งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งตั้งข้าราชการ กรณี การเลื่อนระดับ ประเภท การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งจากผู้ สอบแข่งขันได้ และผู้ได้คัดเลือก โดย นายชาตรี เทียนทอง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งตั้งข้าราชการ กรณี การเลื่อนระดับ ประเภท การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งจากผู้ สอบแข่งขันได้ และผู้ได้คัดเลือก โดย นายชาตรี เทียนทอง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งตั้งข้าราชการ กรณี การเลื่อนระดับ ประเภท การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งจากผู้ สอบแข่งขันได้ และผู้ได้คัดเลือก โดย นายชาตรี เทียนทอง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

2 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.1/ ว 5 ลง วันที่ 13 พฤษภาคม 2536

3 ก ทั่วไป เป็นการเลื่อนข้าราชการผู้ได้รับ วุฒิเพิ่มขึ้นตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือก ดังนี้

4 1. การเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ 2. การเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือก โดยได้รับวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง โดยได้รับทุนรัฐบาลไทย ทุน รัฐบาลต่างประเทศ ทุนองค์การระหว่าง ประเทศ หรือทุนใดที่มอบให้ส่วนราชการนั้น การเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือกโดย ได้รับวุฒิตามที่ ก. พ. กำหนดให้คัดเลือก

5 ข. การกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งระดับควบในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ตามที่ ก. พ. กำหนด เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 หรือบุคลากร 3 หรือ นิติกร 4

6 ค. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง 1. โดยวิธีการสอบแข่งขัน หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4/ ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 2. โดยวิธีการคัดเลือก ( คัดเลือกจากวุฒิที่ ก. พ. กำหนดให้ บรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน )

7 1. คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง - วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง ง. หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง 2. ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตาม ข้อ ค. ( สอบแข่นได้ / ได้รับคัดเลือก )

8 3. คุณสมบัติเกี่ยวกับเงินเดือนและการ ได้รับเงินเดือน - สามารถดำเนินการโดยได้รับเงินเดือนยัง ไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับ ตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง - ไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปีในปีงบประมาณที่จะ แต่งตั้งเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

9 การได้รับเงินเดือน - ให้ได้รับเงินเดือนในระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้ เงินเดือนในขณะที่ เลื่อน ให้ได้รับเงินเดือน ได้รับเงินเดือนต่ำ กว่าขั้นต่ำของอันดับ เงินเดือนสำหรับ ตำแหน่งที่ได้เลื่อน ( กรณีระดับควบต้น ) ปรับให้ได้รับ เงินเดือนในขั้นต่ำ ของอันดับเงินเดือน สำหรับตำแหน่งที่ได้ เลื่อน ได้รับเงินเดือน เท่ากับขั้นต่ำของ อันดับเงินเดือน สำหรับตำแหน่งที่ได้ เลื่อน ให้ได้รับเงินเดือนใน อันดับเงินเดือน สำหรับตำแหน่งที่ได้ เลื่อน ในขั้นเดิม ได้รับเงินเดือนสูง กว่าขั้นต่ำของอันดับ เงินเดือนสำหรับ ตำแหน่งที่ได้เลื่อน ให้ได้รับเงินเดือนใน อันดับเงินเดือน สำหรับตำแหน่งที่ได้ เลื่อน ในขั้นที่เทียบ ได้ตรงกันกับขั้น เงินเดือนของอันดับ เดิม

10 . 4. วันที่ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง - อาจแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้มีอำนาจ ลงนามในคำสั่งเลื่อน หรือ - อาจแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ได้รักษาการ ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

11 จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ระเบียบ / ข้อบังคับ / หนังสือเวียน / มติ 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือนสามัญ พ. ศ. 2535 - มาตรา 52 ผู้มีอำนาจลงนามใน คำสั่ง - มาตรา 58 การเลื่อนข้าราชการ พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น - มาตรา 137 กรณีอ้างถึงกฎ ระเบียบ หนังสือเวียนฯ ตาม พรบ. ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ. ศ. 2518

12 2. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4/ ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 3. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4/ ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 4. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ สร 0705/ ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 5. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร / ว 7 34

13 6. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ สร 0711/ ว 9 ลง วันที่ 22 สิงหาคม 2523 7. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 8. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ ว 38 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2536 9. กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน สามัญได้รับเงินเดือน พ. ศ. 2544 10. กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน สามัญได้รับเงินเดือน พ. ศ. 2547 ( ฉบับที่ 2)

14 ฉ. ขั้นตอนการทำคำสั่งเลื่อน ข้าราชการ ขั้นที่ 1 ตรวจสอบ 1. รับเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 2. ตรวจสอบข้อมูลบุคคล / คุณสมบัติ ต่างๆ 3. พิจารณาวันที่อาจได้รับการเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 4. พิจารณาการได้รับเงินเดือน และให้ ได้รับเงินเดือน 5 การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ระเบียบ / ข้อบังคับ / หนังสือเวียน / มติ

15 - ขั้นที่ 2 การเสนอคำสั่ง 1. รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ 2. ทำคำสั่งเลื่อนข้าราชการพร้อม บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 3. ทำบันทึกพร้อมคำสั่งเลื่อน ข้าราชการดังกล่าวเสนอผู้มีอำนาจ ลงนามเพื่อพิจารณาอนุมัติ และลง นามในคำสั่งเลื่อน

16 THE END


ดาวน์โหลด ppt การแต่งตั้งข้าราชการ กรณี การเลื่อนระดับ ประเภท การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งจากผู้ สอบแข่งขันได้ และผู้ได้คัดเลือก โดย นายชาตรี เทียนทอง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google