งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MODULE 2 จัดทำแผนผังการ วิเคราะห์องค์กร. ผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนฯ งาน................ ฝ่ายบริหารฯ งานพัสดุ จัดซื้อ ตกลงราคา ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MODULE 2 จัดทำแผนผังการ วิเคราะห์องค์กร. ผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนฯ งาน................ ฝ่ายบริหารฯ งานพัสดุ จัดซื้อ ตกลงราคา ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MODULE 2 จัดทำแผนผังการ วิเคราะห์องค์กร

2 ผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนฯ งาน................ ฝ่ายบริหารฯ งานพัสดุ จัดซื้อ ตกลงราคา ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 สอบราคา ประกวดราคา E-Auction ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ งานการเงินงานธุรการ ฝ่ายพัฒนาฯ งาน.............. ตัวอย่างแผนผังการ วิเคราะห์องค์กร

3 แผนผังการวิเคราะห์องค์กร : กลุ่ม งานพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการ งานพัฒนาระบบ ราชการ คำรับรองฯ กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน เจรจาตัวชี้วัด รายงานผลรอบ 6 เดือน รายงานผลรอบ 9 เดือน รายงานผลรอบ 12 เดือน คำรับรองฯ หน่วยงานภายในกรมฯ ชี้แจงกรอบฯ เจรจาตัวชี้วัด ติดตามผลรอบ 6 เดือน ติดตามผลรอบ 9 เดือน การพัฒนาระบบ ราชการ วิเคราะห์ตัวชี้วัด และกรอบฯ วิเคราะห์คำรับรองกรม ฯ วิเคราะห์คำรับรอง หน่วยงานภายในกรมฯ ประเมินผลการ ดำเนินงาน ตามคำรับรองฯ งานระบบควบคุม ภายใน และโครงสร้าง ระบบควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน รายงานควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน รายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน รายงานควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน โครงสร้าง กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน ให้ความรู้ เผยแพร่ความรู้

4 MODULE 3 จัดทำตารางวิเคราะห์ องค์ความรู้

5 ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ องค์ความรู้ ขั้นตอนความรู้ความ ปลอดภัยและ มาตรฐาน วัสดุ / อุปกรณ์ 1. ทำ รายการ โปรแกรม Excel เกี่ยวกับของที่ จัดซื้อ ระเบียบพัสดุ...... เรื่อง........ รายการครบถ้วน รายละเอียดสมบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบ พัสดุ...... เรื่อง......... 2. ส่ง รายการให้ ร้านค้าเสนอ ราคา ลักษณะร้านค้าที่ สามารถเสนอ ราคาได้ ขั้นตอนการ จัดส่ง กำหนดเวลา เสนอราคา ระเบียบพัสดุ...... เรื่อง........ ร้านค้าได้รับเอกสาร ครบถ้วน ร้านค้ารับทราบ รายละเอียดการ เสนอราคาที่ถูกต้อง ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ พัสดุ...... เรื่อง........ 3. กระบวนงานตกลงราคา

6 MODULE 4 จัดสร้าง / จัดหาองค์ ความรู้

7 ตัวอย่างตารางจัดหาองค์ ความรู้ ( ตอนที่ 1) กระบวนงาน : ตกลงราคา ความรู้ มีไม่มี รูปแบ บ วิธีการ จัดหา แหล่ง ความรู้ วิธีการจัดหาแหล่ง ความรู้ 1. การใช้ โปรแกรม Excel หนัง สือ / คู่มือ อินเต อร์เน็ ต บุคค ล 2. ระเบียบพัสดุ...... หนัง สือ อินเต อร์เน็ ต หนัง สือเวี ยน เอกส าร อื่นๆ

8 ตัวอย่างตารางจัดหาองค์ ความรู้ ( ตอนที่ 1) กระบวนงาน : ตกลงราคา ความรู้ มีไม่มี รูปแบ บ วิธีการ จัดหา แหล่ง ความรู้ วิธีการจัดหาแหล่ง ความรู้ 3. รายการและ รายละเอียด เกี่ยวกับของ ที่จัดซื้อเป็น ประจำ เอกส าร การ จัดซื้ อที่ ผ่าน มา บุคค ล 4. รายการ ร้านค้า เอกส าร 5. รายละเอียด ของร้านค้า เอกส าร บุคค ล

9 ตัวอย่างตารางจัดหาองค์ ความรู้ ( ตอนที่ 1) กระบวนงาน : ตกลงราคา ความรู้ มีไม่มี รูปแบ บ วิธีการ จัดหา แหล่ง ความรู้ วิธีการจัดหาแหล่ง ความรู้ 6. ขั้นตอนการ จัดส่ง บุคค ล 7. ระยะเวลาการ เสนอราคา / ดำเนินการ หนัง สือ ระเบี ยบ........ หนัง สือเวี ยน บุคค ล 8. 9.

10 ตัวอย่างตารางจัดหาองค์ ความรู้ ( ตอนที่ 2) กระบวนงาน : ตกลง ราคา ความรู้รายการ 1. การใช้โปรแกรม Excel1. หนังสือ : คู่มือการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 97 2. หนังสือ : คู่มือการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2000 3. หนังสือ : เคล็ดลับและสูตรสำหรับ Excel 2003 4. ซีดี : เรียนลัด Excel 2003 2. ระเบียบพัสดุ......1. หนังสือ : ระเบียบพัสดุ...... 2. หนังสือ : รวบรวมหนังสือเวียน เกี่ยวกับระเบียบ..... 3. ซีดี : รวบรวมหนังสือเวียนเกี่ยวกับ ระเบียบ..... ในช่วงปีงบประมาณ พ. ศ. 2545 - 2549 3. รายการและรายละเอียด เกี่ยวกับของที่จัดซื้อเป็น ประจำ


ดาวน์โหลด ppt MODULE 2 จัดทำแผนผังการ วิเคราะห์องค์กร. ผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนฯ งาน................ ฝ่ายบริหารฯ งานพัสดุ จัดซื้อ ตกลงราคา ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google