งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง 1. มีชื่อ ผู้รับเงิน 2. มีชื่อสถาน ประกอบกิจการผู้ ยื่นขอรับรอง หลักสูตร 5. ตัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 4. มีรายการสินค้าตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง 1. มีชื่อ ผู้รับเงิน 2. มีชื่อสถาน ประกอบกิจการผู้ ยื่นขอรับรอง หลักสูตร 5. ตัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 4. มีรายการสินค้าตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง 1. มีชื่อ ผู้รับเงิน 2. มีชื่อสถาน ประกอบกิจการผู้ ยื่นขอรับรอง หลักสูตร 5. ตัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 4. มีรายการสินค้าตาม กรอบ 16 รายการ

2 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินที่ ถูกต้อง 1. มีชื่อ ผู้รับเงิน 2. มีชื่อสถาน ประกอบกิจการผู้ ยื่นขอรับรอง หลักสูตร 5. สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจใน นิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบ อำนาจตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 ! ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชนผู้รับ เงินมาด้วย 3. มีรายการสินค้าตาม กรอบ 16 รายการ

3 ตัวอย่างบิล เงินสด กรณี ร้านค้าที่ ถูกต้อง 1. มีชื่อร้านค้า ผู้รับเงิน 2. มีที่อยู่ร้านค้า ผู้รับเงิน 4. มีชื่อสถาน ประกอบ กิจการผู้ยื่น ขอรับรอง หลักสูตร 5. มี วันที่ 3. มีรายการสินค้าตาม กรอบ 16 รายการ 6. สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจ ในนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบ อำนาจตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 ไม่ต้องแนบ สำเนาบัตร ประชาชน ผู้รับเงิน

4 ตัวอย่างบิลเงิน สด กรณี บุคคลทั่วไปที่ ถูกต้อง 1. มีชื่อ ผู้รับเงิน 2. มีรายการสินค้าตาม กรอบ 16 รายการ 3. มีชื่อสถาน ประกอบ กิจการผู้ยื่น ขอรับรอง หลักสูตร 4. มี วันที่ 5. สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจใน นิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบ อำนาจตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 ! ต้องแนบสำเนา บัตรประชาชนผู้รับ เงินมาด้วย

5 ไม่มีชื่อและที่อยู่ผู้ขาย ไม่ลงชื่อผู้รับเงิน ไม่มีชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ ไม่มียอดรวมจำนวนเงิน ระบุรายการไม่ชัดเจน ตัวอย่างบิล เงินสด ที่ไม่ ถูกต้อง

6 ระบุชื่อ ผู้รับเงิน ว่า “ สด.” ตัวอย่างใบ ส่งของที่ไม่ ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง 1. มีชื่อ ผู้รับเงิน 2. มีชื่อสถาน ประกอบกิจการผู้ ยื่นขอรับรอง หลักสูตร 5. ตัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 4. มีรายการสินค้าตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google