งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนงานการจัดการ แข่งขันฝีมือแรงงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและ การแข่งขัน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนงานการจัดการ แข่งขันฝีมือแรงงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและ การแข่งขัน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ แรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนงานการจัดการ แข่งขันฝีมือแรงงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและ การแข่งขัน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ แรงงาน

2 กระบวนงานการจัดการแข่งขันฝีมือ แรงงาน โดย จ. ส. อ. สาโรจน์ ช่างเพียร BS. (Technology Industry),MA.(Pop. Ed.) โทร. 0 2643 4988,08 9450 8589 1. ความเป็นมาของการจัดการ แข่งขันฝีมือแรงงาน 2. วัตถุประสงค์ของการจัดการ แข่งขัน 3. องค์ประกอบของการจัดงาน แข่งขันฝีมือแรงงาน 4. ขั้นตอนการจัดงานแข่งขันฝีมือ แรงงาน 5. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่จัดงาน แข่งขันฝีมือแรงงาน 6. ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ แนวคิดมาจากการแข่งขันฝีมือช่างระหว่างประเทศ สโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ ร่วมมือกับ กรมแรงงาน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2513 ณ เวทีลีลาศ สวนลุมพินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระมหา กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ ประธานเปิดงาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็น ประธานปิดงาน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ถึงปัจจุบัน ความเป็นมา

4 วัตถุประสงค์ของการจัดการ แข่งขัน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเอง และ ของ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพและเพิ่ม รายได้ แก่ผู้ใช้ฝีมือในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งช่างฝีมือระดับประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ฝีมือแรงงานในต่างประเทศ

5 องค์ประกอบของการจัดงาน แข่งขันฝีมือแรงงาน เจ้าภาพ สาขาที่จัด สถานที่จัด เครื่องมือ ข้อสอบ บุคลากร ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน งบประมาณ

6 ขั้นตอนการจัดงานแข่งขันฝีมือ แรงงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานในประเทศ การส่งผู้เเทนไปแข่งขันในต่างประเทศ การจัดงานเเข่งขันฝีมือเเรงงานร่วมกับ หน่วยงานอื่น

7 การแข่งขันฝีมือแรงงานใน ประเทศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

8 การส่งผู้เเทนไปแข่งขันใน ต่างประเทศ - ASEAN - WORLDSKILLS - ABILYMPICS กิจกรรม ในประเทศ กิจกรรมในประเทศ โดยประสานกับ ต่างประเทศ กิจกรรมใน ต่างประเทศ

9 การจัดงานเเข่งขันฝีมือเเรงงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ประสานข้อมูลจำเป็นต้องทราบ ทำความเข้าใจในภารกิจเเละหน้าที่ของ หน่วยงาน กิจกรรมวันงานเเข่งขัน ประเมินผลการจัดงานเเข่งขัน

10 สมรรถนะของเจ้าหน้าที่จัดงาน แข่งขันฝีมือแรงงาน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ

11 ความรู้ / ทักษะ / ทัศนคติ ที่ต้องใช้ ความรู้ทางเทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานในสาขา ที่จัดการแข่งขัน / ฝึกซ้อม ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา หลักเกณฑ์ และวิธี ดำเนินงานการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับอาเซียน / นานาชาติ ความรู้ทางวิชาการและทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบ วางแผนการฝึก และจัดทำหลักสูตรการฝึก ความรู้ทางวิชาการและทักษะในการประเมินผลการ ฝึกอบรม ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และเขียนแบบทางเทคนิค เพื่อจัดทำข้อสอบสำหรับ การแข่งขัน ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลสำหรับการใช้งาน การอ้างอิง การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

12 ความรู้และทักษะในการจัดทำงบประมาณ การเงิน เพื่อจัดทำแผนงาน แผนเงิน และ ค่าใช้จ่าย ทักษะในการจัดประชุม / สัมมนา / สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทักษะในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะในการให้คำปรึกษา แนะนำ หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ความรู้ / ทักษะ / ทัศนคติ ที่ต้องใช้ ( ต่อ )

13 ทักษะในการให้คำปรึกษา แนะนำ เยาวชน / คน พิการ ที่เก็บตัวฝึกซ้อม ความรู้และทักษะในการดำเนินการเกี่ยวกับงาน สารบรรณ งานธุรการ การจัดประชุม การจัด สัมมนา ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการวางแผนและแก้ปัญหา ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น การเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต

14 ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ. ร. บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ.2545 ระเบียบงานสารบรรณ งานการเงิน งานการพัสดุ

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กระบวนงานการจัดการ แข่งขันฝีมือแรงงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและ การแข่งขัน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google