งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 Introduction to C Language. ประวัติความเป็นมาของ ภาษาซี  ค. ศ. 1972 Dennis Ritchie สร้าง ภาษาซีครั้งแรก พัฒนามาจากภาษา B และภาษา BCPL พัฒนามาจากภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 Introduction to C Language. ประวัติความเป็นมาของ ภาษาซี  ค. ศ. 1972 Dennis Ritchie สร้าง ภาษาซีครั้งแรก พัฒนามาจากภาษา B และภาษา BCPL พัฒนามาจากภาษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 Introduction to C Language

2 ประวัติความเป็นมาของ ภาษาซี  ค. ศ. 1972 Dennis Ritchie สร้าง ภาษาซีครั้งแรก พัฒนามาจากภาษา B และภาษา BCPL พัฒนามาจากภาษา B และภาษา BCPL  ค. ศ. 1978 Kernighan และ Ritchie พัฒนา K&R พัฒนา K&R เขียนหนังสือ The C Programming Language ครั้งแรก เขียนหนังสือ The C Programming Language ครั้งแรก  ค. ศ. 1988 ANSI สร้างมาตรฐาน ภาษาซี เรียกว่า ANSI C

3 ประวัติความเป็นมาของ ภาษาซี  ภาษาซีเป็นภาษาระดับกลาง (Middle-level Language)  ภาษาซีเป็นหลักการพื้นฐานในการ สร้างภาษารุ่นใหม่ เช่น Java,C++

4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ภาษาซี  ขั้นตอนที่ 1 เขียนโปรแกรม (Source Code) ใช้ Editor เขียนโปรแกรมภาษาซี เช่น Notepad,Editplus ใช้ Editor เขียนโปรแกรมภาษาซี เช่น Notepad,Editplus บันทึกไฟล์ให้มีนามสกุลเป็น.c เช่น test.c บันทึกไฟล์ให้มีนามสกุลเป็น.c เช่น test.c ( ถ้าเป็น C++ จะเป็น test.cpp) ( ถ้าเป็น C++ จะเป็น test.cpp)

5  ขั้นตอนที่ 2 คอมไพล์โปรแกรม (Compile) ขั้นตอนนี้คอมไพเลอร์จะทำการ ตรวจสอบ Source Code ขั้นตอนนี้คอมไพเลอร์จะทำการ ตรวจสอบ Source Code หากพบข้อผิดพลาด ก็จะแจ้งให้ ผู้เขียนโปรแกรมแก้ไข หากพบข้อผิดพลาด ก็จะแจ้งให้ ผู้เขียนโปรแกรมแก้ไข หากไม่พบข้อผิดพลาด คอมไพเลอร์ ก็จะแปลไฟล์ Source Code ไปเป็น ภาษาเครื่อง (.obj) หากไม่พบข้อผิดพลาด คอมไพเลอร์ ก็จะแปลไฟล์ Source Code ไปเป็น ภาษาเครื่อง (.obj)

6 ตัวแปรภาษาประเภทข้อดีข้อเสีย คอมไพเลอ ร์ (Compile r) - ทำงานเร็ว - แปลผลครั้งเดียว - ตรวจหา ข้อผิดพลาด ยาก อินเตอร์พรี เตอร์ (Interpret er) - หาข้อผิดพลาด ได้ง่าย - การแปลคำสั่งที ละบรรทัดจึ่ง สามารถสั่งให้ ทำงานเฉพาะส่วน ที่ต้องการได้ - ไม่เสียเวลาแปล โปรแกรมนาน ๆ - ช้า เนื่องจาก ทำงานทีละ บรรทัด

7  ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงโปรแกรม (Link) ผู้เขียนโปรแกรมภาษาซีไม่ต้อง เขียนคำสั่งต่าง ๆ ขึ้นมาเอง เนื่องจากมีฟังก์ชั่นมาตรฐานให้ เรียกใช้งานได้ ผู้เขียนโปรแกรมภาษาซีไม่ต้อง เขียนคำสั่งต่าง ๆ ขึ้นมาเอง เนื่องจากมีฟังก์ชั่นมาตรฐานให้ เรียกใช้งานได้ ฟังก์ชั่นมาตรฐานต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้ ใน Library ฟังก์ชั่นมาตรฐานต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้ ใน Library ก่อนใช้งานจึงต้องประกาศเชื่อมโยง เข้ากับ Library ที่ตำแหน่งเฮดเดอร์ ของไฟล์โปรแกรมแต่ละไฟล์ ก่อนใช้งานจึงต้องประกาศเชื่อมโยง เข้ากับ Library ที่ตำแหน่งเฮดเดอร์ ของไฟล์โปรแกรมแต่ละไฟล์ ดังนั้นในขั้นที่ 2 ไฟล์.obj จึงใช้งาน ไม่ได้ จึงต้องทำการเชื่อมโยงเข้ากับ Library จะได้ไฟล์.exe ที่ใช้งานได้ ดังนั้นในขั้นที่ 2 ไฟล์.obj จึงใช้งาน ไม่ได้ จึงต้องทำการเชื่อมโยงเข้ากับ Library จะได้ไฟล์.exe ที่ใช้งานได้

8  ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล (Run) เมื่อนำไฟล์.exe จากขั้นตอนที่ 3 มา ประมวลผลจะได้ผลลัพธ์ เมื่อนำไฟล์.exe จากขั้นตอนที่ 3 มา ประมวลผลจะได้ผลลัพธ์ Editor Test.c C Compiler Test.obj Library Test.exe Output

9 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี #include #include main(){ …} 1 2 3

10  เรียกว่า Preprocessing Directives  จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย # (pound sign) เสมอ  การระบุให้คอมไพเลอร์นำเฮดเดอร์ ไฟล์มาร่วมในแปลคำสั่งโปรแกรม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ #include #include #include “ ชื่อเฮดเดอร์ไฟล์ ” #include “ ชื่อเฮดเดอร์ไฟล์ ” 1 ส่วนหัวของโปรแกรม

11  ฟังก์ชั่นหลักของภาษาซีคือ main( )  เริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานด้วย { }  main( ) อาจเขียนแทนด้วย void main(void) 2 ส่วนของฟังก์ชั่นหลัก ไม่คืนค่าใด ๆ กลับออกไปจากฟังก์ชั่น ไม่รับค่าใด ๆ เข้ามาในฟังก์ชั่น

12 Argument และ Parameter #include #include void show(char a) {printf(“%c”,a);} void main(void) {show(‘z’);} Argument ( รับ ) รับตัวอักษร ‘z’ มาในฟังก์ชั่น parameter ( ส่ง ) ส่งตัวอักษร ‘z’ ไปยังฟังก์ชั่น show( )

13  คอมเมนต์ (comment) คือ ส่วนที่เป็นหมายเหตุ ของโปรแกรม คอมเมนต์บรรทัดเดียวใช้ // คอมเมนต์บรรทัดเดียวใช้ // คอมเมนต์หลายบรรทัดใช้ /* และปิดด้วย */ คอมเมนต์หลายบรรทัดใช้ /* และปิดด้วย */  ตัวอย่างการคอมเมนต์ 3 ส่วนรายละเอียดของโปรแกรม #include Main() { // comment one line /* comment many line */ }

14  กฎการตั้งชื่อ ( ตัวแปร, ฟังก์ชั่น และเลเบล ) ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved word) ในภาษาซี ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved word) ในภาษาซี เช่น default for if do goto Case-sensitive ตัวเล็ก - ตัวใหญ่ถือ เป็นคนละตัวกัน Case-sensitive ตัวเล็ก - ตัวใหญ่ถือ เป็นคนละตัวกัน เช่น Test TEST tesT ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือ เครื่องหมาย Underscore ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือ เครื่องหมาย Underscore การตั้งชื่อจะไม่เว้นวรรคหรือมีช่องว่าง การตั้งชื่อจะไม่เว้นวรรคหรือมีช่องว่าง การตั้งชื่อจะต้องไม่ประกอบด้วย อักขระพิเศษ เช่น $ @ # & การตั้งชื่อจะต้องไม่ประกอบด้วย อักขระพิเศษ เช่น $ @ # &

15 อธิบายภาษาซีโปรแกรมแรก // Helloworld.c #include #include main(){ printf(“Hello World”); }


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 Introduction to C Language. ประวัติความเป็นมาของ ภาษาซี  ค. ศ. 1972 Dennis Ritchie สร้าง ภาษาซีครั้งแรก พัฒนามาจากภาษา B และภาษา BCPL พัฒนามาจากภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google