งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Module 7 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามแนวเกณฑ์ PMQA (Self Assessment Report) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Module 7 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามแนวเกณฑ์ PMQA (Self Assessment Report) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Module 7 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามแนวเกณฑ์ PMQA (Self Assessment Report) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550

2 PMQA Organization เกณฑ์คะแนนการประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1 - 6

3 PMQA Organization TQA เกณฑ์คะแนน หมวด 1 - 6

4 PMQA Organization TQA เกณฑ์คะแนน หมวด 1 - 6

5 PMQA Organization ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningL ResultResult การประเมิน หมวด 1-6 PDCA+R / ADLI IntegrationIIntegrationI Plan Do Check / Act Alignment

6 PMQA Organization ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningLResultRResultR วงจรการจัดการ ADLI A1 Goal Goal A2 Plan Plan A3 Assessment Plan A3 Assessment Plan IntegrationIIntegrationI

7 PMQA Organization ADLI (1) 0,5 % ไม่มีแนวทาง A1 ไม่มีถ่ายทอดไปปฏิบัติ หรือมีเล็กน้อย D1 ไม่เห็นแนวคิดการ ปรับปรุง หรือปรับปรุง เมื่อเกิดปัญหา L1 PDCA ไม่มีทิศทางเดียวกัน แยกกันทำงานเอกเทศ I1 (2) 10,15 20,25 % เริ่มมีแนวทาง มีผลต่อข้อกำหนด ขั้นเริ่มต้น A2 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ ขั้นเริ่มต้น เกือบทุกหน่วย D2 เริ่มเปลี่ยนจากตั้งรับมา เป็นแนวคิดปรับปรุง ทั่วไป L2 PDCA มีทิศทางเดียวกับ หน่วยงานอื่น ร่วมกัน แก้ปัญหา I2 (3) 30,35 40,45 % มีแนวทาง มีผลต่อข้อกำหนด พื้นฐาน (บางส่วน) ขั้นปานกลาง A3 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ ขั้นปานกลาง เว้นบางหน่วย อยู่ขั้นเริ่มต้น D3 เริ่มมีระบบประเมิน ปรับปรุงกระบวนการ สำคัญ L3 PDCA เริ่มมีทิศทางเดียวกับ ความต้องการพื้นฐาน ขององค์กร I3 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6

8 PMQA Organization ADLI (4) 50,55 60,65 % มีแนวทาง มีผลต่อข้อกำหนด โดยรวม (ส่วนใหญ่) ขั้นดี A4 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ ขั้นดี อาจต่างกัน บางหน่วย D4 มีระบบประเมินปรับปรุงใช้ ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ ระดับองค์กร L4 PDCA มีทิศทางเดียวกับ ความต้องการพื้นฐาน องค์กร I4 (5) 70,75 80,85 % มีแนวทาง มีผลต่อข้อกำหนด ต่างๆ (ทุกส่วน) ขั้นดีมาก A5 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ ขั้นดีมาก เกือบครบทุกหน่วย D5 มีระบบประเมินปรับปรุงใช้ ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ วิเคราะห์แบ่งปันในระดับ องค์กร L5 PDCA มีทิศทางที่บูรณาการ กับความต้องการ องค์กร I5 (6) 90,95 100 % มีแนวทาง มีผลต่อข้อกำหนด ต่างๆ (ทุกส่วน) ขั้นสมบูรณ์ A6 ถ่ายทอดไปปฏิบัติ ขั้นสมบูรณ์ ในทุกหน่วย D6 มีระบบประเมินปรับปรุงใช้ ข้อมูลจริง และมีการเรียนรู้ สู่การจัดการ การวิเคราะห์ แบ่งปันความรู้ สร้างนวัตกรรมทั่วองค์กร L6 PDCA มีทิศทางบูรณาการ กับความต้องการ องค์กรเป็นอย่างดี I6 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6

9 PMQA Organization การประเมิน หมวด 1-6 ADLI ขั้นเริ่มต้น ไม่มีระบบ ขั้นปานกลาง ขั้นดี ขั้นดีมาก ขั้นสมบูรณ์ 11 22 33 44 55 66 จุดอ่อนจุดแข็ง

10 PMQA Organization 1 05101520253035404550556065707580859095100 A D L I 23456 ScoreSum/4Level A D L I ? จุดอ่อนจุดแข็ง แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามที่ 1

11 PMQA Organization 1 05101520253035404550556065707580859095100 A D L I 23456 ScoreSum/4Level A 65165/4 = 41.25 D 45 L 35 I 20 3 จุดอ่อนจุดแข็ง แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามที่ 1

12 PMQA Organization เกณฑ์คะแนนการประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 7

13 PMQA Organization TQA เกณฑ์คะแนน หมวด 7 ไม่มีการรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้มหรือมีเพียงเล็กน้อย ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบหรือมีเพียงเล็กน้อย

14 PMQA Organization TQA เกณฑ์คะแนน หมวด 7

15 PMQA Organization LinkageLiLinkageLi LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC LeTCLi การประเมิน หมวด 7 LeTCLi KRAKPIKRAKPI Goal Benchmark Trend Key Measure

16 PMQA Organization LevelLeLevelLeTrendsTTrendsT ระบบผลลัพธ์ LeTCLi CompareCCompareC 4040 5050 3535 4545 5050 5050 5050 5050 4040 5050 4545 4545 4545 4545 4040 4545 4040 5050 3535 4545 11 22 33 44 4040 5050 3535 4545 5050 4040 4545 5050 XXYY T1T1T2T2T3T3 4040 4040 3535 4545 ZZ LinkageLiLinkageLi kpi 1 kpi 2 kpi 3 kpi 4 4040 5050 3535 4545 Key Result Area : X Goal Result

17 PMQA Organization LeTCLi (1) 0,5 % ไม่มีรายงานผลลัพธ์ มีผลลัพธ์ที่ไม่ดี Le1 ไม่มีรายงานข้อมูลที่ แสดงแนวโน้มหรือ ข้อมูลแสดงแนวโน้ม ทางลบ T1 ไม่มีการรายงาน สารสนเทศเชิง เปรียบเทียบ C1 ไม่มีการรายงาน ผลลัพธ์ในเรื่องที่มี ความสำคัญต่อความ ต้องการ Li1 (2) 10,15 20,25 % มีรายงานผลลัพธ์น้อย มีการปรับปรุงบ้าง เริ่มมีผลการดำเนินงาน ที่ดีบางเรื่อง Le2 ไม่มีรายงานข้อมูลที่ แสดงแนวโน้ม หรือมีเพียงเล็กน้อย T2 ไม่มีการรายงาน สารสนเทศเชิง เปรียบเทียบ หรือมีเพียงเล็กน้อย ไม่ชัดเจน C2 มีการรายงานผลลัพธ์ น้อยเรื่องที่มี ความสำคัญต่อความ ต้องการ Li2 (3) 30,35 40,45 % มีรายงานผลลัพธ์และ มีการปรับปรุงและ มีผลการดำเนินงานที่ดี หลายเรื่อง Le3 แสดงให้เห็นว่าเริ่มมี การพัฒนาของ แนวโน้มที่ดี T3 เริ่มมีสารสนเทศเชิง เปรียบเทียบบางส่วน ชัดเจน C3 มีการรายงานผลลัพธ์ ในหลายเรื่องที่มี ความสำคัญต่อความ ต้องการ Li3 แนวทางการให้คะแนน หมวด 7

18 PMQA Organization LeTCLi (4) 50,55 60,65 % มีรายงานผลลัพธ์และ มีการปรับปรุงและ มีผลการดำเนินงานที่ดี ในเกือบทุกเรื่อง Le4 รายงานไม่มีแนวโน้ม ปรับปรุงทางลบ ไม่มีระดับผลการ ดำเนินการที่ไม่ดี ในเรื่องที่สำคัญ T4 มีแนวโน้มระดับผล การดำเนินการเชิง เปรียบเทียบบางเรื่อง ระดับดีถึงดีมาก C4 มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อ ความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการที่สำคัญ เป็นส่วนใหญ่ Li4 (5) 70,75 80,85 % มีรายงานผลลัพธ์และ มีผลการดำเนินงาน ที่ดีถึงดีเลิศในเรื่อง สำคัญเป็นส่วนใหญ่ Le5 มีรายงานรักษา แนวโน้มปรับปรุงที่ดี และรักษาระดับผล ดำเนินการที่ดี ได้เป็นส่วนใหญ่ T5 มีแนวโน้มระดับผล การดำเนินการเชิง เปรียบเทียบส่วนมาก ระดับที่ดีมาก แสดง ถึงความเป็นผู้นำ C5 มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อ ความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการและแผนปฏิบัติ การที่สำคัญ เป็นส่วนใหญ่ Li5 (6) 90,95 100 % มีผลการดำเนินงานใน ปัจจุบันที่ดีเลิศในเรื่อง สำคัญเป็นส่วนใหญ่ Le6 มีรายงานแนวโน้ม ปรับปรุงที่ดีเลิศ และรักษาระดับผล ดำเนินการที่ดีเลิศ ได้เป็นส่วนใหญ่ T6 แสดงถึงความเป็น ผู้นำและเป็นระดับ เทียบเคียงต้นแนนให้ องค์กรอื่นในหลาย เรื่อง C6 มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อ ความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการและแผนปฏิบัติ การที่สำคัญ อย่างสมบูรณ์ Li6 แนวทางการให้คะแนน หมวด 7

19 PMQA Organization การประเมิน หมวด 7 LeTCLi ขั้นเริ่มต้นเล็กน้อย ไม่มีระบบ ขั้นปานกลางบางส่วน ขั้นดีส่วนใหญ่ ขั้นดีมากส่วนใหญ่ ขั้นดีเลิศสมบูรณ์ 11 22 33 44 55 66 จุดอ่อนจุดแข็ง

20 PMQA Organization 1 05101520253035404550556065707580859095100 Le T C Li 23456 ScoreSum/4Level Le T C Li ? จุดอ่อนจุดแข็ง แนวทางการให้คะแนน หมวด 7 คำถามที่ 1

21 PMQA Organization ระบบนำเสนอคะแนน

22 ตารางรายงานสรุป ระดับคำถามย่อย ประเด็นย่อยคะแนน 0-10จุดแข็งจุดอ่อน

23 PMQA Organization ตารางรายงานสรุป ระดับหมวด อ้างอิงจุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง อ้างอิง

24 PMQA Organization Elementคำถามย่อย คะแนนคำถาม Subpartคำถามหลัก Area to address ประเด็นที่พิจารณา Itemหัวข้อCategoryหมวด รวมคะแนนหารจำนวนข้อ คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม คะแนนคำถาม รวมคะแนนหารจำนวน area to address รวมคะแนนTotalScore X X น้ำหนักคะแนน ตามเกณฑ์รางวัล หรือ ตามองค์กรเห็นชอบ รวมคะแนนหารจำนวนข้อ รวมคะแนนหารจำนวนข้อ รวมคะแนนหารจำนวนข้อ รวมคะแนนหารจำนวนข้อ รวมคะแนนหารจำนวนsubpart รวมคะแนนหารจำนวนsubpart รวมคะแนนหารจำนวนsubpart รวมคะแนนหารจำนวน area to addressแนวทางคำนวณค่าคะแนนเบื้องต้น

25 PMQA Organization กราฟการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับประเด็นพิจารณา Area to address Score

26 PMQA Organization กราฟการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับหัวข้อ 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Item Score

27 PMQA Organization การจัดลำดับความสำคัญ

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Module 7 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามแนวเกณฑ์ PMQA (Self Assessment Report) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google