งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ กลุ่มกฎหมาย. 9/24/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 2 พันธกิจ กลุ่มกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ กลุ่มกฎหมาย. 9/24/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 2 พันธกิจ กลุ่มกฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ กลุ่มกฎหมาย

2 9/24/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 2 พันธกิจ กลุ่มกฎหมาย

3 ค่านิยม กลุ่มกฎหมาย มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยยึด หลักความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 9/24/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 3

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9/24/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 4

5 เป้าประสงค์ เป้าหมายที่ 1 - ใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า 93% เป้าหมายที่ 2 - ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% เป้าหมายที่ 3 - จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการติดต่อราชการ และ คู่มือการปฏิบัติราชการ ไม่น้อยกว่า 1 กระบวนงาน เป้าหมายที่ 4 - บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 วัน / ปี เป้าหมายที่ 5 - เชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของบุคคลากรทุกคนในองค์กร 9/24/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 5


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ กลุ่มกฎหมาย. 9/24/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 2 พันธกิจ กลุ่มกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google