งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มา ธีระ รามสูตร. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.

2 ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและราคาแพงที่สุด เป็นทุนมนุษย์และทุนทางสติปัญญา เป็นเสมือนหัวใจของการทำงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกุญแจสำคัญ ต่อความสามารถที่จะบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ขององค์กร

3 องค์กรและบุคลากรแบบใหม่
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ (เทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์) ส่งผลให้ องค์กรควรปรับให้มีขนาดเล็ก แบนราบ เรียบง่าย บุคลากรต้องมีความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competencies) เป็นองค์กรและบุคลากรแห่งการเรียนรู้ (Learning Workers/Learning Organization)

4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดหลักระบบคุณธรรม (Merit System)
ประกอบด้วย หลักความสามารถ (Competency) หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality) หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security) หลักความเป็นกลาง (Neutrality)

5 ภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. การวางแผน ความต้องการทั้งจำนวนและทักษะของบุคคลแต่ละประเภท การวิเคราะห์งาน วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 2. การสรรหา เช่น การคัดเลือก การสอบแข่งขัน 3. การใช้ประโยชน์ การใช้คนให้ดีและมีหลักการ (Put the Right Man on the Right Job at the Right Time)

6 ภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
4. การพัฒนา เช่น การสอนงาน การให้การศึกษา การฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ และทักษะ สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) แบ่งเป็น - การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน - การพัฒนาอาชีพ (Career Development) วิเคราะห์ความจำเป็นรายบุคคลในส่วนของ ความสนใจ ความสามารถ เพื่อนำไปวางแผนในอนาคต - การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เพื่อปรับปรุงผลงานขององค์การ - การพัฒนาองค์กร (Organization Development) เพื่อการแก้ไขปัญหาขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างภาวะผู้นำ 5. การรักษา การรักษาคนดี คนเก่งให้อยู่กับองค์กรนานๆ โดยการสร้างแรงจูงใจตอบสนองความปราถนาของบุคลากรในองค์กร ได้แก่ ความต้องการงาน/อาชีพที่มั่นคง มีผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร/ร่วมมือ ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ มีบรรยากาศที่ทำงานที่ดีน่าทำงาน


ดาวน์โหลด ppt โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google