งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางวีณา ภควงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 06/06/2549 Long beach Hotel Cha am พิ ธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเป็นนักพัฒนาระบบ ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางวีณา ภควงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 06/06/2549 Long beach Hotel Cha am พิ ธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเป็นนักพัฒนาระบบ ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางวีณา ภควงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 06/06/2549 Long beach Hotel Cha am พิ ธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเป็นนักพัฒนาระบบ ราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน พ. ศ.2549 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พิ ธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเป็นนักพัฒนาระบบ ราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน พ. ศ.2549 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2 Director General (CEO) DSD-PADSD-PA Director of Instructor Development and Training Technology Office ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ Director of Instructor Development and Training Technology Office ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ Director of Skill Standard Development and Testing Office ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ Director of Skill Standard Development and Testing Office ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ DSD-CFO (DDG 3 rd ) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CFO (DDG 3 rd ) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CKO (DDG 2 nd ) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CKO (DDG 2 nd ) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CCO (DDG 1 st ) ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CCO (DDG 1 st ) ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย Director of Regional Institute for Skill Development (1 – 12) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ( เป้าหมาย ระดับภาค ) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ( เป้าหมาย ระดับภาค ) Director of Regional Institute for Skill Development (1 – 12) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ( เป้าหมาย ระดับภาค ) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ( เป้าหมาย ระดับภาค ) รูปแบบการบริหารจัดการคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2549 รูปแบบการบริหารจัดการคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2549

3 PLAN DOACT รูปแบบการบริหารจัดการคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2549 รูปแบบการบริหารจัดการคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2549 (Director General) DSD-CEODSD-CEO รองอธิบดี / ผอ. สำนัก / ผอ. สพภ. รองอธิบดี / ผอ. สำนัก / ผอ. สพภ. วางแผน / ถ่ายทอด / จัดการ / รวบรวม ติดตามและกำกับดูแล หน่วยงานภายใน DSD-PA Warning System DSD-PA Warning Systemผู้รับผิดชอบ บทบาท / หน้าที่ เครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญฯและ คณะทำงานตัวชี้วัด ที่ 20 (External Auditor) CHECK

4 P DC A Management Cycle (P-D-C-A Concept) สร้างให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ยึดถือ เป็นนิสัยในการ ทำงาน โดยเฉพาะนิสัยการแก้ปัญหา แบบป้องกัน (Prevention Against the Recurrence) สร้างให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ยึดถือ เป็นนิสัยในการ ทำงาน โดยเฉพาะนิสัยการแก้ปัญหา แบบป้องกัน (Prevention Against the Recurrence) Plan วางแผน Do ปฏิบัติตามแผน Check ตรวจสอบผล Action กำหนดมาตรฐาน P-D-C-A

5 กลไกล / วิธีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย ระดับองค์กร สู่ หน่วยงานย่อยและระดับ บุคคล ยกร่างตัวชี้วัดประกอบคำ รับรองฯ และสร้างการมีส่วน ร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ภายในกรมฯ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนา ระบบราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนา ระบบราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ดำเนินการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการและ ประเมินผลตนเอง - พัฒนาอะไร - ผลงานวัดด้วย ตัวชี้วัดอะไร - เป้าหมายเท่าใด รับสิ่งจูงใจ ตามระดับของ ผลงาน เจรจาตัวชี้วัดประกอบคำ รับรองฯ และลงนามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ เจรจาตัวชี้วัดประกอบคำ รับรองฯ และลงนามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประกาศให้ประชาชน ทราบ ( คำรับรองและตัวชี้วัด ประกอบคำรับรอง ของหน่วยงานภายในกรม ฯ ) Http://Home.dsd.go. th/msdu ตรวจติดตามและจัดคลินิก ให้คำปรึกษา ตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติราชการฯ และสร้างการยอมรับ หน่วยงานที่ปฏิบัติ ราชการเป็นเลิศ (Best Practice)

6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นนักพัฒนา ระบบราชการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ................  การบริหารจัดการ ส. ง. ป.  การใช้กฎระเบียบฯ  CRM  การมีส่วนร่วมฯและ เผยแพร่ข้อมูลฯ  Individual Scorecard  KPI Template  SAR & SAR Card  IA & EA 6 – 8 มิถุนายน 2549 14 – 16 มิถุนายน 2549 27 – 29 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ. เพชรบุรี ณ โรงแรมแกรนด์ โซเล่ พัทยา จ. ชลบุรี Work Improvement DSD-KM-LODSD-IT BFC Technique

7 ไม่เป็นภาระให้กับผู้ปฎิบัติ ประชาชน ประโยชน์สุขของประชาชน ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 4 การลดความสูญเสียในการทำงาน กระบวนงาน ผู้ปฏิบัติราชการ หลักการในการ พัฒนากระบวนงาน (Work Improvement)

8 หลักการในการ พัฒนากระบวนงาน (Work Improvement) ขั้นตอนที่เป็นความ สูญเสีย ขั้นตอนที่เป็นความ สูญเสีย ขั้นตอนที่เป็นความ สูญเสีย กระบวนงานเดิม 6 ขั้นตอน กระบวนงานใหม่ 3 ขั้นตอน

9 หลักการในการ พัฒนากระบวนงาน (Work Improvement)

10 Activity Operation Transport Delay Inspection Storage Flow Diagram & Process Chart Technique

11 Blueprint For Change (BFC) Technique

12 Structure Process/IT Rule & Regulation People/ Culture Alignment Blueprint for Change

13 Knowledge Management (KM) ความรู้ที่ชัด แจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่ฝัง อยู่ในคน (Tacit Knowledge) ( 1 ) ( 2 )( 3 ) อธิบายได้ แต่ยังไม่ถูกนำไปบันทึก อธิบายได้ แต่ไม่อยากอธิบาย อธิบายไม่ได้

14 วงจรความรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model) ( อ้างอิงจาก : Nonaka & Takeuchi ) SocializationExternalization Internalization Combination ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่ฝังอยู่ใน คน (Tacit Knowledge)

15 Information Technology (IT)

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt นางวีณา ภควงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 06/06/2549 Long beach Hotel Cha am พิ ธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเป็นนักพัฒนาระบบ ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google