งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management Cockpit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management Cockpit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management Cockpit

2 ห้อง Management Cockpit คืออะไร?
Decision Rooms ที่ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) และข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ โดยรับการออกแบบ ให้มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการรับรู้และการตัดสินใจ ของผู้บริหาร คิดค้นขึ้นโดย Prof. Patrick Georges หมอผ่าตัดชาวเบลเยี่ยม นำแนวคิดในเรื่องของห้องนักบิน (Cockpit) มาผสมผสานกับการบริหารองค์กร เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด 3 ด้าน ได้แก่ ห้องที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ (Decision Rooms) สภาวะแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะต่อการรับรู้และตัดสินใจของสมอง (Organization Intelligence) การประเมินผลและการสร้างตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) มีการศึกษาถึงจุดอ่อนของสมองคนที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำงาน สมาธิสั้น วอกแว่กง่าย และไม่ได้สนใจในสิ่งที่สำคัญ (Concentration span is short and attention difficult to focus) ความแตกต่างระหว่างความเร็วในการคิดและความเร็วในการพูด หน้า เสียงคน และตัวอักษร จะดึงดูดความสนใจ ความทรงจำระยะสั้นที่ใช้ในการตัดสินใจเก็บข้อมูลได้น้อย (Short-term memory can hold little information) ความทรงจำระยะยาวเก็บข้อมูลไว้ได้เยอะ แต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้ตรงไหน 3 ชั่วโมงแรกของวัน Short Term Memory ทำงานได้ดีที่สุด สมองคนเราควรทำงานครั้งละ 50 นาที ต้องหยุดพัก เพื่อที่จะ Reload new neural transmitter เพราะฉะนั้น มุ่งเน้นงานที่ต้องอาศัยสมาธิ และการวิเคราะห์ในช่วงเช้า หลีกเลี่ยงจากการอ่าน เป็นสิ่งแรกตอนเช้า หลีกเลี่ยงจากการประชุมในช่วงเช้า งานแต่ละชิ้นควรจะทำครั้งละชั่วโมงและหยุดพัก 10 นาที เพื่อ Reload

3

4 เพิ่มความสามารถในการทำงาน ด้วย Management Cockpit
เป็นห้องประชุมสำหรับผู้บริหารที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้บริหาร ต้องใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ข้อมูลถูกนำเสนอในรูปของจอภาพ 108 จอรอบห้อง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ ทำการเปรียบเทียบ เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เห็นข้อมูลต่างๆ พร้อมกัน เป็นการเพิ่มความสามารถในการจดจำและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจอยู่ในรูปของภาพและสีที่ผู้บริหารสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย ข้อมูลจะอยู่ในรูปของคำถาม และคำตอบที่ช่วยเพิ่มความสามารถ ในการคิดของสมอง ทำให้ตอบคำถามที่ผู้บริหารอยากรู้ และบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงโอกาสและปัญหาที่จะเกิดขึ้น

5 ผนังทั้ง 4 ด้านของห้อง Management Cockpit
สีดำ : เป็นคำถามด้านการเงินและปัจจัยที่มีผลสำคัญต่อองค์กร สีน้ำเงิน : เป็นคำถามด้านกระบวนการและทรัพยากรภายในองค์กร สีแดง : เป็นคำถามด้านปัจจัยภายนอกและอุปสรรคต่อองค์กร สีขาว: เป็นการสรุปการตัดสินใจและแสดงความเชื่อมโยง

6

7 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
ผลกำไรสูงสุด เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ด้านการเงิน เพิ่มรายได้จากลูกค้าใหม่ เพิ่มรายได้จากลูกค้าแต่ละราย หาลูกค้าใหม่ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ด้านลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา บริการรวดเร็ว คุณภาพสินค้า ด้านกระบวน- การภายใน กระบวนการจัดการลูกค้า กระบวนการโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต ด้านการพัฒนา องค์กร วัฒนธรรม ทักษะพนักงาน ระบบ IT/ สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt Management Cockpit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google