งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 รายชื่อ ผู้นำเสนอ 1. คุณพนิดาหาญกิจรุ่ง ( ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ) 2. คุณเฉลิมพงษ์บุญรอด ( ตัวแทนฝ่ายรัฐ ) 3. คุณจิตรา โพธิ์แสง ( ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 รายชื่อ ผู้นำเสนอ 1. คุณพนิดาหาญกิจรุ่ง ( ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ) 2. คุณเฉลิมพงษ์บุญรอด ( ตัวแทนฝ่ายรัฐ ) 3. คุณจิตรา โพธิ์แสง ( ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 รายชื่อ ผู้นำเสนอ 1. คุณพนิดาหาญกิจรุ่ง ( ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ) 2. คุณเฉลิมพงษ์บุญรอด ( ตัวแทนฝ่ายรัฐ ) 3. คุณจิตรา โพธิ์แสง ( ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง )

2 วิธีการในการหาความ ต้องการในการฝึกอบรม ในสถานประกอบกิจการ หา Training Need (ในสปก./ภาครัฐ) หา Training Need (ในสปก./ภาครัฐ) JD ในแต่ละตำแหน่ง JD ในแต่ละตำแหน่ง สังเกต (การทำงาน/ผลงาน ฯลฯ) สังเกต (การทำงาน/ผลงาน ฯลฯ) สัมภาษณ์ (ช่างเทคนิค/หน.งาน สัมภาษณ์ (ช่างเทคนิค/หน.งาน ทดสอบ ทดสอบ Training Road Map Training Road Map สำรวจความต้องการ สำรวจความต้องการ

3 ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ส่งไปฝึกอบรมที่บริษัทในต่างประเทศ ส่งไปฝึกอบรมที่บริษัทในต่างประเทศ พัฒนาครูฝึก (ในประเทศ/ต่างประเทศ) พัฒนาครูฝึก (ในประเทศ/ต่างประเทศ) จัดสัมมนาแลกเปลี่นความรู้ระหว่าง ประเทศ จัดสัมมนาแลกเปลี่นความรู้ระหว่าง ประเทศ ศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานต่างประเทศ

4 ความร่วมมือในการ แลกเปลี่ยน ข้อมูลและ ประสบการณ์ในด้านทักษะ ฝีมือแรงงาน ศึกษากฎหมายเฉพาะด้าน ศึกษากฎหมายเฉพาะด้าน จัดการอบรมทักษะฝีมือเฉพาะทาง จัดการอบรมทักษะฝีมือเฉพาะทาง จัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน (สปก./DSD) จัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน (สปก./DSD) ส่งเสริมให้มีการอ่านวารสารด้าน ทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มีการอ่านวารสารด้าน ทักษะฝีมือแรงงาน

5 การเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบของรัฐ ปรับแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 เช่น บังคับสปก.ตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป ปรับแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 เช่น บังคับสปก.ตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป

6 สิ่งที่ต้องการให้รัฐ สนับสนุน ศูนย์ข้อมูล และสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น วิทยากร (โดยเข้า เว็บไซด์) ศูนย์ข้อมูล และสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น วิทยากร (โดยเข้า เว็บไซด์) สถานที่จัดฝึก สถานที่จัดฝึก เครื่องมือ/เครื่องจักร เครื่องมือ/เครื่องจักร

7 สวัสดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 รายชื่อ ผู้นำเสนอ 1. คุณพนิดาหาญกิจรุ่ง ( ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ) 2. คุณเฉลิมพงษ์บุญรอด ( ตัวแทนฝ่ายรัฐ ) 3. คุณจิตรา โพธิ์แสง ( ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google