งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHER) กรมควบคุมโรค ปี 2554 - 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHER) กรมควบคุมโรค ปี 2554 - 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHER) กรมควบคุมโรค ปี 2554 - 2558

2 กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ : องค์การอนามัยโลก 1. โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (new infectious diseases) 2. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (new geographical areas) เช่น ซาร์ส 3. โรคติดต่ออุบัติซ้ำ (Re-emerging infectious diseases) เช่น กาฬโรค 4. เชื้อโรคดื้อยา (Antimicrobial resistant organism) 5. อาวุธชีวภาพ (Deliberate use of bio- weapons) ใช้เชื้อโรคหลายชนิดผลิตเป็นอาวุธ เช่น เชื้อแอนแทรกซ์ ไข้ทรพิษ

3 Why EIDs? Studies show over the last 50 years:  One new disease every year  >70% are zoonotic, % increasing  Many are of transboundary in nature  Wide and significant impacts (SARS/HPAI)  Global significance, international public good Studies show over the last 50 years:  One new disease every year  >70% are zoonotic, % increasing  Many are of transboundary in nature  Wide and significant impacts (SARS/HPAI)  Global significance, international public good

4 Timeline of EIDs / threats for Thailand Year of emergence Disease / threat 2500Dengue 2520’s, 50’sChikungunya ~ 2527HIV / AIDS 2530’sVC 0139 2537Plague (India) 2530’s, 40’sLeptospirosis ~2540’sMeningo (W135) ~2540’sLeishmaniasis ~2540’sMDRTB Year of emergence Disease / threat 2542Nipah 2546SARS 2547AI (H5N1) 2552Pandemic H1N1 OngoingAB resist. Bacteria ?New cholera ?West Nile Enceph. ?Yellow fever ?What else? โรคอุบัติใหม่วันนี้ คือโรคประจำถิ่นในวันหน้า... ถ้าควบคุมไม่ได้

5 โรคติดต่ออุบัติใหม่และ อุบัติซ้ำ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1)2009 โรคไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออกอีโบลา โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคไข้เหลือง โรคชิคุนกุนยา ซาร์ส โรคแอนแทรกซ์ โรคลีเจียนแนร์ โรคไข้ริฟต์ วาล เลย์ โรคโบทูลิซึม โรคติดเชื้อ อีโคไล ชนิดรุนแรง (E.coli O104)

6 ผลการประเมินความเสี่ยง โรค EIDs ในประเทศไทย ปี 2553 8 โรคที่ต้องให้ความสำคัญในพื้นที่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร / โรคมือ เท้าปาก ไข้หวัดนก ชิคุนกุนยา ไข้กาฬหลังแอ่น ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โรคติดเชื้อจากสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส และ โบทูลิซึม เหล่านี้มีแนวโน้มการ ระบาดอยู่ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องหรือมี ความเสี่ยงสูงที่จะ เกิดขึ้น

7 การพัฒนาองค์กร ( พื้นฐาน ) ข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางวิชาการ ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดในการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะสูงในการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข องค์กร / ทีมงานมีคุณลักษณะที่พร้อม ต่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ให้มีการ พัฒนาระบบสั่งการ ศูนย์สั่งการ และ แนวทางปฏิบัติ (SOP)

8 กลุ่มวิชาการและการเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน 1. ด้านวิชาการ ( จัดทำคำแนะนำ, ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ, มาตรการป้องกันควบคุมโรคฯลฯ ) 2. ด้านปฏิบัติการ ( จัดการประชุม, ออกหนังสือสั่งการ, ปฏิบัติงาน อื่นๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ) 3. ด้านส่งกำลังบำรุง ( วางแผน / จัดซื้อ จัดหา / สนับสนุน เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ) 4. ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ( ผลิตข้อความประชาสัมพันธ์, การจัดนิทรรศการวิชาการ ฯลฯ ) กลุ่มนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาทรัพยากร บุคคล 5. ด้านบริหารจัดการ ( จัดทำแผนงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เช่น งบ ฉุกเฉิน งบกลาง ฯลฯ ) กลุ่มบริหารทั่วไป 4. ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ( เผยแพร่ข้อมูลลง web site ฯลฯ ) 5. ด้านบริหารจัดการ ( สนับสนุนการผลิตเอกสาร ค่าล่วงเวลา ยานพาหนะ งบประมาณ ฯลฯ ) บทบาทหน้าที่ของ แต่ละกลุ่ม

9 ภารกิจหลัก BEID1 : การวิเคราะห์ข่าวกรองและเตือนภัยความเสี่ยง BEID2 : การเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค / กระทรวงสาธารณสุข / ประเทศ BEID3 : การจัดการสื่อสารสาธารณะ BEID4 : การจัดหา / สนับสนุนเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และบริหารสต๊อก คงคลัง BEID5 : การพัฒนาทีมวิทยากร และ ผลิตสื่อวิทยากร BEID6 : การให้ข้อมูลผู้บริหาร ตอบกระทู้ ตอบจดหมาย ตอบหนังสือ BEID7: การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ร่วมกับทีม SRRT ภารกิจสนับสนุน BEID8 : การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ การดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ BEID9_1 : อุปกรณ์เครือข่าย BEID9_2 : ระบบเว็บไซต์ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน / จัดระบบกำลังคนทดแทน / พัฒนา ศักยภาพ BEID10_1 : จัดทำแผนปฏิบัติงาน BEID10_2 : จัดระบบกำลังคนทดแทน BEID10_3 : บุคลากรและองค์กร BEID11 : การจัดทำระบบการบริหารจัดการ แนวทางการ ดำเนินงาน (SOP)


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHER) กรมควบคุมโรค ปี 2554 - 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google