งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pandemic influenza Preparedness Staying in the business during the time of pandemic.. PTT Public Company Limited.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pandemic influenza Preparedness Staying in the business during the time of pandemic.. PTT Public Company Limited."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pandemic influenza Preparedness Staying in the business during the time of pandemic.. PTT Public Company Limited

2

3 Predicted spread and virulence Illness rates in population20-50% Death rate 70% Global deaths2-50 Millions Global Spread3 months Vaccines availability6 months after initial outbreak and up to 2 Yrs Anti-viral treatmentLikely to be in short supply and may be not effective Illness rates in population20-50% Death rate 70% Global deaths2-50 Millions Global Spread3 months Vaccines availability6 months after initial outbreak and up to 2 Yrs Anti-viral treatmentLikely to be in short supply and may be not effective

4 1. New influenza virus in animals low risk for human 2. High risk for human 3. Human infections, no or only inefficient man-to-man Tx Influenza Situation and Pandemic Trend 4. Increased man-to-man Tx, limited outbreak 5. Significant increase in man-to-man Tx, extended outbreak 6. Pandemic Close Tracking Green Alert (Low Condition) No Indication /Information Yellow Alert (Significant Condition) Some Indication /Info Orange Alert (High Condition) Confirmed /Credible Indication /Info Red Alert (Severe Condition) Direct Indication /Info

5

6

7

8 PTT Business Impact Analysis on Pandemic Crisis Workforce ( 30%) Supply chain and Production Business and Finance Communication & Computer Network Customers, Suppliers and Other stakeholders

9 PTT Pandemic Management Plan Purpose 1.Workforce Safety and Health 2.Risk Mitigation 3.Business Continuity and Recovery 4.Co-operation and collaboration with stakeholders and government agencies

10 PTT Pandemic Management Plan Plan 1. Employee 2. Business Process 3. Infrastructure 4. Stakeholders 5. Communication Main Aspects

11 PTT Pandemic Management Plan 1.Prevention 2.Preparedness 3.Response 4.Recovery Orange Alert (High Condition) Red Alert (Severe Condition) Green Alert (Low Condition) Yellow Alert (Significant Condition) 4 Phases of Management Plan 4 Alert Levels

12 PTT Pandemic Management Plan Pandemic Management Committee

13 1. Employee Preparedness  HR Policies on: Overseas travel Absenteeism etc. Consider succession planning for key staff  Medical Plan Appoint the Flu Manager Stock up on “TAMIFLU”, thermometers, disposable gloves and N-95 face masks Hosted by  HR  Medical Division Supported by  Influenza foundation (Thailand) Deliverables  HR Policies  Medical Plan Yellow Alert (Significant Condition) Yellow Alert (Significant Condition)

14 2. Business Process Preparedness  Identify critical functions that may be affected due to absence of staff, e.g. production, sales etc  Plan for an absenteeism rate of up to 30% during Alerts Orange and Red.  Consider cross-training of staff in critical functions  Identify functions that can be done off-site or from home Hosted by  Business Groups  All Units Supported by  QSHE  Risk Mgt. Committee  Consultant Deliverables  Critical Functions and Staffs List  Pandemic Business Continuity Plan Yellow Alert (Significant Condition)

15 3. Infrastructure Preparedness  Prepare the IT equipment and communications access for employees working from home / off-site, e.g. telephones, fax machines, servers, laptops, etc  Disinfect common areas within your workplace, including the air- conditioning  Prepare the alternative workplace with equipments  Prevent visitors with flu-like symptoms from entering workplace Hosted by  ICT  Facility Supported by Deliverables  ICT Business Continuity Plan  Facility Business Continuity Plan Yellow Alert (Significant Condition)

16 4. Stakeholders Preparedness  Update contact information of key suppliers and customers  Prevent visitors with flu-like symptoms from entering workplace  Co-ordinate business continuity plan with suppliers and customers Hosted by  Business Groups Supported by Deliverables  Emergency and Crisis Management Plan  Pandemic Business Continuity Plan Yellow Alert (Significant Condition)

17 5. Communication Preparedness  Create general awareness of flu and preventive measures among staff. Consider various communications channels such as briefings, newsletters, intranet or email  Develop an external communications plan for various alert levels aimed at customers, suppliers and shareholders Hosted by  Medical  HR  PR  IR Supported by Deliverables  Information Sharing  Emergency and Crisis Communication Plan Yellow Alert (Significant Condition)

18 Implementation 1) Self Assessment 2) Responsible Persons and Strategies 3) Develop Plans by each functions 1. Employee 1.1 HR 1.2 Medical 2. Business and Process 2.1 Define Critical Functions and Staffs 2.2 Develop Business/Process Continuity Plan (BCP) 3. Infrastructures 3.1 ICT System 3.2 Facilities and Utilities 4. Communication 4.1 Internal: HR/PR/Med 4.2 External: IR/PR 5. Stakeholders 2.2 Key Suppliers and Customers Coordination 4) Consolidate to PTT Corporate Plan 4.1 PTT Corporate Pandemic Plan 4.2 Emergency and Crisis Management Plan 5) Table Top Exercise 6) Review and Corrective Actions 7) Approve and Maintain the system

19 Private Sector Strategies 1. Establishing a process for infection control in the workplace, including options for working offsite while ill, systems to reduce infection transmission, and worker education 2. Establishing internal surveillance protocols to monitor the health of workers and business stakeholders and to keep State and local public health officials informed 3. Developing pandemic specific continuity of operations plans to maintain delivery of essential goods and services despite significant and sustained worker absenteeism 4. Monitoring regional/national/international pandemic threat levels for trigger-point changes that will affect the business 5. Coordinating with government officials and community stakeholders to share planning, preparedness, response, and recovery information; and 6. Establishing partnerships with other members of the sector to provide mutual support and maintenance of essential services during a pandemic

20 Avian Infuenza 2008 Influenza Inter-Pandemic Preparedness Plan Episode III - Epidemiologic status - Mutation - Mode of Transmission - Drug Treatment - Prevention - PTT Strategic Action Plan

21 Epidemiologic Status 14 Countries, 382 Cases, 241 Deaths ( 30 April 2008 ) average mortality rate 63% Mutation - Antigenic drift (gradually change) reported by Prof. Y. Puworawan, Virologist Chulalongkorn U., - Antigenic shift (reassortment) – close observation due to high risk of Pandemic spread

22 Present situation 1 23456 Pandemic FluBird-Flu Mode of Transmission 1. Droplet – P’cle >5 µm, ≤ 3 ft, coughing/sneezing/ talking, mucosa 2. Contact – Direct and indirect 3. Airborne – P’cle ≤5 µm, dust containing microorganism, air current

23 Drug Treatment 1. Amantadanes gr.- 93% resistant 2. Neuraminidase inhibitor gr.- Oseltamivir (Tamiflu) Prevention Pre-exposure - Personal precaution - hand hygiene, mask, gloves - Respiratory hygiene/Cough Etiquette – waste management Post-exposure - Antiviral drug (Tamiflu) prophylactic dose

24 Ten Things to Know about Pandemic Influenza - Pandemic influenza is different from Avian influenza - Influenza pandemics are recurring events - The world may be on the brink of another pandemic - All countries will be affected - Widespread illness will occur - Medical supplies will be inadequate - Large number of deaths will occur - Economic and social disruption will be great - Every country must be prepared - WHO will alert the world when the pandemic threat increases These are the key reasons why PTT needs to create own Business Contingency Plan

25 PTT Business Contingency Plan - Head office workers – HO, PK - GSPs & LPG Plants and Pipeline - Depots - Mobile workers - Frequent business travellers

26 1. Render health education to PTT employees ; e-mail, brochure 2. Set up medical conference “Avian Influenza 2008 ” by expert from Medical Department, MOPH on April 10, 2008 to target participants – medical personnels, QSHE-Co, PTT employees 3. Provide and distribute masks to all PTT employees 4. Encourage PTT employees to put on their masks whenever they get RT infection such as a cold, etc. and keep on hand hygeine PTT Strategic Action Plan

27 5. Prepare travel kit for frequent business travellers, mobile workers 6. Provide Influenza vaccination for PTT staff (on a voluntary basis and the potential of rare complications existed should be informed before receiving vaccination) 7. Stockpile of antiviral drug (Tamiflu) for approximately 15% of PTT staff 8. Expanded Action to PTT Group – PTTEP by - Stockpile of antiviral drug (Tamiflu) for PTTEP high risk employees (cost sharing) - Sharing the data of Avian Influenza situation

28 ตารางเปรียบเทียบ ระดับขั้นขององค์การอนามัยโลก WHO และ ระดับการเตือนภัยของ ปตท. ระดับขั้นขององค์การอนามัย โลก WHO ระดับการเตือนภัย ของ ปตท. ขั้นที่ 1 พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ในสัตว์ ระดับ 1 สีเขียว (Low Condition) ขั้นที่ 2 เชื้อแพร่กระจายระหว่างสัตว์ โดยมีความเสี่ยงที่อาจ ติดสู่คนได้ ขั้นที่ 3 คนติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่จาก สัตว์ ระดับ 2 สีเหลือง (Significant Condition) ขั้นที่ 4 ติดต่อจากคนสู่คน แต่ยังอยู่ ในวงแคบ ระดับ 3 สีส้ม (High Condition) ขั้นที่ 5 การระบาดขยายตัวเพิ่มขึ้น ขั้นที่ 6 การระบาดแพร่กระจายทั่ว โลก ระดับ 4 สีแดง (Severe Condition)

29

30

31

32

33

34 การชี้แจง ให้ ความรู้แก่พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ ปตท.

35 การฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ให้กับ พนักงาน

36 Travel kit สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทาง ไปพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค

37

38

39

40 ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างกลไก ในการพึ่งพากันของ ภาคเอกชน  ภาคเอกชน แลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในกลุ่ม เครือข่ายของตน จากห่วงโซ่อุปทาน ลูกค้าหลัก  ภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และการติดตามผล  กำหนดมาตรการทั้งบังคับ และสมัครใจ รวมทั้ง แนวทางมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และสนับสนุน การดำเนินงานภาคเอกชน เช่น  Pandemic Preparedness National Plan  Guide for critical infrastructure and key resources  Flu Pandemic Business Continuity Guide for SME  ฝึกซ้อมร่วมกันระดับท้องถิ่น

41 Dr. Panya Artchariyavivit PTT Medical division July 21, 2008 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Pandemic influenza Preparedness Staying in the business during the time of pandemic.. PTT Public Company Limited.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google