งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรภาคีจะส่งเสริมการ เรียนรู้ใน สถานประกอบการได้ อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรภาคีจะส่งเสริมการ เรียนรู้ใน สถานประกอบการได้ อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไตรภาคีจะส่งเสริมการ เรียนรู้ใน สถานประกอบการได้ อย่างไร

2 รัฐบาล กฎหมายด้านการฝึกอบรม คือ พ. ร. บ. ส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 สถานที่ฝึกอบรม วิทยากร ผู้ประสานการดำเนินการ เช่น จัดเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม / วิทยากรให้แก่สถานประกอบการ

3 นายจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการ ฝึกอบรม คือ พ. ร. บ. ส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 สถานที่ฝึกอบรม วิทยากร ผู้ประสานการดำเนินการ เช่น จัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / วิทยากร ให้แก่สถานประกอบการ

4 นายจ้าง ( ต่อ ) เครื่องมือ / เครื่องจักร / เอกสาร สื่อการสอนต่าง ๆ งบประมาณด้านกระบวนการ ฝึกอบรม แผนการฝึกแต่ละหลักสูตร ตลอดปี เครื่องมือ / เครื่องจักร / เอกสารสื่อการ สอนต่าง ๆ งบประมาณด้านกระบวนการฝึกอบรม แผนการฝึกแต่ละหลักสูตรตลอดปี

5 นายจ้าง ( ต่อ ) แผนพัฒนาบุคคลากรตลอดปี / ตามสมรรถนะ กำหนด Career Path สร้างแรงจูงใจให้รางวัลเมื่อ สำเร็จการฝึก เช่น เลื่อน ตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน

6 ลูกจ้าง มีความพร้อมที่จะพัฒนา วิริยะ อุตสาหะเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะฝีมือ มีส่วนร่วมกับนายจ้างในการ วางแผน พัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง ทำคู่มือในการพัฒนาตนเอง


ดาวน์โหลด ppt ไตรภาคีจะส่งเสริมการ เรียนรู้ใน สถานประกอบการได้ อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google