งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งตั้งข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งตั้งข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งตั้งข้าราชการ
การแต่งตั้งข้าราชการ    กรณี การเลื่อนระดับ ประเภท การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งจากผู้สอบแข่งขันได้ และผู้ได้คัดเลือก โดย นายชาตรี เทียนทอง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร /ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536

3 ก   ทั่วไป เป็นการเลื่อนข้าราชการผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือก ดังนี้

4 การเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้
การเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือกโดยได้รับวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับทุนรัฐบาลไทย ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ทุนองค์การระหว่างประเทศ หรือทุนใดที่มอบให้ส่วนราชการนั้น การเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือกโดยได้รับวุฒิตามที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือก

5 ข. การกำหนดตำแหน่ง               ตำแหน่งระดับควบในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ตามที่ ก.พ.กำหนด เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 หรือบุคลากร 3 หรือ นิติกร 4

6 ค. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ค. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 1. โดยวิธีการสอบแข่งขัน หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร /ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 2. โดยวิธีการคัดเลือก (คัดเลือกจากวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้บรรจุโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน)

7 ง. หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ง. หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง 1.      คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง      ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม ข้อ ค. (สอบแข่นได้ / ได้รับคัดเลือก)

8 คุณสมบัติเกี่ยวกับเงินเดือนและการได้รับเงินเดือน
- สามารถดำเนินการโดยได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง - ไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในปีงบประมาณที่จะแต่งตั้งเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

9 เงินเดือนในขณะที่เลื่อน
การได้รับเงินเดือน             - ให้ได้รับเงินเดือนในระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้ เงินเดือนในขณะที่เลื่อน ให้ได้รับเงินเดือน ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้เลื่อน (กรณีระดับควบต้น) ปรับให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้เลื่อน ได้รับเงินเดือนเท่ากับขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้เลื่อน ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้เลื่อน ในขั้นเดิม ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้เลื่อน ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้เลื่อน ในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม

10 . 4. วันที่ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
วันที่ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง - อาจแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งเลื่อน หรือ อาจแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ได้รักษาการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

11 จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน/มติ
จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน/มติ             1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535             - มาตรา 52 ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่ง             มาตรา 58 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น             - มาตรา 137 กรณีอ้างถึงกฎ ระเบียบ หนังสือเวียนฯ ตาม พรบ. ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2518

12 2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร /ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร /ว7 34

13 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 38 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2536 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2)

14 ฉ. ขั้นตอนการทำคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
ฉ. ขั้นตอนการทำคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ขั้นที่ 1 ตรวจสอบ 1. รับเรื่องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 2. ตรวจสอบข้อมูลบุคคล/คุณสมบัติต่างๆ 3. พิจารณาวันที่อาจได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 4. พิจารณาการได้รับเงินเดือน และให้ได้รับเงินเดือน 5 การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน/มติ

15 - ขั้นที่ 2 การเสนอคำสั่ง
- ขั้นที่ 2 การเสนอคำสั่ง 1. รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ 2. ทำคำสั่งเลื่อนข้าราชการพร้อมบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง   3. ทำบันทึกพร้อมคำสั่งเลื่อนข้าราชการดังกล่าวเสนอผู้มีอำนาจ ลงนามเพื่อพิจารณาอนุมัติ และลงนามในคำสั่งเลื่อน

16 THE END


ดาวน์โหลด ppt การแต่งตั้งข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google