งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Module 7 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (10 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Module 7 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (10 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Module 7 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (10 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550

2 PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด4 10คำถาม

3 PMQA Organization สารสนเทศ (Information) ข้อมูล (Data) ความรู้ (Knowledge) ปิรามิดแสดงลำดับขั้น ของความรู้

4 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม HOW 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

5 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการเลือกข้อมูล และสารสนเทศ วิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศความถี่ในการทบทวนข้อมูลและสารสนเทศ อธิบายวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้มาสนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

6 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม HOW 2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

7 PMQA Organization การตอบคำถาม อธิบายวิธีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาสนับสนุนการตัดสินใจในส่วนราชการและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

8 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 3.1การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก HOW 3.1การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก

9 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการในการทำให้ระบบ การวัดผลการดำเนินการ เหมาะสมและทันสมัยอยู่ เสมอ วิธีการในการทำให้ระบบ การวัดผลการดำเนินการมี ความไวในการบ่งชี้ถึงการ เปลี่ยนแปลง ความถี่ ในการทบทวน ผลการทบทวน (ถ้ามี)

10 PMQA Organization การตอบคำถาม WHAT 4ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ WHAT 4ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์

11 PMQA Organization การตอบคำถาม เรื่องที่นำมาวิเคราะห์วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และการนำมาใช้ใน การทบทวนผลการดำเนินการและการ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 1……. 2……. 3…….

12 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 5การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ HOW 5การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

13 PMQA Organization การตอบคำถาม กลุ่มบุคคลที่ต้องการสื่อสารให้รับทราบวิธีการสื่อสาร 1……. 2……. 3…….

14 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 6การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ HOW 6การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้

15 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการที่ทำให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งานวิธีการที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ ผู้ใช้วิธีการเข้าถึง 1.บุคลากร 2.ผู้รับบริการ 3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.องค์กรอื่นๆ

16 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 7การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ให้เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย HOW 7การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ให้เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย

17 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการทำให้เชื่อถือได้วิธีการทำให้ปลอดภัยวิธีการทำให้ใช้งานง่ายบุคลากรหรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 1….. 2…. 1….. 2….

18 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 8การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย HOW 8การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย

19 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการในการทำให้ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ วิธีการในการทำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศเหมาะสมและทันสมัย อยู่เสมอ 1.ฮาร์ดแวร์ 2.ซอฟแวร์

20 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 9การจัดการความรู้ รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ HOW 9การจัดการความรู้ รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

21 PMQA Organization การตอบคำถาม การจัดการความรู้วิธีการ การรวบรวมและ ถ่ายทอดความรู้ของ บุคลากรในส่วนราชการ การรับการถ่ายทอด ความรู้ ที่มีประโยชน์จาก ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ องค์กรอื่น การแสวงหาและ แลกเปลี่ยน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

22 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 10การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศมีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ HOW 10การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศมีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ

23 PMQA Organization การตอบคำถาม คุณลักษณะของข้อมูลสารสนเทศและ ความรู้ วิธีการ 1.ความครอบคลุม 2.ความรวดเร็ว 3.ความถูกต้อง 4.ความทันสมัย 5.ความเชื่อมโยง 6.ความน่าเชื่อถือ 7.ความสามารถในการเข้าถึง 8.ความสามารถในการตรวจสอบ 9.การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล 10.ความปลอดภัย 11.การรักษาความลับ

24 PMQA Organization Work Shop รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Module 7 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (10 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google