งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ การเป็นนักพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน พ.ศ.2549 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นางวีณา ภควงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 06/06/2549 Long beach Hotel Cha am

2 รูปแบบการบริหารจัดการคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 Director General (CEO) DSD-PA DSD-CCO (DDG 1st) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ.และศพจ.ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CKO (DDG 2nd) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ.และศพจ.ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CFO (DDG 3rd) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ.และศพจ.ที่ได้รับการมอบหมาย Director of Skill Standard Development and Testing Office ตัวชี้วัดกรมฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ Director of Instructor Development and Training Technology Office ตัวชี้วัดกรมฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ Director of Regional Institute for Skill Development (1 – 12) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (เป้าหมายระดับภาค) รูปแบบการบริหารจัดการคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และระบบการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะ CEO ของหน่วยงานให้คำรับรองฯพร้อมตัวชี้วัดประกอบคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 กับกระทรวงแรงงาน อธิบดีฯ มอบหมายให้รองอธิบดี ผอ.สำนักฯ และผอ.สพภ. รับผิดชอบและกำกับดูแลตัวชี้วัดประกอบคำรับรองฯของกรม (ตามสายงานการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี)

3 รูปแบบการบริหารจัดการคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (Director General) DSD-CEO ผู้เชี่ยวชาญฯและคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 20 (External Auditor) ผู้รับผิดชอบ บทบาท/หน้าที่ เครื่องมือ รองอธิบดี/ผอ.สำนัก/ ผอ.สพภ. DSD-PA Warning System ติดตามและกำกับดูแล PLAN บุคคลากรที่เกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองอธิบดี /ผอ.สำนักฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล หน่วยงานเจ้าภาพหลักตัวชี้วัดประกอบคำรับรองของกรมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดู ติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูและทั้ง ศพจ. สพภ. และหน่วยงานในส่วนกลาง ให้ดำเนินงานเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ทำคำรับรองใว้ ผอ. สพภ. มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล และบริหารจัดการ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ (ตามเป้าหมายของภาค) ให้บรรลุผลในระดับสูงสุด สพภ. / ศพจ. และหน่วยงานในส่วนกลาง มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ วางแผน ถ่ายทอด รวบรวม กำกับดูแล ให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายในระดับสูงสุด ในการดำเนินการตามตัวชี้วัดประกอบคำรับรอง ขอให้ใช้ PDCA เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ หน่วยงานภายใน วางแผน/ถ่ายทอด/จัดการ/รวบรวม ACT DO CHECK

4 Management Cycle (P-D-C-A Concept)
สร้างให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ยึดถือ เป็นนิสัยในการทำงาน โดยเฉพาะนิสัยการแก้ปัญหาแบบป้องกัน (Prevention Against the Recurrence) P-D-C-A Plan วางแผน Do ปฏิบัติตามแผน Check ตรวจสอบผล Action กำหนดมาตรฐาน P D C A PDCA เป็น 1 ในเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ( New 7 Management Tool) โดยมีวงรอบของการบริหารจัดการดังนี้ Plan เป็นการวางแผนในการทำงาน Do เป็นการลงมือทำงานตามแผนที่ได้วางไว้ Check เป็นการตรวจสอบการทำงานโดยเทียบกับแผน Action เมื่อมีการทำงานตามวงรอบโดยมีการปรับเปลี่ยนและแก้ปัญหาอุปสรรค์ จนสามารถสร้างหรือกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน P D C A

5 ถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับองค์กร สู่หน่วยงานย่อยและระดับบุคคล
กลไกล/วิธีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับองค์กร สู่หน่วยงานย่อยและระดับบุคคล - พัฒนาอะไร - ผลงานวัดด้วยตัวชี้วัดอะไร - เป้าหมายเท่าใด ยกร่างตัวชี้วัดประกอบคำรับรองฯ และสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับภายในกรมฯ ประกาศให้ประชาชนทราบ (คำรับรองและตัวชี้วัดประกอบคำรับรอง ของหน่วยงานภายในกรมฯ) เจรจาตัวชี้วัดประกอบคำรับรองฯ และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ การดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส่วนราชการ ตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติราชการฯ และสร้างการยอมรับ รับสิ่งจูงใจ ตามระดับของผลงาน ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลตนเอง หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการเป็นเลิศ (Best Practice) ตรวจติดตามและจัดคลินิกให้คำปรึกษา

6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นนักพัฒนาระบบราชการ . การบริหารจัดการ ส.ง.ป. การใช้กฎระเบียบฯ CRM การมีส่วนร่วมฯและเผยแพร่ข้อมูลฯ Individual Scorecard KPI Template SAR & SAR Card IA & EA 6 – 8 มิถุนายน 2549 14 – 16 มิถุนายน 2549 27 – 29 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ. เพชรบุรี ณ โรงแรมแกรนด์ โซเล่ พัทยา จ.ชลบุรี Work Improvement DSD-KM-LO DSD-IT BFC Technique

7 หลักการในการพัฒนากระบวนงาน (Work Improvement)
ประชาชน กระบวนงาน ผู้ปฏิบัติราชการ ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 4 ขั้นตอน 3 Citizen ประโยชน์สุขของประชาชน การลดความสูญเสียในการทำงาน ไม่เป็นภาระให้กับผู้ปฎิบัติ

8 หลักการในการพัฒนากระบวนงาน
(Work Improvement) กระบวนงานเดิม 6 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็นความ สูญเสีย ขั้นตอนที่เป็นความ สูญเสีย ขั้นตอนที่เป็นความ สูญเสีย กระบวนงานใหม่ 3 ขั้นตอน

9 หลักการในการพัฒนากระบวนงาน
(Work Improvement)

10 Activity Operation Transport Delay Inspection Storage Flow Diagram &
Process Chart Technique Activity Operation Transport Delay Inspection Storage

11 Blueprint For Change (BFC) Technique

12 Structure People/ Culture
Blueprint For Change (BFC) Technique Structure Process/IT Alignment Rule & Regulation People/ Culture Blueprint for Change

13 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
Knowledge Management (KM) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อธิบายได้ แต่ยังไม่ถูกนำไปบันทึก ( 1 ) อธิบายได้ แต่ไม่อยากอธิบาย อธิบายไม่ได้ ( 2 ) ( 3 ) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)

14 วงจรความรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model)
ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) Socialization Externalization ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) Internalization Combination ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ( อ้างอิงจาก : Nonaka & Takeuchi )

15 Information Technology (IT)

16 Information Technology (IT)

17 Information Technology (IT)

18


ดาวน์โหลด ppt พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google