งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตามตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสำเร็จการประเมินผลรายบุคคล เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

2 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตามตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสำเร็จการประเมินผลรายบุคคล เหตุผล เป็นการดำเนินการตามผลการตรวจประเมินการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ข้อที่ 4 ในประเด็นส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจ้งผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้แก่บุคลากรรายบุคคล ที่พบว่า เป็นประเด็นที่มุ่งเน้นควรปรับปรุงของการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551 ได้ระบุประเด็นในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานจากการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล เพื่อให้ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป สามารถจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของตนเองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของกรม เพื่อให้ทราบผลการประเมินและมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เพื่อความเป็นธรรม ขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

3 หลักเกณฑ์แนวทางในการนำผลการประเมิน
มาใช้ในการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2551 ตามที่กรมได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 “ ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8ว (ยกเว้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ) ลงมาถึงระดับ 6 ให้กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำมาจัดสรรเงินรางวัลระดับบุคคล โดยใช้ค่าคะแนนจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน ตัวชี้วัดที่ 12-3 : ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เป็นคะแนนสำหรับคำนวณเงินรางวัลสำหรับความโดดเด่นในการทำงานของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับเงินรางวัลที่หน่วยงานได้รับจากการจัดสรรจากความโดดเด่นของผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ...” เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

4 คำอธิบายแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
1. ตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติงาน หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายการปฏิบัติงานและค่าคะแนน ตามลักษณะงานที่ผู้ประเมินมอบหมายแก่ผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคล โดยกำหนดประเด็นการประเมิน 2 ส่วน ดังนี้ 1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (90 คะแนน) แบ่งลักษณะงานออกเป็น 3 งานดังนี้ 1.1 งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานภายใน (ตามที่แต่ละหน่วยงานได้ลงนามคำรับรอง) 1.2 งานปกติ 1.3 งานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานปกติ 1.2 การประเมินสมรรถนะ (10 คะแนน) ประเมินตามสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หมายเหตุ สำหรับข้าราชการระดับ 1-5 และลูกจ้างประจำ ให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำรูปแบบนี้ไปใช้ในการประเมินได้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกระดับในปีงบประมาณ 2552 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

5 คำอธิบายแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
2. ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ส่วนที่ผู้รับการประเมินบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานจริงของตนเอง 3. ผลการประเมิน หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินทำการประเมินผลจากการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน 4. คะแนนประเมิน หมายถึง (คะแนนเต็ม x ผลการประเมิน)/5 5. ระดับคะแนนประเมิน หมายถึง (คะแนนประเมินรวมทั้งหมด x 5)/100 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

6 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด สั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
มุ่งผล สัมฤทธิ์ บริการที่ดี สั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจ 3-5 1 2 6-7 3 8 4 เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

7 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ตรงต่อเวลา รับผิดชอบละเอียดรอบคอบ ขยันตั้งใจทำงาน บริการที่ดี หมายถึง เต็มใจบริการ ให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ขวนขวาย หาความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในงาน 4. จริยธรรม หมายถึง ทำงานซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักการ 5. ความร่วมแรงร่วมใจ หมายถึง ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานของกลุ่มประสบความสำเร็จ เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

8 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด
3-5 6-7 8 มุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 2 3 ระดับสมรรถนะ คำอธิบาย ผลการประเมิน 3-5 6-7 8 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 1-5 1 แสดงความพยายามในการทำงานที่ดี พยายามทำงานในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงานและตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ ขอคำแนะนำอย่างกระตือรือร้น สนใจใคร่รู้ แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสามารถทำงานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ กำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น หมั่นติดตามผลงานและประเมินผลงานของตนเองโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยไม่ได้ถูกบังคับ เช่น ถามว่า ผลงานดีหรือยัง หรือต้องปรับปรุงอะไรจึงจะดีขึ้น ทำงานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ 5 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถทำงานได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงวีธีการที่ทำให้ทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสนอหรือทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนดไว้ เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

9 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด
3-5 6-7 8 บริการที่ดี 2 3 4 ระดับสมรรถนะ คำอธิบาย ผลการประเมิน 3-5 6-7 8 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 1-5 1 แสดงความเต็มใจในการให้บริการ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ เต็มใจต้อนรับ ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ ให้คำแนะนำ และคอยติดตามเรื่อง เมื่อผู้รับบริการมีคำถาม ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และสามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ของการบริการที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการได้ตลอดการให้บริการ แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ ประสานงานภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเต็มใจช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการได้ รับเป็นธุระช่วยแก้ไขปัญหาหรือแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และนำข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ (ถ้ามี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 5 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากลำบาก เช่น ให้เวลาและความพยายามพิเศษในการให้บริการ เพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังให้บริการอยู่ ซึ่งประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน ให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

10 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด สั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
3-5 6-7 8 สั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 1 2 3 ระดับสมรรถนะ คำอธิบาย ผลการประเมิน 3-5 6-7 8 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 1-5 1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หมั่นทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1และมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน ติดตามแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง 5 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนำความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้ศึกษามาปรับใช้กับการทำงาน เข้าใจประเด็นหลักๆ นัยสำคัญ และผลกระทบของวิทยาการต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง สามารถนำวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ สั่งสมความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและเล็งเห็นประโยชน์ ความสำคัญขององค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่องานของตนเองในอนาคต เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

11 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด
3-5 6-7 8 จริยธรรม 1 2 3 ระดับสมรรถนะ คำอธิบาย ผลการประเมิน 3-5 6-7 8 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 1-5 1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวินัย แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ รักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได้ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตัวเอง มีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกายใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตน และหน่วยงานบรรลุผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติและสังคมไทย 5 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตัวหรือครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลเป็นสำคัญ เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น

12 ระดับสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด
3-5 6-7 8 ความร่วมแรงร่วมใจ 1 2 3 ระดับสมรรถนะ คำอธิบาย ผลการประเมิน 3-5 6-7 8 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 1-5 1 ทำหน้าที่ของตนในทีมให้สำเร็จ ทำงานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้สำเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์ 5 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน ประมวลผลความคิดเห็นต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีม ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เอกสารสงวนสิทธิ์ใช้สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google