งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 11 กรกฎาคม 2555 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 11 กรกฎาคม 2555 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 11 กรกฎาคม 2555 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

2 4 th Vaccine Conference หัวข้อ ความสำคัญของวัณโรคในประเทศไทยการให้วัคซีน BCG ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โครงการวิจัยพัฒนาและขยายกำลังการผลิตวัคซีน ป้องกันวัณโรค วัคซีน BCG ที่ได้รับ WHO Prequalification โอกาสที่วัคซีน BCG ของไทย จะได้รับ WHO Prequalification

3 ความสำคัญของวัณโรคในประเทศไทย 4 th Vaccine Conference

4 Estimated number of cases Estimated number of deaths 1.1 million8.8 million ~150,000 650,000 All forms of TB Multidrug-resistant TB (MDR-TB) Extensively drug- resistant TB (XDR-TB) ~50,000 ~30,000 HIV-associated TB 1.1 million 0.35 million Latest global estimates Latest global estimates 4 th Vaccine Conference

5 Source: Global Tuberculosis Control 2011 WHO Geneva, 2011 4 th Vaccine Conference 5 million cases 500,000 deaths/year The SEA Region: 26% of the world’s people, but 40% of prevalent TB patients

6 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค พ.ศ. 2544-2553 40,588 พ.ศ.อัตราป่วย 254448.37 254549.97 254655.05 254759.63 254851.93 254953.37 255053.88 255154.22 255263.11 255363.72 30,033 แหล่งข้อมูล: สำนักระบาดวิทยา อัตราป่วยต่อ pop 100,000

7 แหล่งข้อมูล : สำนักวัณโรค 4 th Vaccine Conference ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทและรายใหม่เสมหะพบเชื้อ พ.ศ. 2546 - 2554

8 4 th Vaccine Conference สถานการณ์การคาดประมาณโดย WHO ความชุก (Prevalence)182/100,000 (130,000 ราย) อุบัติการณ์137/100,000 (94,000 ราย) อุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อ HIV22/100,000 (15,000 ราย) ผู้ป่วยเสียชีวิต16/100,000 (11,000 ราย) ผู้ป่วย MDR – TB 1,920 ราย สถานการณ์วัณโรคของประเทศไทย

9 4 th Vaccine Conference การให้วัคซีน BCG ใน แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

10  BCG  DTP  OPV  HB  JE  TT / dT  DTP-HB  M  MMR  Influenza 4 th Vaccine Conference Current vaccines in EPI

11 ประเภทของวัคซีน : แบคทีเรีย เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ขนาดบรรจุ : เป็นผงแห้ง ขวดละ 10 โด๊ส ใช้ผสมด้วยน้ำเกลือ (NSS) 1 มล. ขนาดและวิธีใช้ : 0.1 มล. ฉีดเข้าในหนัง (ID) บริเวณต้นแขนส่วนบนต่ำกว่าหัวไหล่ซ้าย อายุที่ควรได้รับวัคซีน : เด็กแรกเกิด รวมทั้งทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ HIV วัคซีน บีซีจี (BCG) ประสิทธิภาพของวัคซีน : ป้องกันโรคชนิดรุนแรง ประมาณร้อยละ 46-100 4 th Vaccine Conference

12 โครงการวิจัยพัฒนาและขยายกำลังการผลิตวัคซีน ป้องกันวัณโรค 4 th Vaccine Conference

13 ครม. เห็นชอบในหลักการต่อวาระแห่งชาติ ด้านวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 4 th Vaccine Conference

14 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการโครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีน วันที่ 21 เมษายน 2554

15 สถานเสาวภามีประวัติในการผลิตวัคซีน มายาวนานเป็นเวลาเกือบ ๕๐ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนบีซีจี ซึ่ง สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความ ต้องการในประเทศ โดยผลิตได้ปีละ ประมาณ ๓ ล้านโด๊ส ( ๓ แสนขวด ) 4 th Vaccine Conference เจตนารม์ต่อโครงการวิจัยพัฒนาและขยาย กำลังการผลิต วัคซีนป้องกันวัณโรค Queen Saovabha Memorial Institute อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP แต่ยัง ไม่สามารถส่งขายต่างประเทศ เช่น UNICEF ได้ เพราะ โรงงานยังไม่ผ่านการรับรอง WHO prequalification ซึ่งมี ข้อกำหนดในเรื่องของกำลังการผลิต ทำให้โรงงานผลิต วัคซีนของสถานเสาวภาปัจจุบันซึ่งมีขนาดเล็กและไม่ สามารถขยายพื้นที่ได้ จำเป็นต้องสร้างโรงงานใหม่ เพื่อ รองรับการผลิต และยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิต New TB vaccine ได้ต่อไปในอนาคต

16 ความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาและขยายกำลังการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค ณ วันที่ 29 ส.ค. 2554 เตรียมเสนอการจัดทำพิมพ์เขียวโรงงานแห่งใหม่ เสนอของบประมาณในปี 2555 ผ่านสภากาชาดไทยไม่ทันใน กำหนดเวลา แต่จะใช้งบประมาณภายในของสถานเสาวภา ปี 2555 เพื่อจัดประชุมหารือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิจัยจาก BIOTEC และนักวิจัยจากหน่วยงานที่มีการวิจัย เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ จะทำโครงการเสนอของบประมาณระยะยาวจากสำนักงบประมาณ ผ่านสภากาชาดไทย ในปีงบประมาณ 2556 4 th Vaccine Conference

17 มีการประชุมความก้าวหน้าของการวิจัยวัคซีนป้องกันวัณโรค ชนิดใหม่ร่วมกับ สวทช. มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อุปสรรค 1. ขาดงบประมาณสนับสนุน 2. ขาดบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยวัคซีนป้องกันวัณโรค ชนิดใหม่ ความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาและขยายกำลังการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค ณ วันที่ 8 พ.ค. 2555

18 4 th Vaccine Conference

19 ManufacturerStatens Serum InstituteJapan BCG Laboratory CountryDenmarkJapan Prequalification Date01 January 1987 Vaccine formLyophilized + Diluted Sauton diluent Lyophilized + 0.9% Sodium Chloride diluent Presentation10 dose vial + vial of diluent 20 dose ampoules RouteID Shelf life12-24 months at 2-8°C 24 months at 2-8°C WHO Prequalification 1987

20 4 th Vaccine Conference ManufacturerBB-NCIPD Ltd CountryBulgaria Prequalification DateFeb. 1991 Vaccine formLyophilized + 0.9% Sodium Chloride diluent Presentation10 dose ampoules20 dose ampoules RouteID (0.1 ml) for >1 yr of age ID (0.1 ml) for <1 yr of age Shelf life36 months at 2-8°C 36 months at 2-8°C WHO Prequalification 1991

21 4 th Vaccine Conference ManufacturerSerum Institute of India Ltd. CountryIndia Prequalification Date29 May 2003 Vaccine formLyophilized + 0.9% Sodium Chloride 1 ml diluent Presentation10/ 20 dose vial + ampoules of diluent RouteID 0.05 ml for <1 yr of age 0.1 ml for >1 yr of age Shelf life24 months at 2-8°C WHO Prequalification 2003

22 4 th Vaccine Conference

23 ปัจจัยสนับสนุน NCL เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ WHO ในโครงการ WHO Vaccine prequalification ของ BCG เมื่อ พ.ศ. 2550 NRA ได้รับ WHO Prequalification เมื่อ พ.ศ. 2551 เป็นห้องปฏิบัติการแรกของ SEARO เป็นห้องปฏิบัติการลำดับที่ 2 ของเอเชีย เป็นห้องปฏิบัติการลำดับที่ 13 ของโลก

24 Challenge!!!!...Challenges...


ดาวน์โหลด ppt ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 11 กรกฎาคม 2555 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google