งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการ VMI โดย องค์การเภสัชกรรม Suppliers ENTERPRISE RESOURCE PLANNING Account and Finance Customers Supply Chain Management e-Business B2B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการ VMI โดย องค์การเภสัชกรรม Suppliers ENTERPRISE RESOURCE PLANNING Account and Finance Customers Supply Chain Management e-Business B2B."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารโครงการ VMI โดย องค์การเภสัชกรรม

3 Suppliers ENTERPRISE RESOURCE PLANNING Account and Finance Customers Supply Chain Management e-Business B2B Replenishment Buy-Side B2B Replenishment Sell-Side e-Auction eMarketplace B2B SMI Manufacturing e-Procurement e-Commerce BUSINESS INTELLIGENCE (MIS) B2B e-Ordering B2B VMI

4 การบริหารโครงการ VMI การบริหารโครงการ VMI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารสินค้าคง คลังและการกระจายยา เพื่อให้มี ยาหมุนเวียนและกระจายไปทั่ว ประเทศได้อย่างสม่ำเสมอ และ สามารถบริการผู้ป่วยให้ได้รับยา รักษาอย่างต่อเนื่อง

5 Vendor Managed Inventory (VMI) เป็นระบบที่ผู้ขายเข้าไป ช่วยดูแลบริหาร สินค้า คงคลังให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ ซื้อมีปริมาณสินค้าคงคลังที่ เหมาะสม โดยนำสินค้าไป เติมเต็มให้เมื่อสินค้าคงคลัง ลดลงถึงระดับที่กำหนด (Reorder Point)

6 จุดหรือระดับของ Stock คงเหลือ ซึ่งต้องนำสินค้าไปเติม เต็มให้เมื่อ Stock คงเหลือลดลง ถึงระดับที่กำหนด Reorder Point : Safety Stock + Lead time of delivery

7 จุดสั่งซื้อ = ระดับปลอดภัย + ระยะเวลาตั้งแต่ โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลถึงรับยา (Reorder Point) (Safety Stock) (Lead Time of Delivery) ตัวอ ย่าง Safety Stock= 30 วัน Lead Time= 7 วัน Reorder Point= 30+7 = 37 วัน แปลงจำนวนวันให้เป็นจำนวนยาโดยใช้อัตราการ ใช้ยาต่อวันโดยประมาณ สมมติว่าอัตราการใช้ต่อวัน = 1 ขวด Reorder Point= 37 x 1= 37 ขวด เมื่อโรงพยาบาล บันทึกค่า Inventory Onhand มาให้ และยาในคลังลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อ องค์การจะนำยาไปส่งมอบให้ตามจำนวนที่โรงพยาบาลกำหนด

8 ยาที่เข้าโครงการ ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) - สำนักงานประกันสังคม - กรมควบคุมโรค - สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ - กรมอนามัย ยา OSELTAMIVIR, INFLUENZA VACCINE - กรมควบคุมโรค ยากลุ่ม 181 รายการ - โรงพยาบาล การบริหารโครงการ VMI ของ องค์การเภสัชกรรม การบริหารโครงการ VMI ของ องค์การเภสัชกรรม

9 - ลด Stock ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารคลังยา ระบบ VMI ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารคลังยา ระบบ VMI - ลด Inventory cost - รพ. พึงพอใจเนื่องจากลดปริมาณการสำรองยา และมี ยาใช้เพียงพอตลอดเวลา - รพ. ได้รับยาที่ผลิตใหม่ ลดการสูญเสียจาการทำลาย ยาที่ รพ. ส่งคืน ยาที่หมดอายุ - เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารคลังยา - ประชาชนได้รับยาที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุผล (reasonable price) - ประเทศชาติลดการสูญเสียทรัพยากรจากการทำลาย ยาหมดอายุ - รักษาสภาพแวดล้อมอันเนื่องจากมีการทำลายยา หมดอายุลดลง

10 แนวทางการทำ VMI ของ อภ. 1. ใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคา คงที่ไม่จำกัดปริมาณ หรือสัญญาซื้อขาย 2. ทำบันทึกข้อตกลงบริหารสินค้าคง คลังให้ลูกค้า (VMI) 3. ให้ รพ. เลือกวิธีส่งข้อมูลสินค้าคง คลัง - Internet - Fax

11 VMI VMI องค์การเภสัชกรรม คลังยาโรงพยาบาล Upload or Key in Onhand ตรวจสอบ Onhand ส่งของพร้อม Invoice และรายงานฯ

12 โรงพยาบาลจัดส่งข้อมูล สินค้าคงคลัง ให้องค์การเภสัชกรรม ทาง FAX โรงพยาบาลจัดส่งข้อมูล สินค้าคงคลัง ให้องค์การเภสัชกรรม ทาง FAX

13

14

15

16 จากการประเมินของ บริษัท ฟอร์ไซท์ รีเสิร์ซ จำกัด ในปี 2548 บริษัท อินฟอร์เสิร์ซ จำกัด ในปี 2549-2550 ลูกค้า : พอใจในระบบ VMI สูง KPI : จำนวนครั้งในการส่งมอบ สินค้าที่ไม่ทันตามกำหนดเวลาต่อจำนวน ครั้งในการส่งมอบทั้งหมด = 0 ครั้ง ผลการประเมินโครงการ VMI

17 การบริหารโครงการ VMI INFLUENZA VACCINE โดย กรมควบคุมโรค + โรงพยาบาลองค์การ เภสัชกรรม

18 คลิกที่ปุ่ม VMI / SMI เพื่อเข้ามา Log in เข้าสู่เวบไซต์ขององค์การ เภสัชกรรมที่ http://www.gpo.or.th

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ติดต่อ คุณอำพล โทร. 0-2354-8855 มือถือ 084-700-3924 คุณกิตติ โทร. 0-2203-8914 มือถือ 081-384-6079 คุณศรีสมัย โทร. 0-2203-8927 มือถือ 084-700-3926 คุณวัชรีโทร. 0-2203-8986 มือถือ 083-040-2104 คุณกันยา โทร. 0-2203-8902 มือถือ 081-296-9357 คุณวาสนา โทร. 0-2203-8902 มือถือ 087-006-9882 คุณวีรภาพรรณ โทร. 0-2203-8936 มือถือ 084-751-7096 คุณคำนูนพจน์ โทร. 0-2203-8968 มือถือ 084-751-7100 คุณสุชาดา โทร. 0-2203-8102 มือถือ 081-371-3491 Fax.0-2203-8909, 0-2354-8777

53


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการ VMI โดย องค์การเภสัชกรรม Suppliers ENTERPRISE RESOURCE PLANNING Account and Finance Customers Supply Chain Management e-Business B2B.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google