งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร
MODULE 2 จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร

2 ตัวอย่างแผนผังการวิเคราะห์องค์กร

3 แผนผังการวิเคราะห์องค์กร : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

4 จัดทำตารางวิเคราะห์องค์ความรู้
MODULE 3 จัดทำตารางวิเคราะห์องค์ความรู้

5 ตัวอย่างตารางวิเคราะห์องค์ความรู้ ความปลอดภัยและมาตรฐาน
กระบวนงานตกลงราคา ขั้นตอน ความรู้ ความปลอดภัยและมาตรฐาน วัสดุ/อุปกรณ์ 1. ทำรายการ โปรแกรม Excel เกี่ยวกับของที่จัดซื้อ ระเบียบพัสดุ เรื่อง รายการครบถ้วน รายละเอียดสมบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เรื่อง 2. ส่งรายการให้ร้านค้าเสนอราคา ลักษณะร้านค้าที่สามารถเสนอราคาได้ ขั้นตอนการจัดส่ง กำหนดเวลาเสนอราคา ร้านค้าได้รับเอกสารครบถ้วน ร้านค้ารับทราบรายละเอียดการเสนอราคาที่ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เรื่อง 3.

6 จัดสร้าง/จัดหาองค์ความรู้
MODULE 4 จัดสร้าง/จัดหาองค์ความรู้

7 ตัวอย่างตารางจัดหาองค์ความรู้ (ตอนที่ 1)
กระบวนงาน : ตกลงราคา ความรู้ มี ไม่มี รูปแบบ วิธีการจัดหา แหล่งความรู้ 1. การใช้โปรแกรม Excel หนังสือ/คู่มือ อินเตอร์เน็ต บุคคล 2. ระเบียบพัสดุ หนังสือ หนังสือเวียน เอกสารอื่นๆ

8 ตัวอย่างตารางจัดหาองค์ความรู้ (ตอนที่ 1)
กระบวนงาน : ตกลงราคา ความรู้ มี ไม่มี รูปแบบ วิธีการจัดหา แหล่งความรู้ 3. รายการและรายละเอียดเกี่ยวกับของที่จัดซื้อเป็นประจำ เอกสารการจัดซื้อที่ผ่านมา บุคคล 4. รายการร้านค้า เอกสาร 5. รายละเอียดของร้านค้า

9 ตัวอย่างตารางจัดหาองค์ความรู้ (ตอนที่ 1)
กระบวนงาน : ตกลงราคา ความรู้ มี ไม่มี รูปแบบ วิธีการจัดหา แหล่งความรู้ ขั้นตอนการจัดส่ง บุคคล 7. ระยะเวลาการเสนอราคา/ดำเนินการ หนังสือระเบียบ หนังสือเวียน 8. 9.

10 ตัวอย่างตารางจัดหาองค์ความรู้ (ตอนที่ 2)
กระบวนงาน : ตกลงราคา ความรู้ รายการ 1. การใช้โปรแกรม Excel หนังสือ : คู่มือการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 97 หนังสือ : คู่มือการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2000 หนังสือ : เคล็ดลับและสูตรสำหรับ Excel 2003 ซีดี : เรียนลัด Excel 2003 2. ระเบียบพัสดุ หนังสือ : ระเบียบพัสดุ หนังสือ : รวบรวมหนังสือเวียนเกี่ยวกับระเบียบ ..... ซีดี : รวบรวมหนังสือเวียนเกี่ยวกับระเบียบ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ 3. รายการและรายละเอียดเกี่ยวกับของที่จัดซื้อเป็นประจำ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google