งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม

2 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ประวัติวิทยากร การศึกษา : ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑิต ; เครื่องกล ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ; วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ; วิศวกรรมเครื่องกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต ; วิศวกรรมเครื่องกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต ; วิศวกรรมเครื่องกล ประสบการณ์ : Training Program Developing for Private Section (Germany) Precision Machinery (Taiwan) : CNC Machine (Korea) Counter Part ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น และเยอรมนี วิทยากรพัฒนาครูฝึก กรมแรงงาน วิทยากรต้นแบบ ( สำนักงาน ก. พ. ร.) ด้านคู่มือการ ปฏิบัติงาน (Work Manual) วิทยากรที่ปรึกษา สำนักงาน ก. พ. ร. ด้านคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วิทยากรที่ปรึกษา สำนักงาน ก. พ. ร. ด้านคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปัจจุบัน : ดำเนินการด้านการพัฒนาระบบราชการและคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ของกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน ภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลขานุการและคณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน

3 Work Manual (WM) ;3 – 4 / 05 / 2007 ; Present by s_promdum ; Bs.ME,Be.ME,Ms.ME

4 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม DSD_WM & KM Training Packages Module 2 : จัดทำแผนผังการ วิเคราะห์องค์กร Module 3 : จัดทำแผนพัฒนาคู่มือ ปฏิบัติงาน Module 4 : คู่มือปฏิบัติงาน Module 5 : วิเคราะห์กระบวนงาน Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม Module 6 : จัดทำตารางวิเคราะห์ องค์ความรู้ Module 7 : รวบรวมและกลั่นกรอง คู่มือปฏิบัติงาน Module 8 : จัดทำช่องทางการ แบ่งปัน / แลกเปลี่ยนความรู้ (Web KM) Module 9 : การจัดการความรู้ ภายในหน่วยงาน (KM) Training Plan 1.DSD_IPA 1)KPI_4 > Module 1,4-7+8 2)KPI_10 -1 > Module 1,2,4-7+8 3)KPI_10 -2 > Module 1-7+8 4)KPI_12 > Module 1-3,5-6,8-9 2.DSD_PA 1)KPI_10 -1 > Module 1,2,4-7+8 2)KPI_10-2 > Module 1-8 +9

5 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME Module 1 : ชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4 ( คู่มือ ) ระ ดับ เกณฑ์การวัดผลผลิต ( งานที่ต้องส่งมอบ ) 1 2 3 จัดทำโครงร่าง ( ขั้นตอน ) ได้แล้วเสร็จ โครงร่างคู่มือ ( ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ) 4 5 คู่มือได้รับความเห็นชอบ จากอธิบดี คู่มือในรูปแบบของเอกสารและ MS Word

6 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME Module 1 : ชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 10_2 ระ ดับ เกณฑ์การวัดผลผลิต ( งานที่ต้องส่งมอบ ) 1 ตั้งคณะทำงานคำสั่ง / รายชื่อทีมงาน 2 ส่งบุคลากรเข้ารับอบรมหลักฐานแสดงว่าได้เข้าอบรม 3 วิเคราะห์องค์กร / จัดทำ แผนการพัฒนาคู่มือ ผังการวิเคราะห์องค์กรและ แผนการพัฒนาคู่มือ (Module 2 และ 3) 4 ส่งบุคลากรเข่ารับการ อบรม หลักฐานแสดงว่าได้เข้าอบรม 5 พัฒนาคู่มือได้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนงาน ( งานย่อย ) คู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบของ เอกสารและ MS word (Module 4-7)

7 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME Module 1 : ชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 12 ระ ดับ เกณฑ์การวัดผลผลิต ( งานที่ต้องส่งมอบ ) 1 ตั้งคณะทำงานคำสั่ง / รายชื่อทีมงาน 2 ส่งบุคลากรเข้ารับอบรมหลักฐานแสดงว่าได้เข้าอบรม 3 วิเคราะห์กระบวนงาน / จัดส่งแผนผังการวิเคราะห์ แผนผังการวิเคราะห์องค์กร (Module 2) 4 จัดสร้าง / จัดหา องค์ความรู้ในรูปแบบ CD และ Module 3,4 5 มีช่องทางการเผยแพร่ รูปถ่ายช่องทาง / ภาพหน้าจอ เวบไซด์ /url


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME Module 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมการฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google