งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน์
นางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โทรศัพท์: 1

2 ตัวชี้วัด : 3.2 น้ำหนัก : ร้อยละ 4.0 (สำหรับ สถาบันฯ)
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย ให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ.ศ.2556 น้ำหนัก : ร้อยละ 4.0 (สำหรับ สถาบันฯ) ร้อยละ 5.0 (สำหรับ ศูนย์ฯ) 2

3 คำอธิบาย 1.พิจารณาจากจำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ เทียบกับ เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ.ศ.2556 2. กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3

4 วิธีการประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 4
หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงาน การประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากการประเมิน คะแนนตัวชี้วัดนี้ จะใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ( โดยแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 4

5 ตัวชี้วัด : 3.2.1 ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ.ศ. 2556 น้ำหนัก : ร้อยละ 2.0 (สำหรับ สถาบัน ฯ) ร้อยละ 2.5 (สำหรับ ศูนย์ ฯ) 5

6 คำอธิบาย 1. พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินการโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย ให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ 2.กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมฯ 6

7 สูตรคำนวณ จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ X 100 เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการตามงบประมาณ พ.ศ.2556 7

8 เกณฑ์การให้คะแนน 8 กำหนดช่วงการให้คะแนน + ร้อยละ X ต่อ 5 คะแนน
โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80 85 90 95 100 8

9 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ น้ำหนัก ร้อยละ (สำหรับสถาบันฯ) ร้อยละ (สำหรับศูนย์ฯ) 9

10 คำอธิบาย พิจารณาจากจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ เทียบกับ จำนวนแรงงานผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ 10

11 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ X 100 จำนวนแรงงานผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ 11

12 เกณฑ์การให้คะแนน 12 กำหนดช่วงการให้คะแนน + ร้อยละ X ต่อ 5 คะแนน
โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 70 75 80 85 90 12

13 เหตุผล 1. เพื่อปรับพฤติกรรมการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยการฝึกอบรมยกระดับผลิตแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ทักษะภาษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะและทัศนคติให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 13

14 2. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันของสถานประกอบการ SMEs โดยการฝึกอบรมผู้ประกอบการและลูกจ้างในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อปรับพฤติกรรมการทำงานของแรงงานนอกระบบ แรงงานในภาคเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) โดยการฝึกอบรมให้มีทักษะฝีมือ ทักษะภาษาและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะและทัศนคติให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 14

15 ขอบคุณค่ะ 15


ดาวน์โหลด ppt นางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google