งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ ประกอบกิจการ โทรศัพท์: 02-2454406 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ ประกอบกิจการ โทรศัพท์: 02-2454406 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ ประกอบกิจการ โทรศัพท์: 02-2454406 1

2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย ให้มี ศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ กิจการเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตาม งบประมาณ พ. ศ.2556 น้ำหนัก : ร้อยละ 4.0 ( สำหรับ สถาบันฯ ) ร้อยละ 5.0 ( สำหรับ ศูนย์ฯ ) ตัวชี้วัด : 3.2 2

3 2. กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่กำหนด ไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน 1. พิจารณาจากจำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในโครงการยกระดับ ผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบกิจการ เทียบกับ เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับ ตามงบประมาณ พ. ศ.2556 คำอธิบาย 3

4 วิธีการประเมินผล หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงาน การ ประเมินผล ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากการประเมิน คะแนนตัวชี้วัดนี้ จะใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจาก ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ( http://datacenter.dsd.go.th) โดย แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย คือhttp://datacenter.dsd.go.th ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 4

5 ตัวชี้วัด : 3.2.1 น้ำหนัก : ร้อยละ 2.0 ( สำหรับ สถาบัน ฯ ) ร้อยละ 2.5 ( สำหรับ ศูนย์ ฯ ) ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาใน โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพ สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ กิจการเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตาม งบประมาณ พ. ศ. 2556 5

6 1. พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินการโครงการยกระดับ ผลิตภาพแรงงานไทย ให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบกิจการ คำอธิบาย 2. กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดไว้ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากกรมฯ 6

7 สูตรคำนวณ จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพ สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ X 100 เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการตามงบประมาณ พ. ศ.2556 7

8 เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดช่วงการให้คะแนน + ร้อยละ X ต่อ 5 คะแนน ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80859095100 โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 8

9 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในโครงการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับ ความต้องการของสถานประกอบกิจการ น้ำหนักร้อยละ 2.0 ( สำหรับสถาบันฯ ) ร้อยละ 2.5 ( สำหรับศูนย์ฯ ) ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 9

10 พิจารณาจากจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในโครงการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความ ต้องการของสถานประกอบกิจการ เทียบกับ จำนวนแรงงานผู้เข้ารับการ พัฒนาตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ คำอธิบาย 10

11 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ X 100 จำนวนแรงงานผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพ สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ 11

12 เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดช่วงการให้คะแนน + ร้อยละ X ต่อ 5 คะแนน ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 7075808590 โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 12

13 เหตุผล 1. เพื่อปรับพฤติกรรมการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยการฝึกอบรมยกระดับผลิตแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ทักษะภาษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะและ ทัศนคติให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 13

14 2. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันของสถานประกอบการ SMEs โดยการฝึกอบรมผู้ประกอบการและลูกจ้างในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อปรับพฤติกรรมการทำงานของแรงงานนอกระบบ แรงงานใน ภาคเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม ( เกษตรแปรรูป ) โดยการ ฝึกอบรมให้มีทักษะฝีมือ ทักษะภาษาและทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะและทัศนคติให้สามารถ ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 14

15 ขอบคุณค่ะ 15


ดาวน์โหลด ppt นางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ ประกอบกิจการ โทรศัพท์: 02-2454406 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google