งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 Module 6 : จัดทำตารางวิเคราะห์องค์ความรู้

2 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME,; วิทยากรต้นแบบด้าน Work manual สำนักงาน ก. พ. ร. ชื่อหน่วยงาน หมายเลขเอกสาร วันที่บังคับใช้ คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แก้ไขครั้งที่ หน้าที่ จาก 6. เอกสารอ้างอิง 7. แบบฟอร์มที่ใช้ 8. ความรู้ที่จำเป็นต้องมี / เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

3 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME,; วิทยากรต้นแบบด้าน Work manual สำนักงาน ก. พ. ร. 6. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) ความหมาย : ความหมาย : เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ต้องใช้ ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทำงาน เป็นต้น ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึก เตรียมเข้าทำงาน ปี พ. ศ.2540 พ. บ. ร. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ.2545

4 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME,; วิทยากรต้นแบบด้าน Work manual สำนักงาน ก. พ. ร. 7. แบบฟอร์มที่ ใช้ (Form) ความหมาย : ความหมาย : เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน การปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ๆ ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบยื่นคำขอรับรองหลักสูตรแบบรายงานผลการฝึกเตรียมเข้าทำงานแบบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

5 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME,; วิทยากรต้นแบบด้าน Work manual สำนักงาน ก. พ. ร. 8. ความรู้ที่จำเป็นต้องมี เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ความหมาย : ความหมาย : เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึง ความรู้ที่ต้อง มี สำหรับการทำงานในกระบวนการนี้ รายการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ ในการ ปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ๆ ตัวอย่าง ตัวอย่าง 8.1 รายการเครื่องมือ ( ครุภัณฑ์ ) 8.2 รายการวัสดุ อุปกรณ์ 8.3 ความรู้ที่จำเป็นต้องมี 8.4 ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ( จากหน่วยงาน ภายนอก / Best Practices)

6 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 Work Shop 6 : จัดทำตารางวิเคราะห์องค์ความรู้


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google