งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แพทย์นำสัญจรในจังหวัด จัดระบบคุณภาพ รพ.เชียงรายฯ และสสจ.ชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แพทย์นำสัญจรในจังหวัด จัดระบบคุณภาพ รพ.เชียงรายฯ และสสจ.ชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แพทย์นำสัญจรในจังหวัด จัดระบบคุณภาพ รพ.เชียงรายฯ และสสจ.ชร

2 คุณภาพบริการเป็นเลิศ บุคลากรมีความสุข ศูนย์การเรียนรู้ทันสมัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ บริการ องค์รวม ถึงตติยภูมิ Center of Excellence ศูนย์การเรียนรู้ บริหาร & พัฒนาร่วม กับเครือข่ายและภาคี จัดระบบสุขภาพ มีส่วนร่วม แพทย์นำ ทบทวน แทรกซ้อน ตาย ศูนย์แพทย์ นศพ & แพทย์ใหม่ -มาตรฐาน -ไม่เสี่ยง - พัฒนาระบบ บริการ สุขภาพเชิง รุก & ศักยภาพ เครือข่าย (การส่งต่อ ) ประเด็น นโยบาย บริหาร บูรณาการ หลักธรรมภิบาล

3  ระบบบริหารงาน & สื่อสาร (บันทึกสรุป )  3 ประชุมหลัก 6 ครั้ง/ด 1.สมาชิก 2.หัวหน้า& กก 3. เลขา  ประชุมพัฒนางาน กับสหสาขา 25 ครั้ง ใน 6 เดือนล่าสุด  คุณภาพบริการเป็นเลิศ มีมาตรฐาน & ปลอดภัย  โครงการสุขภาวะ(แพทย์ นำ ทบทวนตาย &แทรกซ้อน)  ศูนย์การเรียนรู้ ดูแล นศพ.และแพทย์ใหม่  ระบบบริการ ระบบคุณภาพ  เชื่อมโยงเครือข่าย สัญจร  ขยาย-สหสาขา กิจกรรม องค์กรแพทย์

4 งานสัญจร เริ่ม 2553

5 นพ.สสจ.นำทีม สัญจร ปี 55 ที่ รพ.แม่จัน

6 รอง ผอก.ฝ่ายการแพทย์ นำทีมสัญจร รพ.พาน

7 รพ.พาน รพ.แม่จัน รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ รพ.เชียงแสน รพ.เวียงแก่น รพ.พญาเม็งราย รพ.เทิง รพ.สมเด็จพระญาณสังวร รพ.แม่ลาว รพ.ขุนตาล รพ.แม่สรวย รพ ที่ เยี่ยม แล้ว

8 กำหนดการสัญจร 9.30 -11.00 น. ออกเดินทาง 12.00-13.00 น. อาหาร & แลกเปลี่ยนข้อมูล 13.00-14.00 น. เยี่ยม จุดปฎิบัติงาน 14.00-14.30 น. สรุปเยี่ยมทุกจุด &สรุปสัญจร 14.30-17.00 น. เดินทางกลับ

9 สรุปแลกเปลี่ยนประเด็น &ทบทวนใบ refer

10 เยี่ยมตาม site งานต่าง ๆ

11 แพทย์

12 ระบบRefer และการส่งต่อ

13 HIV

14 เภสัชกร

15 LAB

16 Palliative care

17 หน่วยไตเทียม

18 กายภาพ

19 สรุปการสัญจร AAR : After Action Review

20 สิ่งที่เกินคาด/ชอบ ทุก รพ.ยินดีรับผู้ป่วยกลับทุกวันทุกเวร ยกเว้น รพ.พาน, เทิง ทีมสัญจรมีความเป็นกัลยาณมิตร ให้คำแนะนำดี ได้แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นกันอย่างพี่น้อง รู้สึกอบอุ่น มีผู้ใหญ่มาดูแลน้อง และมี ความจริงใจที่จะช่วยเหลือน้อง รพช. อยากให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนแบบนี้บ่อย ๆ ได้รับข้อเสนอแนะการ ทำงานได้ดี ได้เยอะ เห็นความตั้งใจของแต่ละทีมผู้บริหาร รพศ-รพช. (แพทย์ ARV Palliative care refer-back Lab เภสัช กายภาพ ฯลฯ) ขณะสัญจร consult แพทย์เฉพาะทางได้ทันที เช่น รพ.เวียงแก่น consult case เด็ก,รพ.เชียงแสน consult case Ortho

21 สิ่งที่เกินคาด/ชอบ มีทีมประสานงานที่ดี สสจ. รพช. รพศ. รพช.มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น  รพ.พาน มี sport complex (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ)  รพ.พญาเม็งรายมีระบบจัดการ ตอบกลับผ่าน ระบบ e-office ที่ดี  รพ.เทิง มีระบบ x-ray online  รพ.เชียงของมีระบบ wimax,  รพ.แม่ลาวดูแลผู้ป่วยผสมผสาน ดูแลชุมชน แพทย์ทางเลือก  รพ.สมเด็จพระญาณสังวร เหมาะสมดูแล ผป.Palliative แต่ละสหสาขาวิชาชีพได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน เกิด บูรณาการงานทันที ในเวทีสัญจร

22 สิ่งที่ต่ำกว่าคาด รพศ. ไปไม่ครบ ทุกสหสาขาวิชาชีพ เวลาจำกัด สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป พัฒนาระบบการส่งต่อ refer in-out, refer link พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาระบบการสื่อสาร การ consult อยากให้ทีมจิตเวช ทีม ER ทีมจักษุ ฯลฯ ร่วมสัญจรด้วย

23 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา (1) ประเด็นการแก้ไขการดำเนินงาน รพศ.ตอบกลับใบ refer ช้า พัฒนาระบบตอบกลับ ผ่าน e-office ดำเนินการแล้ว และติดตามต่อ การ consult แพทย์Update สมุดโทรศัพท์แพทย์ ให้ทุก รพช. ดำเนินการแล้ว สับสน การส่งต่อUpdate คู่มือการส่งต่อผู้ป่วย อยู่ระหว่างปรับปรุง ปัญหาตามแพทย์ Refer ผู้ป่วยยาก ล่าช้าที่ER นำเข้าประชุมกรรมการ ให้ ส่ง HOIR สรุป ตามแพทย์ เวรไม่ได้ให้ตาม หัวหน้า ระบบ film ของ รพศ.ไม่เป็นดิจิตอล ทำให้ประสานงานไม่สะดวก อยาก ให้ พัฒนา(รพ.เทิง) นำเข้าประชุม กรรมการ ประสาน x-ray เริ่มระบบ Digital ตค 55

24 ประเด็นการแก้ไขการดำเนินงาน รพ.เวียงชัย ส่งศพตรวจ ไม่ได้ผล patho (ญาติไป ขอใบรับรองตายที่รพช) ประสานงานนิติเวช ในประชุมกรรมการ แจ้ง รพช.โทรตรงนิติเวช แจ้งขั้นตอนดำเนินงานที่ มีอยู่เดิมแล้ว Pt จิตเวช การ consult ไม่สามารถทำได้โดยตรง ไม่สะดวก แจ้งจิตเวช แจ้งให้แพทย์ รพช โทร จิตแพทย์เวร เชิญจิตเวชร่วมสัญจร ค่ารักษาใน ผป.ทีส่ง ไป เชียงคำ (รพ.เทิง) สสจ.ยืนยันส่งได้ รองผอเชียงคำ ร่วมสัญจร สสจประสานรพเชียงคำ รพขุนตานเตรียม Accredit ขอติวแพทย์ สอน แบบ ย่อ ตาม มาตรฐาน ใหม่ ติว 10 นาที ขณะพบแพทย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา (2)

25 ระบบการตอบกลับใบ refer ทาง e-office โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ใบ refer ทุกใบ (ผู้ป่วยใน) ใบ refer ทุกใบ (ผู้ป่วยใน) ศูนย์ส่งต่อ (refer back) โทร.053-711300 ต่อ 2161 ศูนย์คอม ดึง file ส่ง e-office ให้ รพช.ทุกวัน (เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป) ส่ง e-office ให้ รพช.ทุกวัน (เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป) เวชระเบียน scan ธุรการ รพช.รับเอกสาร เสนอตามระบบ

26 จำนวนใบ Refer ตอบกลับ รพช 16 แห่ง เริ่มวันที่ 2 ก.ค.55 เดือนจำนวนส่งมีแต่ใบชมพู (ใบส่งมา) มีครบ2ใบตอบกลับไม่ สมบูรณ์ ติดสติ๊กเกอร์ที่ตึก (เริ่ม ก.ค.55) มิ.ย.1,470683 (47%) 787 (53%) 396 (50%) - ก.ค. 1,421250 (18%) 1,171 (82%) 575 (49%) 55 จาก1421ใบ (29%) ส.ค1,571583 (37 %) 988 (63 %) 469 (47%) 412 จาก 1571 (26%) ก.ย1,522501 (33%) 1,021 (67%) 488 (48%) 520 จาก 1522 (34%) SCAN D/C plan ส่งทาง E office (ตามทีรพชแจ้ง)

27 ผลของการปรับปรุง ปี ๒๕๕๕ สัญจร สม่ำเสมอ ๒ ครั้งต่อ เดือน แพทย์ ร่วมสัญจรมากขึ้นในแต่ละปี  ๓๑เป็น ๔๘ และเป็น ๖๕ คน /ปี  ๘ ๑๑ ๑๕ จาก ๑๗ กลุ่มแพทย์ ทีมสหสาขาเพิ่ม ๙(๓) :ศูนย์ส่งต่อ HIV ไต Palliative care ทุกรพช เพิ่มเวลารับกลับ ๑๐/๑๒ รพรับไม่จำกัด ส่งรถมารับ ระบบE office ตอบreferเร็ว (หลัง DC) (ขอข้อมูลเพิ่มได้) สรุปประชุมทันที ส่งทีมสัญจร &รพช ลงFBทันการ(๒วัน) ปรับปรุง คู่มือส่งต่อ และรายชื่อ แพทย์ของ รพ เชียงรายฯ มีการแก้ปัญหา สำคัญทันที แก้ไขต่อและติดตามจำนวนมาก

28 บทเรียน ชัดเจน นโยบาย เตรียมการ แพทย์นำ น้องแพทย์รายงาน ผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์หลายหลาก สรุปเร็ว แพทย์รายงานที่ประชุม ลง FB จัดระบบเข้ากับจริตแพทย์(ตรงเวลา กระชับมีคุณค่า& คุ้มค่า)แพทย์ รพชเข้าประชุมได้ทุกคน แพทย์รพศไปสัญจรไม่เสียงาน ได้ดูผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพ ตามบริบท ของรพช ใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากขึ้น แก้ไขปัญหาเร็ว ติดตามต่อลุล่วง :ปรึกษาแพทย์ ส่งข้อมูลผู้ป่วย ปรับ คู่มือ แก้ปัญหาส่งต่อ ฯลฯ แก้ปัญหาภายในของรพช การขยายเชื่อมต่องานสหสาขา  เครือข่ายเภสัชกรจ่ายยา แม่นยำในผู้ป่วยส่งต่อ  เชื่อมต่อ การส่งผู้ป่วยไปรพ เชียงคำ  ทีม เอชไอวี(ขยาย PMTCT ARV ผู้ใหญ่ และเด็ก)  มีตัวอย่างดีๆเกิดขึ้นในทีมสหสาขาทุกทีม

29

30 Review ใบ refer และการส่งต่อ สรุปข้อคิดเห็น รพ.แม่สาย ยินดีรับ ผป.กลับ ทุกวัน ขอประสานล่วงหน้า ศูนย์ส่งต่อและ ฝ่ายการพยาบาล สรุปข้อคิดเห็น จาก ทีมแพทย์ ทีมแม่สายรับ refer back ตามญาติในcase ต่างชาติ ขอพยาธิแพทย์ไปสัญจร ทุกครั้ง(มีประโยชน์) AAR องค์กรแพทย์ รับ ไป ประสานแพทย์ ผู้เข้า ประชุม

31 ระบบบริการที่ไว้ใจได้ ต่อเนื่อง รับทุกเรื่องไม่จำกัด ไม่ร้องเรียนด้วยวาจา เขียน HOIR เท่านั้น

32 องค์กรแพทย์ รพชร ขอขอบคุณทุกท่าน พวกเรา เชื่อในการทำงานที่ไม่แยกส่วนกัน เชื่อในบทบาท Tertiary Care ที่ส่งเสริม Secondary, Primary care จนถึง Self Care ของ ประชาชน อยู่กันอย่างพี่น้อง ครอบครัวใหญ่ เกื้อกูล แบ่งปัน ช่วยเหลือ และเยียวยากัน


ดาวน์โหลด ppt แพทย์นำสัญจรในจังหวัด จัดระบบคุณภาพ รพ.เชียงรายฯ และสสจ.ชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google