งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยานหลักฐ าน หลักทั่วไป เกี่ยวกับการรวบรวม พยานหลักฐาน มาตรา ๒๒๖ แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญาบัญญัติว่าพยานวัตถุ, พยาน เอกสาร หรือพยานบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยานหลักฐ าน หลักทั่วไป เกี่ยวกับการรวบรวม พยานหลักฐาน มาตรา ๒๒๖ แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญาบัญญัติว่าพยานวัตถุ, พยาน เอกสาร หรือพยานบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พยานหลักฐ าน

3 หลักทั่วไป เกี่ยวกับการรวบรวม พยานหลักฐาน มาตรา ๒๒๖ แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญาบัญญัติว่าพยานวัตถุ, พยาน เอกสาร หรือพยานบุคคล ซึ่งน่าจะ พิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีความผิด หรือ บริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐาน ได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้ เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่น สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิ ชอบประการอื่น

4 พยานหลักฐาน แบ่งเป็น

5

6

7 พยานหลักฐานที่รับ ฟังได้ และ พยานหลักฐานที่รับ ฟังไม่ได้

8

9  ความมีอยู่ของ กฎหมาย ตั้งแต่ กฎกระทรวงขึ้นไป เป็น ปัญญาข้อกฎหมายที่ศาลรู้ ได้เอง

10 ปัญหาข้อกฎหมาย ศาลรับรู้ได้เองไม่ต้อง นำพยานหลักฐานมาสืบ ต้องนำพยานหลักฐาน มาสืบความมีอยู่ ปัญหาข้อกฎหมาย ศาลรับรู้ได้เองไม่ต้อง นำพยานหลักฐานมาสืบ ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องนำพยานหลักฐาน มาสืบความมีอยู่

11 กฎหมายที่ต่ำกว่า กฎกระทรวง เช่นประกาศ กระทรวง, ประกาศ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายแม่บท ระเบียบของ คณะกรรมการชุดใดที่ กฎหมายให้อำนาจออกได้ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องนำ สืบความมีอยู่แม้โดยสภาพ เป็นกฎหมาย ก็ตาม  กฎหมายที่ต่ำกว่า กฎกระทรวง เช่นประกาศ กระทรวง, ประกาศ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายแม่บท ระเบียบของ คณะกรรมการชุดใดที่ กฎหมายให้อำนาจออกได้ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องนำ สืบความมีอยู่แม้โดยสภาพ เป็นกฎหมาย ก็ตาม

12  กฎหมายท้องถิ่น ศาล ฎีกาวางแนวว่าถือเป็น ปัญหาข้อกฎหมายที่ศาล ตรวจดูได้เองไม่ต้องนำสืบ เช่นเทศบัญญัติ

13 การรับฟังพยานบุคคล ป. วิแพ่ง มาตรา ๙๕ ห้ามฟัง พยานบอกเล่า  การรับฟังพยานบุคคล ป. วิแพ่ง มาตรา ๙๕ ห้ามฟัง พยานบอกเล่า

14  พยานเอกสาร โดย หลักให้รับฟังเฉพาะ ต้นฉบับเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt พยานหลักฐ าน หลักทั่วไป เกี่ยวกับการรวบรวม พยานหลักฐาน มาตรา ๒๒๖ แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญาบัญญัติว่าพยานวัตถุ, พยาน เอกสาร หรือพยานบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google