งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำ Research Proposal นพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำ Research Proposal นพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำ Research Proposal นพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ Email: narak@health.moph.go.th สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2 ความรู้ : ปัญหาของเรา อยู่ที่ไหน เรารู้ เรา มั่นใจว่า เรารู้ แต่ เรารู้มา ผิดๆ เราไม่รู้ ว่าเรา ไม่รู้ เรารู้ ว่าเราไม่ รู้

3 อย่าคิดทำวิจัยคนเดียว

4 งานวิจัยของกรม ควบคุมโรค เป็นภารกิจที่สำคัญ งบประมาณมี แต่ไม่มีงานวิจัยที่มี คุณภาพ วิจัยไปเพื่อให้ได้ความรู้ ( ที่ยังไม่รู้ หรือไม่แน่ใจ ) เพื่อนำมาพัฒนา ยุทธศาสตร์ / แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรค

5 การวิจัย การสะสม การรวบรวม การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตาม หลักวิชา การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อแสวงหาคำตอบสำหรับปัญหาหรือ คำถามการวิจัยที่กำหนดไว้ หรือเพื่อ แสวงหาความรู้ใหม่ ซึ่งทำให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิทยาการหรือเกิด ประโยชน์ในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับใน วิทยาการแต่ละสาขา

6 Proposal/Protocol Research proposal – ข้อเสนอ โครงการวิจัย – จัดทำเพื่อเสนอของบประมาณ – กล่าวถึงหลักการใหญ่ๆ ว่าถ้าได้งบฯ จะทำอะไร อย่างไร Research protocol – โครงร่างการ วิจัย / โครงการวิจัย – จัดทำเมื่อเป็นเครื่องมือกำกับการ ดำเนินการวิจัยทั้งโครงการ – เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการดำเนิน งานวิจัยทั้งโครงการ

7 แนวคิดสำหรับการจัดทำ Proposal หลักการและเหตุผลของการทำวิจัย - การทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ( อธิบายหลักการ ไม่ จำเป็นต้องละเอียดมาก ) งบประมาณ

8 การทบทวนวรรณกรรม สืบค้นเอกสารงานวิจัยให้ได้ครบถ้วน ไทย : http://161.200.96.233/thaiim.html www.kmddc.go.th อังกฤษ –Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed –National Library of Medicine: http://www.nlm.nih.gov –http://www.freemedicaljournals.com –The Cochrane Library: www.cochrane.org Unpublished articles

9 แนวคิดสำหรับการจัดทำ Proposal สำคัญที่สุดคือ ประเด็นที่ต้องจะทำ วิจัย ( หรือคำถามการวิจัย ) – ต้องเป็นประเด็นที่ยังไม่ทราบ คำตอบ – ต้องเป็นประเด็นที่สำคัญ ( ไม่รู้ ไม่ได้ ) การทบทวนวรรณกรรมสำคัญ มาก – ต้องเป็นสอดคล้องกันภารกิจ บทบาทหน้าที่ ของเรา / หน่วยงาน

10 คำที่มักใช้ใน วัตถุประสงค์ อุบัติการณ์ ความชุก ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรม เสี่ยง ความเสี่ยง สัมพัทธ์ ความไว ความจำเพาะ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ พัฒนารูปแบบ

11 แนวคิดสำหรับการจัดทำ Proposal ระเบียบวิธีวิจัย – สามารถตอบคำถามการวิจัยได้ – มีรายละเอียดมากพอสมควร – แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยทราบ ข้อจำกัดของระเบียบวิธีและ เครื่องมือที่ใช้ และได้พยายามที่จะ ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้ว

12 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร : ลักษณะ จำนวน วิธีการ เลือก วิธีการเก็บข้อมูล ( กระดาษ vs electronic) เช่น – การทบทวนเอกสาร เช่น Medical record – แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ Focus group – การตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจชิ้นเนื้อ การวิเคราะห์ข้อมูล

13 การสุ่มตัวอย่าง Simple random sampling Systematic sampling Cluster sampling Stratify sampling Multistage sampling RDS – Respondent driven sampling VDT - Venue Day Time sampling

14 ตัวอย่างที่ไม่ดี - การเขียน ขั้นตอนการวิจัย 1. ทบทวนวรรณกรรม 2. จัดทำโครงการวิจัย 3. ขออนุมัติโครงการ 4. ประชุมคณะผู้เชี่ยว / ที่ปรึกษาเพื่อ ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัย 5. พัฒนาแบบสอบถาม 6. พัฒนาคู่มือเก็บข้อมูล 7. อบรมเจ้าหน้าที่ 8. ดำเนินการภาคสนาม 9. วิเคราะห์ข้อมูล 10. นำเสนอผลต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง อื่นๆ

15 งบประมาณ ทำตามระเบียบ คิดตามระเบียบวิธีวิจัย กิจกรรม พื้นที่ และจำนวนตัวอย่าง คำนวณตามความจำเป็นจริง อาศัย Unit cost ที่กรมฯ ให้ใช้เป็นแนวทางใน การคำนวณงบประมาณ ที่ไม่ควรใส่ในโครงการ เช่น กิจกรรม ประชุม / อบรม การเผยแพร่ผลการวิจัย ค่าเดินทางไปประชุมวิชาการ

16 แนวคิดสำหรับการจัดทำ Proposal ( อื่นๆ ) ผู้วิจัยต้องมีความรู้ความสามารถเพียง พอที่จะทำวิจัยได้สำเร็จ ระบุระยะเวลาการทำวิจัยที่เหมาะสม ในโครงการวิจัยควรมีกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยเท่านั้น ในกรณีที่ทำวิจัยในคน ควรระบุ ข้อพิจารณาทางจริยธรรม งบประมาณต้องสมเหตุสมผล


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำ Research Proposal นพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google