งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GFMIS-SOE Overview. 10 กันยายน 2550. Agenda 1.ภาพรวมระบบ GFMIS-SOE 2.การจัดกลุ่มของรัฐวิสาหกิจสำหรับระบบ GFMIS-SOE 3.แบบฟอร์มและรายงานของระบบ GFMIS-SOE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GFMIS-SOE Overview. 10 กันยายน 2550. Agenda 1.ภาพรวมระบบ GFMIS-SOE 2.การจัดกลุ่มของรัฐวิสาหกิจสำหรับระบบ GFMIS-SOE 3.แบบฟอร์มและรายงานของระบบ GFMIS-SOE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GFMIS-SOE Overview. 10 กันยายน 2550

2 Agenda 1.ภาพรวมระบบ GFMIS-SOE 2.การจัดกลุ่มของรัฐวิสาหกิจสำหรับระบบ GFMIS-SOE 3.แบบฟอร์มและรายงานของระบบ GFMIS-SOE 4.ความถี่ในการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 5.การเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น 6.ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบ GFMIS-SOE เมื่อเริ่ม ใช้งาน 7.การเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE 8.การสนับสนุนการใช้งานระบบ GFMIS-SOE

3 1. ภาพรวมระบบ GFMIS-SOE

4 4 ส่วนราชการหลัก สามารถเรียกดูข้อมูล ได้จากระบบ ภาพรวมระบบ GFMIS-SOE GFMIS-SOE GFMIS-TR GFMIS สคร. สศช. ก.คลัง รัฐวิสาหกิจมี Terminal ในการ บันทึก/ส่งข้อมูล และ เรียกรายงาน งบการเงิน รวมของ ประเทศ งบการเงิน รวม รัฐวิสาหกิจ ธปท. ทำงานเชื่อมโยงไปกับ GFMIS, GFMIS-TR มีข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน รวมรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการ ทำงบการเงินรวมของประเทศใน อนาคต สศค. สบน. สงป. บก.

5 5 ระบบงานหลักของระบบ GFMIS-SOE 3. ระบบ การวางแผน การใช้จ่ายเงิน และแผนการลงทุน ภาครัฐวิสาหกิจ (Expenditure and Investment Planning System) 3. ระบบ การวางแผน การใช้จ่ายเงิน และแผนการลงทุน ภาครัฐวิสาหกิจ (Expenditure and Investment Planning System) 4. ระบบ ข้อมูลทั่วไป ภาครัฐวิสาหกิจ (Non–Financial Information System) 4. ระบบ ข้อมูลทั่วไป ภาครัฐวิสาหกิจ (Non–Financial Information System) 1. ระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชี ภาค รัฐวิสาหกิจ (Financial Accounting System) 2. ระบบการประมาณ การรายได้ ภาครัฐวิสาหกิจ (Revenue Planning System) 2. ระบบการประมาณ การรายได้ ภาครัฐวิสาหกิจ (Revenue Planning System) 5. ระบบข้อมูลเพื่อผู้บริหาร (Management Information System) 5. ระบบข้อมูลเพื่อผู้บริหาร (Management Information System) ข้อมูลบัญชี ข้อมูลเบิกจ่ายพรบฯ ข้อมูลนำส่งรายได้ แผ่นดิน ข้อมูลงบประมาณ EVM ประมาณการรายรับ แผนใช้จ่ายเงิน (รายเดือน/ปี) แผนใช้จ่ายเงิน (รายเดือน/ปี) แผนการลงทุน (รายเดือน/ปี/5 ปี) แผนการลงทุน (รายเดือน/ปี/5 ปี) ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลทั่วไป กิจการ/หลักทรัพย์ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหาร/ กรรมการ/พนักงาน โครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหาร/ กรรมการ/พนักงาน งบการเงิน เชื่อมโยง

6 2. การจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

7 การจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 7 จำนวนรัฐวิสากิจทั้งโครงการ61 รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Finance:Listed) 1 รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Finance:Non-Listed) 7 รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-Finance:Listed) 6 รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-Finance:Non-Listed) 47 รัฐวิสาหกิจ

8 3. แบบฟอร์มและรายงานของระบบ GFMIS-SOE

9 9 XXX–XXX–Z โครงสร้างเลขที่แบบฟอร์ม (Template) ข้อมูลงบการเงิน 1.ระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชี ภาครัฐวิสาหกิจ 2. ระบบการประมาณการรายได้ ภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลรายรับ 3. ระบบการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการลงทุน ภาค รัฐวิสาหกิจ ข้อมูลรายจ่าย ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลเงินกู้ 4. ระบบข้อมูลทั่วไป ภาค รัฐวิสาหกิจ ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลคณะกรรมการ ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน FIN REV EXP INV DEB COM G – ข้อมูลทั่วไป P – Plan A – Actual เลขที่ Template SOE EMP เลขที่ Template ย่อย

10 แบบฟอร์มในระบบต่างๆ 10  ประมาณการงบการเงิน  ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน  ประมาณการงบการเงิน  ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน ข้อมูลงบการเงิน FIN  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกำไรขาดทุน ตาม พื้นที่/Business Unit  รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน  งบกระแสเงินสด  รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการจัดทำอัตราส่วน ทางการเงิน  งบทดลอง  รายละเอียดรายการแยกตามคู่ค้า  รายการรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลัก  รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกำไรขาดทุน ตาม พื้นที่/Business Unit  รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน  งบกระแสเงินสด  รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการจัดทำอัตราส่วน ทางการเงิน  งบทดลอง  รายละเอียดรายการแยกตามคู่ค้า  รายการรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลัก  รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM Actual Plan

11 แบบฟอร์มในระบบต่างๆ 11  ประมาณการรายรับที่เป็นตัวเงิน แยกตามแหล่งที่มาของเงิน ข้อมูลรายรับ REV  ข้อมูลรายรับ ที่เป็นตัวเงิน รายเดือน แยก ตามแหล่งที่มา Actual Plan  แผนการใช้จ่ายงบทำการ ที่เป็นตัว เงิน รายไตรมาส ข้อมูลรายจ่าย EXP  ผลการใช้จ่ายงบทำการ ที่เป็นตัวเงิน ราย ไตรมาส Actual Plan

12 แบบฟอร์มในระบบต่างๆ 12  แผนการลงทุน รายปี (ประมาณ การจนสิ้นสุดโครงการ)  ตามรายการของสศช.  ตามแหล่งที่มาของเงินลงทุน  ตาม Import Content  ตามยุทธศาสตร์  ตามพื้นที่  ประมาณการกระแสเงินสด  ตัวเลขทางการเงิน  แผนการตั้งสำรอง  แผนการลงทุน รายเดือน (เฉพาะ ปีงบประมาณปัจจุบัน)  ตามพื้นที่  ตามแหล่งของเงิน (เฉพาะ โครงการขนาดใหญ่)  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการ  แผนการลงทุน รายปี (ประมาณ การจนสิ้นสุดโครงการ)  ตามรายการของสศช.  ตามแหล่งที่มาของเงินลงทุน  ตาม Import Content  ตามยุทธศาสตร์  ตามพื้นที่  ประมาณการกระแสเงินสด  ตัวเลขทางการเงิน  แผนการตั้งสำรอง  แผนการลงทุน รายเดือน (เฉพาะ ปีงบประมาณปัจจุบัน)  ตามพื้นที่  ตามแหล่งของเงิน (เฉพาะ โครงการขนาดใหญ่)  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการ ข้อมูลการลงทุน INV  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน รายเดือน  ตามรายการของสศช.  ตามแหล่งที่มาของเงินลงทุน  ตาม Import Content  ตามยุทธศาสตร์  ตามพื้นที่  ตามรายการเงินกู้  งบกระแสเงินสด  ตัวเลขทางการเงิน  ข้อมูลการใช้เงินจากการตั้งสำรอง  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการ/ เวลาที่ได้มีการดำเนินการ)  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน รายเดือน  ตามรายการของสศช.  ตามแหล่งที่มาของเงินลงทุน  ตาม Import Content  ตามยุทธศาสตร์  ตามพื้นที่  ตามรายการเงินกู้  งบกระแสเงินสด  ตัวเลขทางการเงิน  ข้อมูลการใช้เงินจากการตั้งสำรอง  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการ/ เวลาที่ได้มีการดำเนินการ) Actual Plan

13 แบบฟอร์มในระบบต่างๆ 13  แผนความต้องการบริหารหนี้สาธารณะ  แผนความต้องการเงินกู้ (แผนก่อหนี้)  แผนความต้องการบริหารหนี้สาธารณะ  แผนความต้องการเงินกู้ (แผนก่อหนี้) ข้อมูลเงินกู้ DEB Plan

14 แบบฟอร์มในระบบต่างๆ 14  ข้อมูลทั่วไปของกิจการ  ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกิจการ 10 อันดับแรก  ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ข้อมูลการผลิตและการขาย แยกตามประเภทสินค้าและบริการ  ข้อมูลการเพิ่ม/ระดมทุนของกิจการ  ข้อมูลรายชื่อบริษัท / กิจการที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น  ข้อมูลกองทุนของรัฐวิสาหกิจ (รวมถึงกองทุนบำเน็จบำนาญ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ )  ข้อมูลทั่วไปของกิจการ  ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกิจการ 10 อันดับแรก  ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ข้อมูลการผลิตและการขาย แยกตามประเภทสินค้าและบริการ  ข้อมูลการเพิ่ม/ระดมทุนของกิจการ  ข้อมูลรายชื่อบริษัท / กิจการที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น  ข้อมูลกองทุนของรัฐวิสาหกิจ (รวมถึงกองทุนบำเน็จบำนาญ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ) ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ SOE

15 แบบฟอร์มในระบบต่างๆ 15  โครงสร้างองค์กร  ข้อมูลประวัติผู้บริหาร (สามระดับแรกของโครงสร้างพนักงาน)  ข้อมูลจำนวนพนักงาน รายปี  ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ  ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล  ข้อมูลสิทธิประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง  ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆสำหรับพนักงาน  โครงสร้างองค์กร  ข้อมูลประวัติผู้บริหาร (สามระดับแรกของโครงสร้างพนักงาน)  ข้อมูลจำนวนพนักงาน รายปี  ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ  ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล  ข้อมูลสิทธิประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง  ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆสำหรับพนักงาน ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน EMP  ข้อมูลประวัติกรรมการ  ข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ  ข้อมูลประวัติกรรมการ  ข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ ข้อมูลคณะกรรมการ COM

16 4. ความถี่ในการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

17 17 ภาพรวมช่วงเวลาในการส่งข้อมูลเข้าระบบ ข้อมูล รายเดือน ข้อมูล รายเดือน ข้อมูลราย ไตรมาส ข้อมูลราย ไตรมาส ข้อมูลรายปี งบทดลอง (ตามผังบัญชีมาตรฐาน) รายงานรายรับที่เป็นตัวเงิน รายงานรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน งบทดลอง (ตามผังบัญชีมาตรฐาน) รายงานรายรับที่เป็นตัวเงิน รายงานรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประมาณรายรับที่เป็นตัวเงิน แผนการใช้จ่ายงบทำการที่เป็นตัวเงิน ประมาณรายรับที่เป็นตัวเงิน แผนการใช้จ่ายงบทำการที่เป็นตัวเงิน งบการเงิน (ไม่ต้องส่งไตรมาส 4) งบการเงิน (ไม่ต้องส่งไตรมาส 4) M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12 ประมาณการงบการเงิน แผนการใช้จ่ายงบลงทุน แผนการบริหารหนี้/ความต้องการเงินกู้ ประมาณการจำนวนพนักงาน/การผลิต ประมาณการงบการเงิน แผนการใช้จ่ายงบลงทุน แผนการบริหารหนี้/ความต้องการเงินกู้ ประมาณการจำนวนพนักงาน/การผลิต งบการเงิน ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน) ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ งบการเงิน ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน) ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ Plan Actual Q1 Q2Q3 Q4 Y

18 4. ความถี่ในการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

19 19 มิ.ย.มี.ค. ม.ค. ก.ย. ธ.ค. ก.พ.เม.ย.พ.ค.ก.ค.ส.ค.ต.ค.พ.ย. ส่งข้อมูลครั้งที่ 1 ประมาณการที่นำเสนอต่อ หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลครั้งที่ 2 ประมาณการที่ผ่าน การอนุมัติจากครม. กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลประมาณการรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน Both Listed and Non-Listed  ประมาณการผลิตและการขาย แยกตามประเภทสินค้าและบริการ  ประมาณการข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ประมาณการจำนวนพนักงาน รายปี  ประมาณการผลิตและการขาย แยกตามประเภทสินค้าและบริการ  ประมาณการข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ประมาณการจำนวนพนักงาน รายปี  แผนการลงทุน รายปี (ประมาณการจนสิ้นสุดโครงการ)  แผนการลงทุน รายเดือน (เฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน)  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการ  แผนความต้องการบริหารหนี้สาธารณะ  แผนความต้องการเงินกู้  แผนการลงทุน รายปี (ประมาณการจนสิ้นสุดโครงการ)  แผนการลงทุน รายเดือน (เฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน)  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการ  แผนความต้องการบริหารหนี้สาธารณะ  แผนความต้องการเงินกู้  ประมาณการงบดุล  ประมาณการงบกำไรขาดทุน  ประมาณการงบกระแสเงินสด  ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  ประมาณการงบดุล  ประมาณการงบกำไรขาดทุน  ประมาณการงบกระแสเงินสด  ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) Plan

20 20 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายเดือน กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน + 30 วัน สิ้นเดือน 0 + 5 วัน + 20 วัน Actual Non-ListedNon-Listed ListedListed เดือน A เดือน B เดือน C  งบทดลอง  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  งบทดลอง  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  ผลรายรับที่เป็นตัวเงิน  ผลรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน เบื้องต้น  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบื้องต้น สำหรับเดือน A จริง  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเดือน A จริง  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเดือน A เบื้องต้น  ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุน เบื้องต้น สำหรับเดือน A จริง  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเดือน A จริง  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเดือน A

21 21 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายไตรมาส กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน + 30 วัน สิ้นไตรมาส + 45 วัน - 30 วัน ListedListed สตง.สอบทานแล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงิน รวมที่สตง.สอบทานแล้ว  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วน ทางการเงิน  งบทดลอง สำหรับเดือนสุดท้าย ของไตรมาส ที่ปรับรายการหลัง สตง. สอบทานงบการเงินแล้ว สตง.สอบทานแล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงิน รวมที่สตง.สอบทานแล้ว  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วน ทางการเงิน  งบทดลอง สำหรับเดือนสุดท้าย ของไตรมาส ที่ปรับรายการหลัง สตง. สอบทานงบการเงินแล้ว 10 วัน หลังสตง.สอบทานงบการเงิน ส่งครั้งที่ 2: เบื้องต้น  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่ง ให้สตง.สอบทาน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน เบื้องต้น  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่ง ให้สตง.สอบทาน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน ส่งครั้งที่ 1: Non-ListedNon-Listed  แผนการใช้จ่าย ที่เป็นตัวเงิน Plan  ประมาณรายรับ ที่เป็นตัวเงิน สอบทานจากสตง.แล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ได้รับการสอบทานจากสตง.แล้ว  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วน ทางการเงิน สอบทานจากสตง.แล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ได้รับการสอบทานจากสตง.แล้ว  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วน ทางการเงิน Actual  แผนการใช้จ่าย ที่ เป็นตัวเงิน  ประมาณรายรับ ที่ เป็นตัวเงิน Plan Actual  ผลรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน  ผลรายรับที่เป็นตัวเงิน Actual

22 22 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน Actual ListedListed รับรองจากสตง.แล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ ได้รับการ รับรองจากสตง.แล้ว  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน รับรองจากสตง.แล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ ได้รับการ รับรองจากสตง.แล้ว  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน เบื้องต้น  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่ง ให้สตง.สอบทาน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน เบื้องต้น  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่ง ให้สตง.สอบทาน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน ส่งครั้งที่ 1: ส่งครั้งที่ 2: สตง.รับรองแล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมที่สตง.รับรองแล้ว  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน  งบทดลอง สำหรับเดือน สุดท้ายของไตรมาส ที่ปรับ รายการหลังสตง. สอบทานงบ การเงินแล้ว สตง.รับรองแล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมที่สตง.รับรองแล้ว  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน  งบทดลอง สำหรับเดือน สุดท้ายของไตรมาส ที่ปรับ รายการหลังสตง. สอบทานงบ การเงินแล้ว Non-ListedNon-Listed +30 วัน + 60 วัน 10 วัน หลังสตง.รับรองงบการเงิน สิ้นปีบัญชีของ SOE Actual  ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี  ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ข้อมูลการผลิตและการขาย  จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด  ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ  ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล  ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี  ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ข้อมูลการผลิตและการขาย  จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด  ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ  ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล  ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน)  ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี  ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ข้อมูลการผลิตและการขาย  จำนวนพนักงานและลูกจ้าง  ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิ การศึกษาและอายุ  ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและ อัตรากำลังพล  ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี  ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ข้อมูลการผลิตและการขาย  จำนวนพนักงานและลูกจ้าง  ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิ การศึกษาและอายุ  ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและ อัตรากำลังพล  ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน)

23 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน ข้อมูลที่ต้องส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์กร ประวัติผู้บริหาร ประวัติกรรมการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ คณะกรรมการ

24 ทางเลือกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 24 Excel Template รัฐวิสาหกิจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel ที่กำหนดให้ Text File รัฐวิสาหกิจทำการดึงข้อมูลจากระบบงานที่ใช้อยู่ และจัดทำ ข้อมูลเป็น Text File ข้อมูลตามรูปแบบที่ทางโครงการ กำหนด SAP Screen เฉพาะกรณีใช้ระบบ GFMIS-SOE เป็นระบบบัญชี ข้อมูลงบทดลองจะถูกรวบรวมจากรายการที่บันทึกเข้าไปใน ระบบ

25 5. การเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น

26 26 ภาพรวมการเชื่อมโยงข้อมูล GFMIS SOE SEPO Data Warehouse(Cognos) Investment Portfolio Database GFMIS TR ระบบข้อมูล ของสถาบัน การเงิน การส่งผ่านข้อมูล กับระบบภายนอก GFMIS ระบบ CFO กรมบัญชีกลาง การเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การรายงานข้อมูล รายการเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ การส่งผ่านข้อมูล ภายใน GFMIS การเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS

27 การบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS หลัก การบันทึกการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  ใช้ Excel Loader ในการเบิกเงินงบประมาณตามที่ได้ใช้งาน ในปัจจุบัน การกันเงินเหลื่อมปี  ใช้การบันทึกตรงที่หน้าจอ SAP ของเครื่อง GFMIS หลัก หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะทำการอนุมัติต่อไป การนำส่งรายได้แผ่นดิน  รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินให้สคร. ตามปกติ สคร. จะเป็น ผู้บันทึกรายการเข้าระบบ GFMIS การบันทึกแผน/ผลบริหารหนี้สาธารณะ  รัฐวิสาหกิจบันทึกผ่านหน้าจอ Excel แล้ว Load เข้าเครื่อง GFMIS-SOE

28 6. ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบ GFMIS-SOE เมื่อเริ่มใช้งาน (Data Conversion)

29 คำอธิบายเครื่องหมายที่ใช้ในส่วนนี้ 29 เตรียมข้อมูลและนำเข้าระบบโดย เจ้าหน้าที่โครงการ แหล่งที่มาของข้อมูล มี Template ให้รัฐวิสาหกิจกรอก เพื่อส่งข้อมูลเข้ามา ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมของ สคร. ดึงข้อมูลจากระบบ GFMIS หลัก

30 ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบเมื่อเริ่มใช้งาน 3 3 4 4 1 1 2 2 5 5 ผังบัญชีมาตรฐาน - ข้อมูลหลักผังบัญชี - ยอดยกมา สำหรับงบทดลอง นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่โครงการ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ระบบข้อมูลทางการเงินและบัญชี ณ 30 ก. ย.2550 - ข้อมูลการ Mapping ผัง บัญชีของรัฐวิสาหกิจกับผัง บัญชีมาตรฐาน นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่โครงการ - ยอดยกมา สำหรับงบทดลอง ตาม SFI รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน - ยอดยกมา สำหรับงบสตง. รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ )

31 ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบเมื่อเริ่มใช้งาน 31 ข้อมูลโครงการลงทุนที่ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน - รายละเอียดโครงการลงทุน ทุกรัฐวิสาหกิจ - ยอดการเบิกจ่ายสะสมของ แต่ละโครงการ ระบบการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการลงทุน 3 3 4 4 1 1 2 2 5 5

32 ทุกรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบเมื่อเริ่มใช้งาน 3 3 4 4 1 1 2 2 5 5 ระบบข้อมูลทั่วไป ภาครัฐวิสาหกิจ 32 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกิจการ 10 อันดับแรก ข้อมูลกองทุนของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลการเพิ่ม / ระดมทุนของ กิจการ ข้อมูลรายชื่อบริษัท / กิจการ ที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ กิจการ ข้อมูลประวัติกรรมการ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลประวัติผู้บริหาร

33 ทุกรัฐวิสาหกิจ ( เท่าที่มีข้อมูลในระบบเดิมของ สคร.) ทุกรัฐวิสาหกิจ ( เท่าที่มีข้อมูลในระบบเดิมของ สคร.) ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบเมื่อเริ่มใช้งาน 3 3 4 4 1 1 2 2 5 5 ระบบข้อมูลเพื่อผู้บริหาร 33 ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง ของรัฐวิสาหกิจ

34 7. การเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE

35 35 โครงสร้าง Username ในระบบ GFMIS-SOE ในที่นี้คือ รหัสหน่วยงาน S507 หมายถึง บริษัท ปตท จำกัด ( มหาชน ) ได้รับบัตร Smart Card ประเภทหรือกลุ่มสิทธิ์ A คือสามารถนำเข้าและเรียกดูรายงานได้เฉพาะหน่วยงานตนเท่านั้น S507–A–01 ประเภท/กลุ่มสิทธิ์ A บัตรใบที่ 1 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ตัวอย่าง รหัสหน่วยงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ สามารถดูรายละเอียดได้หน้าถัดไป

36 รหัสหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ รหัสหน่วยงาน (Company Code) SOE S101องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร S102องค์การสวนยาง S103องค์การสะพานปลา S104องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย S105องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ S106สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง S201การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย S202องค์การแบตเตอรี่ S203องค์การฟอกหนัง S204องค์การเภสัชกรรม S205องค์การสุรา กรมสรรพสามิต S206โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต S207โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง S208โรงพิมพ์ตำรวจ S301การทางพิเศษแห่งประเทศไทย S302องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ S304การท่าเรือแห่งประเทศไทย S305บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด S306บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

37 รหัสหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ) รหัสหน่วยงาน (Company Code) SOE S307บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) S310บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด S311สถาบันการบินพลเรือน S312การรถไฟแห่งประเทศไทย S313การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย S314บริษัท ขนส่ง จำกัด S315บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด S316บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) S317บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) S318บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) S319บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด S401องค์การตลาด S402องค์การคลังสินค้า S403สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล S404การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย S405บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด S501สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย S502องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ S503องค์การสวนพฤกษศาสตร์ S504การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

38 รหัสหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ) รหัสหน่วยงาน (Company Code)SOE S505การไฟฟ้านครหลวง S506การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค S507บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) S510องค์การจัดการน้ำเสีย S601การประปานครหลวง S602การประปาส่วนภูมิภาค S603การเคหะแห่งชาติ S604การกีฬาแห่งประเทศไทย S605องค์การสวนสัตว์ S606สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ S702ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) S703ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร S704ธนาคารออมสิน S705ธนาคารอาคารสงเคราะห์ S706ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย S901ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย S902บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย S903บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม S904บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด S905บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) S906บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) S907บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด

39 การ log in เข้าระบบในช่วงทดลองปฏิบัติงานด้วยข้อมูลจริง GFMIS SOE R/3 GFMIS SOE BW ข้อมูลงบทดลอง / งบการเงิน ข้อมูลประวัติผู้บริหาร / คณะกรรมการ ข้อมูล Template อื่นๆ Log in เข้าที่ SOE BW DEV 10.156.0.141 Log in เข้าที่ SOE R/3 QAS 10.156.0.132 เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบโดยอัตโนมัติ

40 8. การสนับสนุนการใช้งานระบบ GFMIS-SOE

41 41 GFMIS-SOE Website Website โครงการ GFMIS-SOE เริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม เข้าชมได้ที่ http://gfmis-soe.sepo.go.thhttp://gfmis-soe.sepo.go.th  ต.ย. ข้อมูล เช่น ผังบัญชีที่ update  Template ข้อมูลที่ update เป็นต้น

42 GFMIS-SOE Help Desk ปัญหาทางด้านนโยบาย : สคร. Tel : 02 – 2985880 - 9 ต่อ 6618-6621 ปัญหาการใช้ระบบงาน GFMIS-SOE : Help Desk Tel : 02 – 6765577 ปัญหาการใช้ระบบงาน GFMIS หลัก: Help Desk Tel : 02 - 6844444

43 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt GFMIS-SOE Overview. 10 กันยายน 2550. Agenda 1.ภาพรวมระบบ GFMIS-SOE 2.การจัดกลุ่มของรัฐวิสาหกิจสำหรับระบบ GFMIS-SOE 3.แบบฟอร์มและรายงานของระบบ GFMIS-SOE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google