งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GFMIS-SOE Overview . 10 กันยายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GFMIS-SOE Overview . 10 กันยายน 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GFMIS-SOE Overview . 10 กันยายน 2550

2 การจัดกลุ่มของรัฐวิสาหกิจสำหรับระบบ GFMIS-SOE
Agenda ภาพรวมระบบ GFMIS-SOE การจัดกลุ่มของรัฐวิสาหกิจสำหรับระบบ GFMIS-SOE แบบฟอร์มและรายงานของระบบ GFMIS-SOE ความถี่ในการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE การเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบ GFMIS-SOE เมื่อเริ่มใช้งาน การเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE การสนับสนุนการใช้งานระบบ GFMIS-SOE

3 1. ภาพรวมระบบ GFMIS-SOE

4 งบการเงินรวมของประเทศ งบการเงินรวมรัฐวิสาหกิจ
ภาพรวมระบบ GFMIS-SOE มีข้อมูลในการจัดทำงบการเงินรวมรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการทำงบการเงินรวมของประเทศในอนาคต งบการเงินรวมของประเทศ ส่วนราชการหลัก สามารถเรียกดูข้อมูลได้จากระบบ สบน. งบการเงินรวมรัฐวิสาหกิจ สศช. สศค. สคร. ก.คลัง ธปท. สงป. GFMIS GFMIS-SOE บก. GFMIS-TR รัฐวิสาหกิจมี Terminal ในการบันทึก/ส่งข้อมูล และเรียกรายงาน ทำงานเชื่อมโยงไปกับ GFMIS, GFMIS-TR

5 ระบบงานหลักของระบบ GFMIS-SOE
1. ระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชี ภาครัฐวิสาหกิจ (Financial Accounting System) 2. ระบบการประมาณ การรายได้ ภาครัฐวิสาหกิจ (Revenue Planning System) เชื่อมโยง ข้อมูลบัญชี งบการเงิน ประมาณการรายรับ ข้อมูลงบประมาณ EVM ข้อมูลนำส่งรายได้แผ่นดิน 5. ระบบข้อมูลเพื่อผู้บริหาร (Management Information System) เชื่อมโยง 3. ระบบ การวางแผน การใช้จ่ายเงิน และแผนการลงทุน ภาครัฐวิสาหกิจ (Expenditure and Investment Planning System) 4. ระบบ ข้อมูลทั่วไป ภาครัฐวิสาหกิจ (Non–Financial Information System) ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลเบิกจ่ายพรบฯ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหาร/กรรมการ/พนักงาน ข้อมูลทั่วไปกิจการ/หลักทรัพย์ แผนใช้จ่ายเงิน (รายเดือน/ปี) แผนการลงทุน (รายเดือน/ปี/5 ปี)

6 2. การจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

7 การจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
จำนวนรัฐวิสากิจทั้งโครงการ 61 รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Finance:Listed) 1 รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Finance:Non-Listed) 7 รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-Finance:Listed) 6 รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-Finance:Non-Listed) 47 รัฐวิสาหกิจ

8 3. แบบฟอร์มและรายงานของระบบ GFMIS-SOE

9 โครงสร้างเลขที่แบบฟอร์ม (Template)
XXX–XXX–Z เลขที่ Template ย่อย เลขที่ Template G – ข้อมูลทั่วไป P – Plan A – Actual ระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชี ภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลงบการเงิน FIN 2. ระบบการประมาณการรายได้ ภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลรายรับ REV 3. ระบบการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการลงทุน ภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลรายจ่าย EXP ข้อมูลการลงทุน INV ข้อมูลเงินกู้ DEB 4. ระบบข้อมูลทั่วไป ภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ SOE ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน EMP ข้อมูลคณะกรรมการ COM

10 แบบฟอร์มในระบบต่างๆ FIN ข้อมูลงบการเงิน Plan Actual ประมาณการงบการเงิน
ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุน ตาม พื้นที่/Business Unit รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน งบกระแสเงินสด รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน งบทดลอง รายละเอียดรายการแยกตามคู่ค้า รายการรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลัก รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

11 แบบฟอร์มในระบบต่างๆ REV ข้อมูลรายรับ EXP ข้อมูลรายจ่าย Plan Actual
ประมาณการรายรับที่เป็นตัวเงิน แยกตามแหล่งที่มาของเงิน ข้อมูลรายรับ ที่เป็นตัวเงิน รายเดือน แยกตามแหล่งที่มา EXP ข้อมูลรายจ่าย Plan Actual แผนการใช้จ่ายงบทำการ ที่เป็นตัวเงิน รายไตรมาส ผลการใช้จ่ายงบทำการ ที่เป็นตัวเงิน รายไตรมาส

12 แบบฟอร์มในระบบต่างๆ INV ข้อมูลการลงทุน Plan Actual
แผนการลงทุน รายปี (ประมาณการจนสิ้นสุดโครงการ) ตามรายการของสศช. ตามแหล่งที่มาของเงินลงทุน ตาม Import Content ตามยุทธศาสตร์ ตามพื้นที่ ประมาณการกระแสเงินสด ตัวเลขทางการเงิน แผนการตั้งสำรอง แผนการลงทุน รายเดือน (เฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน) ตามแหล่งของเงิน (เฉพาะโครงการขนาดใหญ่) แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน รายเดือน ตามรายการของสศช. ตามแหล่งที่มาของเงินลงทุน ตาม Import Content ตามยุทธศาสตร์ ตามพื้นที่ ตามรายการเงินกู้ งบกระแสเงินสด ตัวเลขทางการเงิน ข้อมูลการใช้เงินจากการตั้งสำรอง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการ/เวลาที่ได้มีการดำเนินการ)

13 แบบฟอร์มในระบบต่างๆ DEB ข้อมูลเงินกู้ Plan
แผนความต้องการบริหารหนี้สาธารณะ แผนความต้องการเงินกู้ (แผนก่อหนี้)

14 ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ
แบบฟอร์มในระบบต่างๆ SOE ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลทั่วไปของกิจการ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกิจการ 10 อันดับแรก ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี ข้อมูลการผลิตและการขาย แยกตามประเภทสินค้าและบริการ ข้อมูลการเพิ่ม/ระดมทุนของกิจการ ข้อมูลรายชื่อบริษัท / กิจการที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น ข้อมูลกองทุนของรัฐวิสาหกิจ (รวมถึงกองทุนบำเน็จบำนาญ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ )

15 ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน
แบบฟอร์มในระบบต่างๆ EMP ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน โครงสร้างองค์กร ข้อมูลประวัติผู้บริหาร (สามระดับแรกของโครงสร้างพนักงาน) ข้อมูลจำนวนพนักงาน รายปี ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล ข้อมูลสิทธิประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆสำหรับพนักงาน COM ข้อมูลคณะกรรมการ ข้อมูลประวัติกรรมการ ข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ

16 4. ความถี่ในการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

17 ภาพรวมช่วงเวลาในการส่งข้อมูลเข้าระบบ
Plan Actual ประมาณการงบการเงิน แผนการใช้จ่ายงบลงทุน แผนการบริหารหนี้/ความต้องการเงินกู้ ประมาณการจำนวนพนักงาน/การผลิต งบการเงิน ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว(ที่ดิน) ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลรายปี Y ประมาณรายรับที่เป็นตัวเงิน แผนการใช้จ่ายงบทำการที่เป็นตัวเงิน งบการเงิน (ไม่ต้องส่งไตรมาส 4) ข้อมูลราย ไตรมาส Q1 Q2 Q3 Q4 งบทดลอง(ตามผังบัญชีมาตรฐาน) รายงานรายรับที่เป็นตัวเงิน รายงานรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ข้อมูล รายเดือน M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 17

18 4. ความถี่ในการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 18

19 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลประมาณการรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน
มิ.ย. มี.ค. ม.ค. ก.ย. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ส่งข้อมูลครั้งที่ 1 ประมาณการที่นำเสนอต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลครั้งที่ 2 ประมาณการที่ผ่านการอนุมัติจากครม. ประมาณการผลิตและการขาย แยกตามประเภทสินค้าและบริการ ประมาณการข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี ประมาณการจำนวนพนักงาน รายปี แผนการลงทุน รายปี (ประมาณการจนสิ้นสุดโครงการ) แผนการลงทุน รายเดือน (เฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน) แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการ แผนความต้องการบริหารหนี้สาธารณะ แผนความต้องการเงินกู้ ประมาณการงบดุล ประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) Both Listed and Non-Listed Plan 19

20 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายเดือน กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน
Listed ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน A ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบื้องต้น สำหรับเดือน A Actual เดือน A เดือน B เดือน C + 5 วัน + 20 วัน + 30 วัน สิ้นเดือน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบื้องต้น สำหรับเดือน A ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน A งบทดลอง รายละเอียดรายการระหว่างกัน ผลรายรับที่เป็นตัวเงิน ผลรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน Non-Listed 20 Actual 20 20

21 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายไตรมาส กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน
Listed ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ได้รับการสอบทานจากสตง.แล้ว รายละเอียดรายการระหว่างกัน ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน Actual ผลรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน ผลรายรับที่เป็นตัวเงิน Actual แผนการใช้จ่าย ที่เป็นตัวเงิน ประมาณรายรับ ที่เป็นตัวเงิน Plan - 30 วัน สิ้นไตรมาส + 30 วัน + 45 วัน ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวมที่สตง.สอบทานแล้ว ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน งบทดลอง สำหรับเดือนสุดท้ายของไตรมาส ที่ปรับรายการหลังสตง.สอบทานงบการเงินแล้ว 10 วัน หลังสตง.สอบทานงบการเงิน ส่งครั้งที่ 2: แผนการใช้จ่าย ที่เป็นตัวเงิน Plan ประมาณรายรับ ที่เป็นตัวเงิน ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่งให้สตง.สอบทาน ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน ส่งครั้งที่ 1: Non-Listed 21 Actual 21 21

22 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน
Listed ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี ข้อมูลการผลิตและการขาย จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน) ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ได้รับการ รับรองจากสตง.แล้ว รายละเอียดรายการระหว่างกัน ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน Actual สิ้นปีบัญชีของ SOE +30 วัน + 60 วัน 10 วัน หลังสตง.รับรองงบการเงิน ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี ข้อมูลการผลิตและการขาย จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน) ส่งครั้งที่ 2: ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวมที่สตง.รับรองแล้ว ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน งบทดลอง สำหรับเดือนสุดท้ายของไตรมาส ที่ปรับรายการหลังสตง.สอบทานงบการเงินแล้ว ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่งให้สตง.สอบทาน ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน ส่งครั้งที่ 1: Non-Listed 22 Actual 22 22

23 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน
ข้อมูลที่ต้องส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์กร ประวัติผู้บริหาร ประวัติกรรมการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ

24 ทางเลือกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
Excel Template รัฐวิสาหกิจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel ที่กำหนดให้ Text File รัฐวิสาหกิจทำการดึงข้อมูลจากระบบงานที่ใช้อยู่ และจัดทำข้อมูลเป็น Text File ข้อมูลตามรูปแบบที่ทางโครงการกำหนด SAP Screen เฉพาะกรณีใช้ระบบ GFMIS-SOE เป็นระบบบัญชี ข้อมูลงบทดลองจะถูกรวบรวมจากรายการที่บันทึกเข้าไปในระบบ 24

25 5. การเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น

26 ภาพรวมการเชื่อมโยงข้อมูล
การเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ระบบข้อมูลของสถาบันการเงิน SEPO Data Warehouse (Cognos) Investment Portfolio Database การส่งผ่านข้อมูล กับระบบภายนอก GFMIS ระบบ CFO กรมบัญชีกลาง GFMISSOE การเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ GFMIS การรายงานข้อมูล GFMIS TR การส่งผ่านข้อมูล ภายใน GFMIS

27 การบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS หลัก
การบันทึกการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ใช้ Excel Loader ในการเบิกเงินงบประมาณตามที่ได้ใช้งานในปัจจุบัน การกันเงินเหลื่อมปี ใช้การบันทึกตรงที่หน้าจอ SAP ของเครื่อง GFMIS หลัก หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะทำการอนุมัติต่อไป การนำส่งรายได้แผ่นดิน รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินให้สคร. ตามปกติ สคร. จะเป็นผู้บันทึกรายการเข้าระบบ GFMIS การบันทึกแผน/ผลบริหารหนี้สาธารณะ รัฐวิสาหกิจบันทึกผ่านหน้าจอ Excel แล้ว Load เข้าเครื่อง GFMIS-SOE

28 6. ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบ GFMIS-SOE เมื่อเริ่มใช้งาน (Data Conversion)

29 คำอธิบายเครื่องหมายที่ใช้ในส่วนนี้
แหล่งที่มาของข้อมูล เตรียมข้อมูลและนำเข้าระบบโดยเจ้าหน้าที่โครงการ มี Template ให้รัฐวิสาหกิจกรอก เพื่อส่งข้อมูลเข้ามา ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมของ สคร. ดึงข้อมูลจากระบบ GFMIS หลัก

30 ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบเมื่อเริ่มใช้งาน
3 4 1 2 5 ระบบข้อมูลทางการเงินและบัญชี ผังบัญชีมาตรฐาน - ข้อมูลหลักผังบัญชี นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่โครงการ - ข้อมูลการ Mapping ผังบัญชีของรัฐวิสาหกิจกับผังบัญชีมาตรฐาน นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่โครงการ - ยอดยกมา สำหรับงบทดลอง รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ - ยอดยกมา สำหรับงบทดลองตาม SFI รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน - ยอดยกมา สำหรับงบสตง. รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์) ณ 30 ก.ย.2550

31 ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบเมื่อเริ่มใช้งาน
3 4 1 2 5 ระบบการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการลงทุน ข้อมูลโครงการลงทุนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน - รายละเอียดโครงการลงทุน ทุกรัฐวิสาหกิจ - ยอดการเบิกจ่ายสะสมของแต่ละโครงการ

32 ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบเมื่อเริ่มใช้งาน
3 4 1 2 5 ระบบข้อมูลทั่วไป ภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลทั่วไปของกิจการ ทุกรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกิจการ 10 อันดับแรก ข้อมูลการเพิ่ม/ระดมทุนของกิจการ ข้อมูลรายชื่อบริษัท / กิจการที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น ข้อมูลกองทุนของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลประวัติผู้บริหาร ข้อมูลประวัติกรรมการ 32

33 ข้อมูลที่ต้องนำเข้าระบบเมื่อเริ่มใช้งาน
3 4 1 2 5 ระบบข้อมูลเพื่อผู้บริหาร ข้อมูลงบการเงินย้อนหลังของรัฐวิสาหกิจ ทุกรัฐวิสาหกิจ (เท่าที่มีข้อมูลในระบบเดิมของ สคร.) 33

34 7. การเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE

35 โครงสร้าง Username ในระบบ GFMIS-SOE
ตัวอย่าง S507–A–01 บัตรใบที่ 1 ประเภท/กลุ่มสิทธิ์ A บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ในที่นี้คือ รหัสหน่วยงาน S507 หมายถึง บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ได้รับบัตร Smart Card ประเภทหรือกลุ่มสิทธิ์ A คือสามารถนำเข้าและเรียกดูรายงานได้เฉพาะหน่วยงานตนเท่านั้น รหัสหน่วยงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ สามารถดูรายละเอียดได้หน้าถัดไป 35

36 รหัสหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
รหัสหน่วยงาน (Company Code) SOE S101 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร S102 องค์การสวนยาง S103 องค์การสะพานปลา S104 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย S105 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ S106 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง S201 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย S202 องค์การแบตเตอรี่ S203 องค์การฟอกหนัง S204 องค์การเภสัชกรรม S205 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต S206 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต S207 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง S208 โรงพิมพ์ตำรวจ S301 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย S302 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ S304 การท่าเรือแห่งประเทศไทย S305 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด S306 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

37 รหัสหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)
รหัสหน่วยงาน (Company Code) SOE S307 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) S310 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด S311 สถาบันการบินพลเรือน S312 การรถไฟแห่งประเทศไทย S313 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย S314 บริษัท ขนส่ง จำกัด S315 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด S316 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) S317 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) S318 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) S319 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด S401 องค์การตลาด S402 องค์การคลังสินค้า S403 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล S404 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย S405 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด S501 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย S502 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ S503 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ S504 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

38 รหัสหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)
รหัสหน่วยงาน (Company Code) SOE S505 การไฟฟ้านครหลวง S506 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค S507 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) S510 องค์การจัดการน้ำเสีย S601 การประปานครหลวง S602 การประปาส่วนภูมิภาค S603 การเคหะแห่งชาติ S604 การกีฬาแห่งประเทศไทย S605 องค์การสวนสัตว์ S606 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ S702 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) S703 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร S704 ธนาคารออมสิน S705 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ S706 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย S901 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย S902 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย S903 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม S904 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  S905 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) S906 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) S907 บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด

39 การ log in เข้าระบบในช่วงทดลองปฏิบัติงานด้วยข้อมูลจริง
ข้อมูลงบทดลอง/งบการเงิน ข้อมูลประวัติผู้บริหาร /คณะกรรมการ GFMIS SOE R/3 Log in เข้าที่ SOE R/3 QAS มีการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างระบบโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ GFMIS SOE BW Log in เข้าที่ SOE BW DEV ข้อมูล Template อื่นๆ

40 8. การสนับสนุนการใช้งานระบบ GFMIS-SOE

41 GFMIS-SOE Website Website โครงการ GFMIS-SOE เริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม เข้าชมได้ที่ ต.ย. ข้อมูล เช่น ผังบัญชีที่ update Template ข้อมูลที่ update เป็นต้น 41

42 ปัญหาทางด้านนโยบาย : สคร. Tel : 02 – 2985880 - 9 ต่อ 6618-6621
GFMIS-SOE Help Desk ปัญหาทางด้านนโยบาย : สคร. Tel : 02 – ต่อ ปัญหาการใช้ระบบงาน GFMIS-SOE : Help Desk Tel : 02 – ปัญหาการใช้ระบบงาน GFMIS หลัก: Help Desk Tel :

43 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt GFMIS-SOE Overview . 10 กันยายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google