งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การรวบรวมความ ต้องการ (Requirements Gathering)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การรวบรวมความ ต้องการ (Requirements Gathering)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การรวบรวมความ ต้องการ (Requirements Gathering)

2 ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ (Analysis Phase) ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า... ใคร ? คือผู้ใช้ระบบ ใคร ? คือผู้ใช้ระบบ มีอะไรบ้าง ? ที่ระบบต้อง ดำเนินการ มีอะไรบ้าง ? ที่ระบบต้อง ดำเนินการ

3 วัตถุประสงค์หลักของ ระยะการวิเคราะห์ก็คือ จะต้องศึกษาและทำความ เข้าใจในความต้องการ ต่างๆ ที่ได้รวบรวมมา ระยะที่ 2: การ วิเคราะห์ ( ต่อ )

4 กิจกรรมสำคัญของระยะนี้ คือ ระยะที่ 2: การ วิเคราะห์ ( ต่อ ) 1. ทำความเข้าใจกับ ระบบงานเดิม 2. กำหนดสิ่งที่ต้องการ ปรับปรุง / เพิ่มเติม 3. พัฒนาแนวความคิด ของระบบใหม่ P. 130

5 SA. มีความจำเป็นต้องรู้ถึง สิ่งเหล่านี้ Who ? Wha t? Whe n? Whe re? Why ? How ? การรวบรวมความ ต้องการ (Requirements Gathering)

6 ยูสเซอร์ เป็นบุคคลที่ SA. จะต้องเข้าไปขอข้อมูลเพื่อ ทราบถึงปัญหา เพื่อนำมา ประกอบการวิเคราะห์ระบบ การรวบรวมความ ต้องการ ( ต่อ )

7 ดังนั้น จึงต้องทำความ เข้าใจกับยูสเซอร์ เพื่อให้ ทราบถึงเป้าหมายหลัก ที่ ต้องการทราบถึงปัญหา เพื่อ นำไปพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น กว่าเดิม การรวบรวมความ ต้องการ ( ต่อ )

8 การได้รับความร่วมมือที่ดี จากยูสเซอร์ ย่อมส่งผลดี เนื่องจากยูสเซอร์เป็นผู้ที่ ปฏิบัติกับระบบโดยตรง ทำ ให้ทราบปัญหาต่าง ๆ ได้ดี การรวบรวมความ ต้องการ ( ต่อ )

9 คุณสมบัติของยูสเซอร์ ที่ดี 1. สามารถอธิบายขั้นตอน การทำงาน ของระบบปัจจุบันที่ ดำเนินงานอยู่ได้ ของระบบปัจจุบันที่ ดำเนินงานอยู่ได้ 2. สามารถชี้แจงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในระบบได้ ในระบบได้

10 คุณสมบัติของยูสเซอร์ ที่ดี ( ต่อ ) 3. สามารถระบุความต้องใน ระบบใหม่ได้ 4. ควรจัดเตรียมเอกสาร หรือรายงานที่ เกี่ยวข้องให้แก่ นักวิเคราะห์ระบบ เกี่ยวข้องให้แก่ นักวิเคราะห์ระบบ

11 คุณสมบัติของยูสเซอร์ ที่ดี ( ต่อ ) 5. ควรให้ความร่วมมือกับ SA. รวมถึงมี ความปรารถนาดีต่อการ ปรับปรุงระบบ ความปรารถนาดีต่อการ ปรับปรุงระบบ งานเดิมที่ดำเนินการอยู่ ให้มีทิศทางที่ดี งานเดิมที่ดำเนินการอยู่ ให้มีทิศทางที่ดี ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดย ปราศจากอคติ ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดย ปราศจากอคติ

12 คุณสมบัติของยูสเซอร์ ที่ดี ( ต่อ ) 6. ควรมีส่วนร่วมต่อ โครงการพัฒนา ระบบใหม่ รวมถึง สามารถเสนอแนะ ระบบใหม่ รวมถึง สามารถเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา แก่ SA. ได้ แนวทางการแก้ไขปัญหา แก่ SA. ได้

13 บุคคลที่มีส่วนร่วมต่อโครงการพัฒนา ระบบใหม่ (Stakeholder)

14 ชนิดของความ ต้องการ 1. Functional Requirements เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการ ทำงานที่ประกอบไปด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการ ทำงานที่ประกอบไปด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ปฏิบัติงาน P. 134

15 ชนิดของความ ต้องการ ( ต่อ ) 2. Non-Functional Requirements เกี่ยวข้องกับการ กำหนดคุณภาพการทำงาน ของ S/W เช่น ระบบ สามารถรองรับการใช้งาน บนเครือข่ายสูงสุดกี่ยูส เซอร์ / เวลาตอบสนอง การใช้งาน เป็นต้น เกี่ยวข้องกับการ กำหนดคุณภาพการทำงาน ของ S/W เช่น ระบบ สามารถรองรับการใช้งาน บนเครือข่ายสูงสุดกี่ยูส เซอร์ / เวลาตอบสนอง การใช้งาน เป็นต้น

16 เทคนิคการรวบรวมความ ต้องการ 1. การรวบรวมเอกสาร 2. การสัมภาษณ์ และ สนทนากับยูสเซอร์ 3. การสังเกตุการณ์จาก กระบวนการ เดินเอกสารในธุรกิจ (Workflow p.150) เดินเอกสารในธุรกิจ (Workflow p.150)

17 เทคนิคการรวบรวมความ ต้องการ ( ต่อ ) 4. การแจกแบบสอบถาม 5. การวางแผนความ ต้องการร่วมกัน (JAD) (JAD)

18 SA. จะนำความต้องการ (Requirements) ของยูส เซอร์มาวิเคราะห์ เพื่อสรุป เป็น ข้อกำหนดลงใน เอกสารที่เรียกว่า Requirements Specification

19

20 ตัวอย่าง User Requirements หน้า 137 ตัวอย่าง Requirements Specification หน้า 139

21 แบบฟอร์มมาตรฐานของ Requirements Specification

22 ความสำคัญของระยะ การวิเคราะห์คือ ต้อง วิเคราะห์ถึงความ ต้องการที่แท้จริง เพื่อ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ได้ตรงจุด

23 สรุปกิจกรรมของระยะ การวิเคราะห์ 1. วิเคราะห์ระบบงาน ปัจจุบัน 2. รวบรวมความต้องการและ นำมา วิเคราะห์สรุปเป็น ข้อกำหนดที่ชัดเจน วิเคราะห์สรุปเป็น ข้อกำหนดที่ชัดเจน 3. นำข้อกำหนดมาพัฒนา เป็นความ ต้องการของระบบใหม่ ต้องการของระบบใหม่

24 สรุปกิจกรรมของระยะ การวิเคราะห์ ( ต่อ ) 4. สร้างแบบจำลอง กระบวนการ ( บทที่ 5) (Data Flow Diagram: DFD) (Data Flow Diagram: DFD) 5. สร้างแบบจำลองข้อมูล ( บทที่ 6) (Entity Relationship Diagram: ERD) (Entity Relationship Diagram: ERD)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การรวบรวมความ ต้องการ (Requirements Gathering)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google