งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มา ธีระ รามสูตร. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มา ธีระ รามสูตร. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มา ธีระ รามสูตร. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.

2 ความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและราคา แพงที่สุด เป็นทุนมนุษย์และทุนทางสติปัญญา เป็นเสมือนหัวใจของการทำงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกุญแจสำคัญ ต่อความสามารถที่จะบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ขององค์กร

3 องค์กรและบุคลากรแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ ( เทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ) ส่งผลให้ องค์กรควรปรับให้มีขนาดเล็ก แบนราบ เรียบง่าย บุคลากรต้องมีความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competencies) เป็นองค์กรและบุคลากรแห่งการเรียนรู้ (Learning Workers/Learning Organization)

4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยยึด หลักระบบคุณธรรม (Merit System) ประกอบด้วย หลักความสามารถ (Competency) หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality) หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security) หลักความเป็นกลาง (Neutrality)

5 ภารกิจหลักของการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ 1. การวางแผน 1. การวางแผน ความต้องการทั้งจำนวน และทักษะของบุคคลแต่ละประเภท การ วิเคราะห์งาน วางแผนอัตรากำลังคนให้ เหมาะสมกับงานเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 2. การสรรหา 2. การสรรหา เช่น การคัดเลือก การ สอบแข่งขัน 3. การใช้ประโยชน์ 3. การใช้ประโยชน์ การใช้คนให้ดีและมี หลักการ (Put the Right Man on the Right Job at the Right Time)

6 ภารกิจหลักของการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ( ต่อ ) การพัฒนา 4. การพัฒนา เช่น การสอนงาน การให้การศึกษา การ ฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ และทักษะ สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี คุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) แบ่งเป็น - การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) เพื่อเพิ่มความรู้และ ทักษะในการทำงาน - การพัฒนาอาชีพ (Career Development) วิเคราะห์ความจำเป็น รายบุคคลในส่วนของ ความสนใจ ความสามารถ เพื่อนำไปวางแผนใน อนาคต - การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เพื่อ ปรับปรุงผลงานขององค์การ - การพัฒนาองค์กร (Organization Development) เพื่อการแก้ไขปัญหา ขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างภาวะผู้นำ. การรักษา 5. การรักษา การรักษาคนดี คนเก่งให้อยู่กับองค์กรนานๆ โดย การสร้างแรงจูงใจตอบสนองความปราถนาของบุคลากรใน องค์กร ได้แก่ ความต้องการงาน / อาชีพที่มั่นคง มี ผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีเพื่อน ร่วมงานที่เป็นมิตร / ร่วมมือ ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีโอกาส เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ มีบรรยากาศที่ทำงานที่ดีน่า ทำงาน


ดาวน์โหลด ppt โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มา ธีระ รามสูตร. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google