งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่วงกลม รายชื่อผู้เสนอโครงงาน เด็กหญิงปัทมาภรณ์ชมพูประเภท เลขที่ 4 นางสาวกัณฑ์ฐิฌาควบพิมาย เลขที่ 5 นางสาวปาลิดาก้อนสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่วงกลม รายชื่อผู้เสนอโครงงาน เด็กหญิงปัทมาภรณ์ชมพูประเภท เลขที่ 4 นางสาวกัณฑ์ฐิฌาควบพิมาย เลขที่ 5 นางสาวปาลิดาก้อนสมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่วงกลม รายชื่อผู้เสนอโครงงาน เด็กหญิงปัทมาภรณ์ชมพูประเภท เลขที่ 4 นางสาวกัณฑ์ฐิฌาควบพิมาย เลขที่ 5 นางสาวปาลิดาก้อนสมบัติ เลขที่ 20 เด็กหญิงญาธิดาพิมพบุตร เลขที่ 31 นางสาวปรีชญาอุบลโพธิ์ เลขที่ 33 เด็กหญิงธัญรดายิ่งจอหอ เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

2 บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วงกลม (Circle) เมื่อให้จุดๆ หนึ่งเคลื่อนที่ไปรอบๆ จุดคงที่จุดหนึ่ง โดยจุดที่เคลื่อนที่ และจุดคงที่นั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอ วัตถุประสงค์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการคำนวณพื้นที่วงกลม ขอบเขตของโครงงาน โปรแกรมสามารถคำนวณหาพื้นที่วงกลมได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี ในระบบงานอื่นๆ 2. นำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างแบบเรียนให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อ ๆ ไป นิยามศัพท์เฉพาะ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่วงกลม หมายถึง โปรแกรมที่มีการคิดคำนวณหาพื้นที่ วงกลม

3 บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการหาพื้นที่วงกลม 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี และโปรแกรม Dev- C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการหาพื้นที่วงกลม 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 6. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ

4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 1. Hardware ที่ใช้ 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 500 MHz ขึ้น ไป 1.2 หน่วยความจำ 128 MB 1.3 จอภาพ 17 นิ้ว 1.4 Hard Disk 20 GB 1.5 การ์ดแสดงผลคุณภาพสูง 1.6 Mouse 1 อัน 1.7 Keyboard 1 อัน 2. Software ที่ใช้ 2.1 โปรแกรม Dev-C++

5 บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบและพัฒนา โปรแกรม การวิเคราะห์ระบบ 1. วัตถุประสงค์ของงาน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการคำนวณพื้นที่วงกลม 2. ออกแบบผลลัพธ์ ( Output )

6 โปรแกรมการคำนวณพื้นที่วงกลม *********************************************** รัศมีวงกลม : ………………………. พื้นที่วงกลม = 3.1415 x รัศมี x รัศมี **************************************** ภาพที่ 2 การออกแบบผลลัพธ์โปรแกรม คำนวณพื้นที่วงกลม

7 3. ข้อมูลนำเข้า ( Input ) คือ ตัวเลข 1 จำนวน นั่นคือ รัศมี 4. ชื่อตัวแปรที่ใช้ area เก็บข้อมูล พื้นที่ Radius เก็บข้อมูล รัศมี 5. ขั้นตอน / ลำดับงาน เริ่ม รับค่าค่ารัศมี (radius) คำนวณพื้นที่วงกลมจากจาก (area=3.1415 * radius* radius) แสดงค่าพื้นที่ (area) จบ

8 ผังงาน ภาพที่ 3 ผังงานโปรแกรมคำนวณพื้นที่ วงกลม

9 การเขียนโปรแกรม #include #define pl 3.14159285 main() { float area,r; printf("\n\t\tProgram to calculate of circle\n"); printf("\n\t*****************************************\n\n"); printf("Enter the number of radius:\n"); scanf("%f",&r); area=pl*r*r; printf("Area is: %.2f\n",area); getch(); }

10 การทดสอบ ภาพที่ 3 เมื่อรันโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม โปรแกรมจะ รอให้ใส่ค่ารัศมี

11 ภาพที่ 4 เมื่อใส่ค่ารัศมี แล้วกด Enter โปรแกรมจะ แสดงผลออกมาจบโปรแกรม

12 บทที่ 5 บทสรุป สรุปผลการดำเนินงาน โปรแกรมการคำนวณพื้นที่วงกลม ทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถคำนวณพื้นที่วงกลมได้อย่างถูกต้อง ข้อจำกัดของโปรแกรม โปรแกรมรองรับเฉพาะการคำนวณหาพื้นที่วงกลมเบื้องต้น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมครั้งต่อไป นำผลการวิเคราะห์การออกแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนา โปรแกรมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มเมนูสำหรับ ผู้ใช้เลือกคำนวณหาพื้นที่วงกลมตามการคิดแบบต่างๆ เพื่อให้ตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่วงกลม รายชื่อผู้เสนอโครงงาน เด็กหญิงปัทมาภรณ์ชมพูประเภท เลขที่ 4 นางสาวกัณฑ์ฐิฌาควบพิมาย เลขที่ 5 นางสาวปาลิดาก้อนสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google