งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 Module 2 : จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร

2 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME Module 2 : จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์  Apply DACUM / Job Analysis  หลัก DACUM  ความสัมพันธ์ระหว่างงาน / อาชีพ หน้าที่ และงานย่อย  ลักษณะของหน้าที่และงานย่อย  การวิเคราะห์งานโดยใช้เทคนิค DACUM

3 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME Module 2 : จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร หลัก DACUM  คนทำงานที่เชี่ยวชาญ สามารถที่จะกำหนด หรืออธิบายงานอาชีพของเขาได้ดีกว่าใครๆ  คนทำงานที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ สามารถกำหนดรูปลักษณะของงานย่อยต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง  ในแต่ละอาชีพ จะประกอบไปด้วยหลายๆ หน้าที่ และในแต่ละหน้าที่จะประกอบไปด้วย งานย่อย ที่จะต้องทำ

4 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME ความสัมพันธ์ระหว่างงาน / อาชีพ หน้าที่ และงานย่อย เก็บประวัติ ลูกค้า บริการระบบ ไอเสีย บริการระบบจุดระเบิด บริการระบบเชื้อเพลิง บริการระบบความร้อน บริการ เครื่องยนต์ บำรุงรักษา เครื่องยนต์ บริการระบบ เบรก งานย่อย (TASKS) ซ่อมจาน เบรก ซ่อมหม้อลม เบรก ปรับระบบ เบรก ไล่ลมเบรก ติดตั้งก้ามปู เบรก เปลี่ยนแม่ปั๊ม เบรก ตรวจเบรกมือ ตรวจแม่ปั๊ม เบรก หน้าที่ (DUTIES) งานซ่อมรถยนต์ (Job)

5 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME ลักษณะของ หน้าที่ และงานย่อย งานย่อย (TASKS)  มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ที่แน่นอน  อิสระจากงานย่อยอื่น ๆ  ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ขึ้นไป  เกิดผลผลิต บริการ หรือ การตัดสินใจ ซ่อมจาน เบรก ซ่อมหม้อลม เบรก ปรับระบบ เบรก ไล่ลมเบรก ติดตั้งก้ามปู เบรก เปลี่ยนแม่ปั๊ม เบรก ตรวจเบรกมือ ตรวจแม่ปั๊ม เบรก หน้าที่ (DUTY) การรวมกลุ่มงาน ย่อยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกัน ไว้ ด้วยกัน โดยทั่วไป มี 8- 12 งานย่อย / หน้าที่ เปิดฝากระโปรงรถ ตรวจนำมันเบรก ย้ำเบรก คลายสกรูไล่ลม เหยีบเบรกค้างไว้ ขันสกรูไล่ลม ตรวจน้ำมันเบรกปิดฝากระโปรงรถส่งมอบงาน

6 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การวิเคราะห์งานโดยใช้เทคนิค DACUM  ปฐมนิเทศ  Zero In  กำหนดงานย่อย  จัดกลุ่มงานย่อย  ทบทวนผังองค์กร Works hop สัมภาษ ณ์ สร้างความเข้าใจในการ ดำเนินการที่ตรงกัน ทบทวน กำหนด ขอบเขตของงาน ใช้เทคนิคการตั้ง คำถาม ( ทำอะไร ) จดทุกคำตอบ รวบรวมและขัดเกลา คำพูด ทบทวนทีละงานย่อย ( ทุกงานย่อย ) จัดกลุ่มงานย่อยที่ คล้ายคลึงกัน ทบทวนและตรวจสอบ ความสัมพันธ์

7 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME A1A1 A2A2 A3A3 A6A6 A7A7 B1B1 B2B2 B3B3 B7B7 B8B8 B9B9 C1C1 C2C2 C3C3 C5C5 D1D1 D2D2 D3D3 D4D4 D5D5 D7D7 D8D8 A4A4 A5A5 B4B4 B5B5 B6B6 C4C4 D6D6

8 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME กำหนดงานย่อย ตารางการรวบรวม และจัดกลุ่มงาน ย่อย A A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 A5A5 A6A6 A7A7 B B1B1 B2B2 B3B3 B4B4 B5B5 B6B6 B7B7 B8B8 B9B9 C C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5 D D1D1 D2D2 D3D3 D4D4 D5D5 D6D6 D7D7 D8D8 หน้าที่ งานย่อย A1A1 A2A2 A3A3 A6A6 A7A7 B1B1 B2B2 B3B3 B7B7 B8B8 B9B9 C1C1 C2C2 C3C3 C5C5 D1D1 D2D2 D3D3 D4D4 D5D5 D7D7 D8D8 A4A4 A5A5 B4B4 B5B5 B6B6 C4C4 D6D6

9 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME  ตารางการรวบรวม และจัดกลุ่มงาน ย่อย  แผนผังการ วิเคราะห์องค์กร A A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 A5A5 A6A6 A7A7 B B1B1 B2B2 B3B3 B4B4 B5B5 B6B6 B7B7 B8B8 B9B9 C C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5 D D1D1 D2D2 D3D3 D4D4 D5D5 D6D6 D7D7 D8D8 หน้าที่ งานย่อย


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google