Convention - BWC

13 การสนับสนุนจากกระทรวง สาธารณสุข ชุดสาธิตการ เก็บตัวอย่างส่ง ตรวจทาง ห้องปฏิบัติการฯ คู่มือการสวมใส่ ถอดเครื่อง ป้องกันร่างกาย การส่วนบุคคล

14 แนวทางปฏิบัติ กรณีพบจดหมายหรือพัสดุต้องสงสัยว่าอาจ บรรจุอาวุธชีวภาพ

15 แนวทางปฏิบัติ ผู้ป่วยที่น่าสงสัยว่า อาจเกิดจากอาวุธ ชีวภาพ โดยไม่ ปรากฎเหตุการณ์แพร่ เชื้อที่ชัดเจน

16 1. ประเทศจำเป็นต้องมีความพร้อมต่อภัยจาก อาวุธชีวภาพ 2. ความพร้อมของประเทศ ขึ้นอยู่กับความ เข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน / บุคลากร ที่มี ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคง 3. ประสบการณ์การรับมือกับภัยคุกคามอาวุธ ชีวภาพ และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ แสดงว่า ประเทศมีศักยภาพและความพร้อม และต้อง พัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 4. การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ ต้องทำใน หลายมิติ เช่น นโยบาย การประเมินความ เสี่ยง แผนเตรียมพร้อม การจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ ความร่วมมือพหุภาคี 5. การดำเนินนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบายด้านความมั่นคง และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญต่อความ เสี่ยงและความพร้อมของประเทศ

17


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยงและการเตรียมรับมือ การก่อการร้ายด้วยอาวุธ ชีวภาพของประเทศไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google