งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 DSD – IPA-2006’S Management Model ( ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 DSD – IPA-2006’S Management Model ( ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 DSD – IPA-2006’S Management Model ( ตัวชี้วัด กพร _20) DSD – IPA-2006’S Management Model ( ตัวชี้วัด กพร _20)

2 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48

3 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 Director General (CEO) DSD-PADSD-PA Director of Instructor Development and Training Technology Office ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ Director of Instructor Development and Training Technology Office ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ Director of Skill Standard Development and Testing Office ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ Director of Skill Standard Development and Testing Office ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ กลุ่มงานภายใต้สำนักฯ DSD-CFO (DDG 3 rd ) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CFO (DDG 3 rd ) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CKO (DDG 2 nd ) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CKO (DDG 2 nd ) ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CCO (DDG 1 st ) ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย DSD-CCO (DDG 1 st ) ตัวชี้วัดกรมฯ ตัวชี้วัดกรมฯ สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย สพภ. และศพจ. ที่ได้รับการมอบหมาย Director of Regional Institute for Skill Development (1 – 12) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ( เป้าหมาย ระดับภาค ) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ( เป้าหมาย ระดับภาค ) Director of Regional Institute for Skill Development (1 – 12) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ( เป้าหมาย ระดับภาค ) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ( เป้าหมาย ระดับภาค ) รูปแบบการบริหารจัดการคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 รูปแบบการบริหารจัดการคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549

4 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 (Director General) DSD-CEODSD-CEO รองอธิบดี / ผอ. สำนัก วางแผน / ถ่ายทอด / จัดการ / รวบรวม ติดตามและกำกับดูแล หน่วยงานภายใน DSD – IPA Management Model PLAN DO CHECK ACT DSD-PA Warning System DSD-PA Warning Systemผู้รับผิดชอบ บทบาท / หน้าที่ เครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญฯและ คณะทำงานตัวชี้วัด ที่ 20 (External Auditor)

5 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและ การติดตามประเมินผล หน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( ระดับกองหรือ เทียบเท่า )  ถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับองค์กร สู่ หน่วยงานย่อยและระดับบุคคล  จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ระดับกองหรือเทียบเท่า  ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ระดับกองหรือเทียบเท่า  รายงานผล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ  ให้รางวัลและแรงจูงใจ

6 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 ถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับองค์กร สู่ หน่วยงานย่อยและระดับบุคคล ที่มา : เอกสารจากสำนักงาน ก. พ. ร.

7 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า Balance Score Card for DSD-IPA มิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่กรมฯ มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก มิติที่ 2 นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก มิติที่ 3 มิติที่ 4 นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก มิติที่ 1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้รับตามงบประมาณ มิติที่ 2 นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก มิติที่ 3 มิติที่ 4 นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก ผลจากการเจรจาต่อรองกับรองอธิบดี / ผอ. สำนัก หน่วยงาน สนับสนุน หน่วยงาน ปฏิบัติ

8 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า (Director General) DSD-CEODSD-CEO Director of Instructor Development and Training Technology Office Technology Office Director of Instructor Development and Training Technology Office Technology Office Director of Skill Standard Development and Testing Office Director of Skill Standard Development and Testing Office DSD-CFO (Deputy Director General 3 rd ) DSD-CFO DSD-CKO (Deputy Director General 2 nd ) DSD-CKO DSD-CCO (Deputy Director General 1 st ) DSD-CCO หน่วยงาน ในกำกับ ดูแล ( ส่วนกลา ง ) สพภ./ ศพจ. ตามเขต รับผิดชอ บ หน่วยงาน ในกำกับ ดูแล ( ส่วนกลา ง ) สพภ./ ศพจ. ตามเขต รับผิดชอ บ หน่วยงาน ในกำกับ ดูแล ( ส่วนกลา ง ) สพภ./ ศพจ. ตามเขต รับผิดชอ บ กลุ่มงาน ในสำนักฯ สำนัก ผชช.

9 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า

10 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48  รายงานผล ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ IA : Internal Auditing EA : External Auditing  Sar Card รอบ 6, 8 และ 10 เดือน  Sar ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 ( รอบ 10 เดือน ) หมายเหตุ IA หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ IA หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ Site Visit โดยผู้เชี่ยวชาญตามเขต การตรวจราชการ ตรวจประเมินผลประจำปี โดยคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 20 Work Shop “ สร้างการยอมรับผลการ ประเมิน ”

11 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48  ให้รางวัลและแรงจูงใจ วงเงินการพิจารณาความดีความชอบ ของหน่วยงาน = A x (W i ) นำผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในใช้ ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี ของหน่วยงานและบุคคล (Intensive)

12 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 Q & A คุณเกยูร คณารุ่งเรือง 0 – 2247 - 0303 keayoon@dsd.go.th http://home.dsd.go.th/msdu ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ 08 – 1901 - 6799 s_promdum@hotmail.com คุณนุชจรินท์ สายรัดทอง 0 – 2247 - 0303 Fax. &Tel. msdu@dsd.go.th dsd-msdu@hotmail.com 08 – 9205 - 3384


ดาวน์โหลด ppt 27/ 02/ 49 DSD-Internal Performance Agreement (DSD-IPA) Create by s_promdum 20/12/48 Approved by DSD-CEO 27/12/48 DSD – IPA-2006’S Management Model ( ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google