งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
1. มีชื่อผู้รับเงิน 2. มีชื่อสถานประกอบกิจการผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร 4. มีรายการสินค้าตามกรอบ 16 รายการ 5. ตัดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2 !ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินมาด้วย
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินที่ถูกต้อง 2. มีชื่อสถานประกอบกิจการผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร 1. มีชื่อผู้รับเงิน 3. มีรายการสินค้าตามกรอบ 16 รายการ 5. สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจในนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 !ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินมาด้วย

3 ตัวอย่างบิลเงินสด กรณีร้านค้าที่ถูกต้อง
4. มีชื่อสถานประกอบกิจการผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร 1. มีชื่อร้านค้า ผู้รับเงิน 5. มีวันที่ 2. มีที่อยู่ร้านค้า ผู้รับเงิน 3. มีรายการสินค้าตามกรอบ 16 รายการ 6. สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจในนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน

4 ตัวอย่างบิลเงินสด กรณีบุคคลทั่วไปที่ถูกต้อง
3. มีชื่อสถานประกอบกิจการผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร 1. มีชื่อผู้รับเงิน 4. มีวันที่ 2. มีรายการสินค้าตามกรอบ 16 รายการ 5. สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจในนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 !ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินมาด้วย

5 ตัวอย่างบิลเงินสด ที่ไม่ถูกต้อง
ไม่มีชื่อและที่อยู่ผู้ขาย ตัวอย่างบิลเงินสด ที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ ระบุรายการไม่ชัดเจน ไม่มียอดรวมจำนวนเงิน ไม่ลงชื่อผู้รับเงิน

6 ตัวอย่างใบส่งของที่ไม่ถูกต้อง ระบุชื่อผู้รับเงินว่า “สด.”


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google