งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนงานการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนงานการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนงานการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและการแข่งขัน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

2 กระบวนงานการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน
1. ความเป็นมาของการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน 2. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน 3. องค์ประกอบของการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน 4. ขั้นตอนการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน 5. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน 6. ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย จ.ส.อ.สาโรจน์ ช่างเพียร BS. (Technology Industry),MA.(Pop. Ed.) โทร ,

3 ความเป็นมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ
แนวคิดมาจากการแข่งขันฝีมือช่างระหว่างประเทศ สโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ ร่วมมือกับ กรมแรงงาน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2513 ณ เวทีลีลาศ สวนลุมพินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นประธานปิดงาน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ถึงปัจจุบัน

4 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเอง และ ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ แก่ผู้ใช้ฝีมือในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งช่างฝีมือระดับประเทศเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในต่างประเทศ

5 องค์ประกอบของการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน
เจ้าภาพ สาขาที่จัด สถานที่จัด เครื่องมือ ข้อสอบ บุคลากร ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน งบประมาณ

6 ขั้นตอนการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน
การแข่งขันฝีมือแรงงานในประเทศ การส่งผู้เเทนไปแข่งขันในต่างประเทศ การจัดงานเเข่งขันฝีมือเเรงงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

7 การแข่งขันฝีมือแรงงานในประเทศ
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

8 การส่งผู้เเทนไปแข่งขันในต่างประเทศ

9 การจัดงานเเข่งขันฝีมือเเรงงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ประสานข้อมูลจำเป็นต้องทราบ ทำความเข้าใจในภารกิจเเละหน้าที่ของหน่วยงาน กิจกรรมวันงานเเข่งขัน ประเมินผลการจัดงานเเข่งขัน

10 สมรรถนะของเจ้าหน้าที่จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ

11 ความรู้/ทักษะ/ทัศนคติ ที่ต้องใช้
ความรู้ทางเทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาที่จัดการแข่งขัน/ฝึกซ้อม ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินงานการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับอาเซียน/นานาชาติ ความรู้ทางวิชาการและทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบ วางแผนการฝึก และจัดทำหลักสูตรการฝึก ความรู้ทางวิชาการและทักษะในการประเมินผลการฝึกอบรม ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียนแบบทางเทคนิค เพื่อจัดทำข้อสอบสำหรับการแข่งขัน ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการใช้งาน การอ้างอิง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

12 ความรู้/ทักษะ/ทัศนคติ ที่ต้องใช้ (ต่อ)
ความรู้และทักษะในการจัดทำงบประมาณ การเงิน เพื่อจัดทำแผนงาน แผนเงิน และค่าใช้จ่าย ทักษะในการจัดประชุม/สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทักษะในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะในการให้คำปรึกษา แนะนำ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

13 ความรู้/ทักษะ/ทัศนคติ ที่ต้องใช้ (ต่อ)
ทักษะในการให้คำปรึกษา แนะนำ เยาวชน/คนพิการ ที่เก็บตัวฝึกซ้อม ความรู้และทักษะในการดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ การจัดประชุม การจัดสัมมนา ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการวางแผนและแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น การเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต

14 ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ระเบียบงานสารบรรณ งานการเงิน งานการพัสดุ

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กระบวนงานการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google