งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานพัฒนาฝีมือ แรงงานในภาพรวมของ ภาค ( ผลการดำเนินงานของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานที่อยู่ในเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานพัฒนาฝีมือ แรงงานในภาพรวมของ ภาค ( ผลการดำเนินงานของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานที่อยู่ในเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานพัฒนาฝีมือ แรงงานในภาพรวมของ ภาค ( ผลการดำเนินงานของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานที่อยู่ในเครือข่าย ) 1

2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ การพัฒนาฝีมือในภาพรวม ของภาค ซึ่งดำเนินการโดย สพภ. และศพจ. ที่อยู่ใน เครือข่าย เทียบกับ เป้าหมายการดำเนินงานที่ ได้รับ ตามงบประมาณ พ. ศ. 2556 2

3 น้ำหนัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ฯ ร้อยละ 2 วิธีการประเมินผล หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงานการ ประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการ ดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (http://datacenter.dsd.go.th) 3

4 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาใน ผลผลิตที่ 1,2,3 และ โครงการในภาพรวมของภาคซึ่งดำเนินการ โดย สพภ. และศพจ. X 100 เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในผลผลิตที่ 1,2,3 และโครงการ ในภาพรวมของภาคซึ่งดำเนินการโดย สพภ. และศพจ. เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80859095100 4

5 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้ผ่านการ พัฒนาฝีมือในภาพรวม ของภาค ซึ่งดำเนินการ โดย สพภ. และศพจ. ที่ อยู่ในเครือข่าย 5

6 น้ำหนัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ฯ ร้อยละ 5 วิธีการประเมินผล หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงานการ ประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการ ดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (http://datacenter.dsd.go.th) 6

7 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาใน ผลผลิตที่ 1,2,3 และ โครงการในภาพรวมของภาคซึ่งดำเนินการ โดย สพภ. และศพจ. X 100 จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในผลผลิต ที่ 1,2,3 และโครงการ ในภาพรวมของภาคซึ่งดำเนินการโดย สพภ. และศพจ. เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 6467707376 7

8 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ การพัฒนาฝีมือในภาพรวม ของภาค ซึ่งดำเนินการโดย สถานประกอบกิจการตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 เทียบกับเป้าหมายการ ดำเนินงานที่ได้รับตาม งบประมาณ พ. ศ.2556 8

9 น้ำหนัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ฯ ร้อยละ 3 วิธีการประเมินผล หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงานการ ประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการ ดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (http://datacenter.dsd.go.th) 9

10 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในผลผลิตที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและ สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ.2545 ในภาพรวมของภาค X 100 เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในผลผลิตที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือ แรงงาน ตาม พ. ร. บ. ส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ.2545 ใน ภาพรวมของภาค เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80859095100 10


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานพัฒนาฝีมือ แรงงานในภาพรวมของ ภาค ( ผลการดำเนินงานของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานที่อยู่ในเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google