งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารความเสี่ยง เดือนเพ็ญ โยเฮือง พยม., นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารความเสี่ยง เดือนเพ็ญ โยเฮือง พยม., นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสื่อสารความเสี่ยง เดือนเพ็ญ โยเฮือง พยม., นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

3 หัวข้อของการนำเสนอ :  หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง  การสื่อสารความเสี่ยง

4 หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง Principles of Risk Analysis

5 การดำเนินการวิเคราะห์ความ เสี่ยงต้องเป็นไปตามแนวทางที่ เป็นมาตรฐานสากล ซึ่ง ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความ เสี่ยง และ การสื่อสารความเสี่ยง

6 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หลักการทั่วไป สม่ำเสมอ เปิดกว้าง โปร่งใส บันทึก

7 การวิเคราะห์ ความเสี่ยง การสื่อสารความ เสี่ยง Risk Communication การประเมิน ความเสี่ยง Risk Assessment การบริหารจัดการ ความเสี่ยง Risk Management

8 การสื่อสารความเสี่ยง เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ความคิดเห็นแบบ ปฏิสัมพันธ์ ในกลุ่มของผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่าย ได้แก่ ผู้ประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารจัดการความ เสี่ยง ผู้บริโภคและสื่อมวลชน อุตสาหกรรม นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

9 การสื่อสารความเสี่ยง มุ่งประเด็นไปที่  ตัวความเสี่ยง  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ เสี่ยง  การมองภาพความเสี่ยง (Risk perception)  การอธิบายวิธีการประเมิน ความเสี่ยง  การตัดสินใจในการบริหาร จัดการความเสี่ยง

10  Risk bearers - ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบจาก ความเสี่ยง Risk generators - ผู้ที่ทำให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยง Risk ad ocates – ชี้บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน กระบวนการสื่อสาร ความเสี่ยง Risk mitigators - ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่ศึกษา ตรวจสอบความเสี่ยง และเสนอวิธีการ ลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง Risk arbiters - ผู้ที่นำฝ่ายที่มีข้อขัดแย้งมาต่อรอง และหาข้อตกลง ร่วมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน กระบวนการสื่อสารความเสี่ยง

11 การสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล จำเป็นในทุกขั้นตอนของ การประเมินความเสี่ยงและ การบริหารจัดการความ เสี่ยง

12 การสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล สร้างความ เข้าใจแก่ทุก ฝ่าย เพิ่มความมั่นใจและ ความเชื่อมั่น


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารความเสี่ยง เดือนเพ็ญ โยเฮือง พยม., นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google