งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสำเร็จการ ประเมินผลรายบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสำเร็จการ ประเมินผลรายบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสำเร็จการ ประเมินผลรายบุคคล

2 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสำเร็จการ ประเมินผลรายบุคคล เหตุผล 1.เป็นการดำเนินการตามผลการตรวจประเมินการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวดที่ 5 การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ข้อที่ 4 ในประเด็นส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจ้งผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง การทำงานให้แก่บุคลากรรายบุคคล ที่พบว่า เป็นประเด็นที่มุ่งเน้นควร ปรับปรุงของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551 ได้ระบุประเด็นในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานจากการดำเนินการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล 2.เพื่อให้ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป สามารถจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของตนเอง ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของกรม 3.เพื่อให้ทราบผลการประเมินและมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 4.เพื่อความเป็นธรรม ขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

3 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น หลักเกณฑ์แนวทางในการนำผลการประเมิน มาใช้ในการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2551 ตามที่กรมได้ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 “ ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8ว (ยกเว้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ) ลงมาถึงระดับ 6 ให้กำหนดการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อนำมาจัดสรรเงินรางวัลระดับบุคคล โดยใช้ค่า คะแนนจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตาม ตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน ตัวชี้วัดที่ 12-3 : ระดับความสำเร็จ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เป็นคะแนนสำหรับคำนวณเงินรางวัลสำหรับความ โดดเด่นในการทำงานของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับเงินรางวัลที่ หน่วยงานได้รับจากการจัดสรรจากความโดดเด่นของผลการ ปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ...”

4 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น คำอธิบายแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 1. ตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติงาน หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินและ ผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายการปฏิบัติงาน และค่าคะแนน ตามลักษณะงานที่ผู้ประเมินมอบหมายแก่ผู้รับการประเมิน เป็นรายบุคคล โดยกำหนดประเด็นการประเมิน 2 ส่วน ดังนี้ 1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (90 คะแนน) แบ่งลักษณะงาน ออกเป็น 3 งานดังนี้ 1.1 งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานภายใน (ตามที่แต่ละหน่วยงานได้ลงนามคำรับรอง) 1.2 งานปกติ 1.3 งานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานปกติ 1.2 การประเมินสมรรถนะ (10 คะแนน) ประเมินตามสมรรถนะหลัก ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หมายเหตุ สำหรับข้าราชการระดับ 1-5 และลูกจ้างประจำ ให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำรูปแบบนี้ไปใช้ ในการประเมินได้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคลกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกระดับในปีงบประมาณ 2552

5 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น 2. ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ส่วนที่ผู้รับการประเมิน บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานจริงของตนเอง 3. ผลการประเมิน หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินทำการ ประเมินผลจากการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายการ ปฏิบัติงาน 4. คะแนนประเมิน หมายถึง (คะแนนเต็ม x ผลการ ประเมิน)/5 5. ระดับคะแนนประเมิน หมายถึง (คะแนนประเมินรวม ทั้งหมด x 5)/100 คำอธิบายแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

6 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด ระดับมุ่งผล สัมฤทธิ์ บริการที่ดีสั่งสมความ เชี่ยวชาญใน งาน จริยธรรมความร่วม แรงร่วมใจ 3-512111 6-723222 834333

7 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ตรงต่อเวลา รับผิดชอบละเอียด รอบคอบ ขยันตั้งใจทำงาน 2. บริการที่ดี หมายถึง เต็มใจบริการ ให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการ ได้ 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ขวนขวาย หาความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในงาน 4. จริยธรรม หมายถึง ทำงานซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักการ 5. ความร่วมแรงร่วมใจ หมายถึง ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งาน ของกลุ่มประสบความสำเร็จ ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด

8 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น ระดับ3-56-78 มุ่งผลสัมฤทธิ์123 ระดับ สมรรถนะ คำอธิบายผลการประเมิน 3-56-78 0ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 1-5 1แสดงความพยายามในการทำงานที่ดี พยายามทำงานในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงานและตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ ขอคำแนะนำอย่างกระตือรือร้น สนใจใคร่รู้ แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพ 2แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสามารถทำงานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ กำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น หมั่นติดตามผลงานและประเมินผลงานของตนเองโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยไม่ได้ถูกบังคับ เช่น ถามว่า ผลงานดีหรือยัง หรือต้องปรับปรุงอะไรจึงจะดีขึ้น ทำงานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ 5 3แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถทำงานได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงวีธีการที่ทำให้ทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสนอหรือทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ กำหนดไว้ 5 5 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด

9 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น ระดับ3-56-78 บริการที่ดี234 ระดับ สมรรถนะ คำอธิบายผลการประเมิน 3-56-78 0ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 1-5 1แสดงความเต็มใจในการให้บริการ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ ให้คำแนะนำ และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผู้รับบริการมีคำถาม ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน 2แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ของการบริการที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการได้ตลอดการให้บริการ แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ ประสานงานภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 3แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเต็มใจช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการได้ รับเป็นธุระช่วยแก้ไขปัญหาหรือแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ ตัว หรือปัดภาระ คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และนำข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้ามี) ไปพัฒนาการ ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 5 4แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายาม อย่างมาก ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากลำบาก เช่น ให้เวลาและความพยายาม พิเศษในการให้บริการ เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังให้บริการอยู่ ซึ่งประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่า ผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน ให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป 5 5 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด

10 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น ระดับ3-56-78 สั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 123 ระดับ สมรรถนะ คำอธิบายผลการประเมิน 3-56-78 0ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 1-5 1แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพ ของตน หมั่นทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถของ ตนให้ดียิ่งขึ้น ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 2แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้องหรืออาจ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน ติดตามแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง 5 3แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนำความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้ศึกษามา ปรับใช้กับการทำงาน เข้าใจประเด็นหลักๆ นัยสำคัญ และผลกระทบของวิทยาการต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง สามารถนำวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ สั่งสมความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและเล็งเห็นประโยชน์ ความสำคัญขององค์ความรู้ เทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่องานของตนเองในอนาคต 5 5 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด

11 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น ระดับ3-56-78 จริยธรรม 123 ระดับ สมรรถนะ คำอธิบายผลการประเมิน 3-56-78 0ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 1-5 1มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 2แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ รักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได้ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ ตัวเอง มีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายใจผลักดันให้ ภารกิจหลักของตน และหน่วยงานบรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา ประเทศชาติและสังคมไทย 5 3แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ ผลประโยชน์ส่วนตน เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตัวหรือครอบครัว โดยมุ่งให้ ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลเป็นสำคัญ 5 5 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด

12 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น ระดับ3-56-78 ความร่วมแรงร่วมใจ 123 ระดับ สมรรถนะ คำอธิบายผลการประเมิน 3-56-78 0ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 1-5 1ทำหน้าที่ของตนในทีมให้สำเร็จ ทำงานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้สำเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง 2แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์ 5 3แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น รวมถึง ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน ประมวลผลความคิดเห็นต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงาน ร่วมกันในทีม ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5 5 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด


ดาวน์โหลด ppt เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสำเร็จการ ประเมินผลรายบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google