งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงจาก ปัจจุบันสู่อนาคต ต้องสร้างองค์กรแห่ง ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงจาก ปัจจุบันสู่อนาคต ต้องสร้างองค์กรแห่ง ความสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเปลี่ยนแปลงจาก ปัจจุบันสู่อนาคต ต้องสร้างองค์กรแห่ง ความสุข

3 เศรษฐกิจ การเมือง สังคม/สิ่งแวดล้อม

4 ความจริงที่ต้องรู้ สิ่งคุกคาม ความท้าทาย

5 เชื่อ / ทำ แบบเดิม ๆไม่มี ความสุข อีกแล้ว

6 The Future Learning Knowledge Creative Innovation

7 ทำเป็น คิดเป็น รู้เป็น เรียนเป็น Good Management ศิลป์ ศาสตร์

8 Economic/ Social Learning Economy/ Society Knowledge Economy/ Society Creative Economy/ Society Innovative Economy/ Society

9 Productivity By Head ( Creative ) Productivity By Hand ( Hard Work )

10 creativity productivity

11 OUTPUT OUTCOME มูลค่า คุณค่า

12 เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

13 แขวน หลวงพ่อรอด และ หลวงพ่อโต

14 ความเชื่อ ความจริง ต้อง ส่องกระจก

15 องค์กร แห่งความสุข

16 Happy8 Workplace กระบวนการพัฒนาคนในองค์กร อย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ องค์กรเพื่อให้องค์กรมี ความสามารถและพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การ เติบโตอย่างยั่งยืน

17 คำถามที่อยากให้คิดบ่อยๆ - คุณเชื่อไหมว่าคนเราน่าไว้ใจ - คุณเชื่อไหมว่าคนเรานั้นต้องการมีความรับผิดชอบ และความน่าเชื่อถือ - คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ต้องการหาความหมายในงานที่ เขาทำ - คุณเชื่อไหมว่าธรรมชาติของมนุษย์รักที่จะเรียนรู้สิ่ง ต่างๆ - คุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ต่อต้านต่อการ เปลี่ยนแปลงแต่จะต่อต้านถ้าถูกบังคับให้ เปลี่ยนแปลง - คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ต้องการทำงานไม่ใช่อยู่อย่าง เรื่อยเปื่อย

18 HAPPY WORKPLACE การจัดการคนที่ดี ทุน มนุษย์ ( HUMAN RESOURCE ) ( HUMAN CAPITAL ) การมีระบบการทำงานที่ดี ผลผลิตที่ดี ( GOOD PROCESS MANAGEMENT ) ( PRODUCTIVITY/CREATIVITY) การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ความ รับผิดชอบต่อสังคม ( CULTURE ORGANIZATION ) ( SOCIAL RESPONSIBILITY ) ภาพลักษณ์องค์กร

19 HAPPY WORKPLACE ทุนมนุษย์ ( HUMAN CAPITAL ) ผลผลิตที่ดี ( GOOD PRODUCTIVITY By CREATIVE ) ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์องค์กร ( SOCIAL RESPONSIBILITY )

20 3+1G ;Future Organization Good Organization Good Peoples Good Products Good Social

21 Change management

22 วิสัยทัศน์การ เปลี่ยนแปลง อยู่รอดและเติบโต

23 เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า ด้วยความรู้ความเข้าใจ Darkroom Effect กลัว กล้า

24 Heart of Change SEE เห็น FEEL รู้สึก CHANGE เปลี่ยน John P. Kotter

25 วิธีคิด

26 การจัดการเปลี่ยนแปลง รู้ เพื่อให้รู้สึกและ กล้า เปลี่ยนแปลง รู้สึก เพื่อให้กล้า คิด และกล้า ทำใหม่ๆ

27 CHANGE MANAGEMENT ทีมมีเป้าหมายชัดเจน ทีมพร้อมปีนป่ายสู่จุดหมาย ทีมมุ่งมั่นไปด้วยกัน ทีม ช่วยเหลือเชื่อใจกัน พร้อมข้ามผ่านความท้าทาย พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง

28 อยู่ได้ในความเปลี่ยนแปลง ก้าวต่อไปของชีวิต

29 Happy people Happy home ( Home = House+human +Happy ) Happy Team work

30 องค์กร คน ทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร

31 องค์กร 1

32 ทีมที่ทำงานได้ไม่ใช่การทำงานเป็นทีม องค์กร Team+Work

33 Objectives of a Business วัตถุประสงค์การดำเนินองค์กร Marketing การตลาดภายใน/ภายนอก Innovation สร้างสรรค์ Human Resources ทรัพยากรมนุษย์ Financial Resources ทุน Physical Resources สิ่งแวดล้อม Productivity ประสิทธิผล Social Responsibility หน้าที่ต่อสังคม Profit Requirement กำไรผลตอบแทน By Peter F. Drucker

34 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ( High performance organization ) High trust ความเชื่อใจ/ความสุข Produce knowledge ความรู้ใหม่ Team decisions การทำงานเป็นทีม Team– flow – based organization Dynamic structure Companies without walls Open – book Management Blame – fix the process By Lawrence M. Miller

35 คน 2

36 4 ยุค 4 โลก Generation Baby Boomers ( 2486-2507) Generation X ( 2507-2524 ) Generation Y ( 2525-2543 ) Generation Z ( 2544- ปัจจุบัน )

37 3 คน 3 โลก ในที่ทำงาน Generation Baby Boomers ( 2486-2507) Generation X ( 2507-2524 ) Generation Y ( 2525-2543 )

38 Generation Ex pire

39 ความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่ไม่รู้ เชื่อในสิ่งที่รู้ เชื่อในสิ่งที่คิด

40 ปัญหา ทัศนคติในการใช้ ชีวิตและการ ทำงาน

41 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) วิธีการสร้างชีวิตให้เป็นสุขแบ่งเป็น 5 ระดับ ปัจจัยสี่ ความปลอดภัย การยอมรับในสังคม การมีชื่อเสียง ความสมหวังในชีวิต

42 ปัญหาการสื่อสาร / ความคาดหวัง ภายในองค์กร

43 ความจริง สิ่งที่เห็น

44 รักตัวเอง มากกว่า องค์กร

45 Teamwork Happy Creativity

46 คน ( กริยา ) คน ( นาม ) กวนมนุษย์ให้เข้ากัน

47 ความรู้สึกรักและผูกพัน กับองค์กร ( ศรัทธา ) นำไปสู่ ความจงรักภักดีต่อ องค์กร

48 ใกล้ชิดกันเพื่อเชื่อใจกัน Human Touch to Human Trust

49 ทรัพยากรมนุษย์ HUMAN RESOURCE 3

50 คน ในองค์กร คือ ใครและสำคัญแค่ไหน

51 มนุษย์ ทรัพยากรที่มีคุณค่า และ มีเกียรติภูมิ

52 เพิ่มคุณค่ามนุษย์

53 คุณภาพชีวิตที่ดี ในการทำงานและ ใช้ชีวิต

54 ทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า HUMAN CAPITAL

55 BBC news 500 mg 5 mg

56 HR HUMAN RESOURCE HUMAN RELATIONSHIP HAPPY RELATIONSHIP สร้างความสัมพันธ์คนในองค์กร ให้มีความสุข

57 ต้องมี HR MIND ( Human Resource Management ) บริหารคนได้

58 IQ EQ

59 ผลงานที่ดี PRODUCTIVITY by CREATIVE

60 วัฒนธรรมองค์กร 4

61 Team work Happy Creativity รอด โต

62 คนรักองค์กร องค์กรรักคน

63 รู้จักกัน เข้าใจกัน เป็นพวกเดียวกัน

64 รู้จักเชิดชูและชื่นชม อยู่กับคนต้องรู้จักชมคน เพราะคนต้องการคนชม

65

66

67

68 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ : ใหม่ ปี 2547 1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต 2 ท่านรู้สึกสบายใจ 3 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน 4 ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง 5 ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์ 6 ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข 7 ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขัน หรือร้ายแรงเกิดขึ้น 8 ท่านมั่นใจที่จะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต 9 ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์ 10 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา 11 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 12 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง 13 ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว 14 หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี 15 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน กรมสุขภาพจิต

69 ความสุขของคน ตนเอง ครอบครัว องค์กร / สังคม

70 ความสุขของคน สุขภาพดีดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีหิริ โอตัปปะ คุณธรรม กตัญญู ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา ) มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัวได้ รักและดูแลสังคม/องค์กรได้

71 Happy BodyHappy HeartHappy RelaxHappy BrainHappy SoulHappy MoneyHappy FamilyHappy Society วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข

72 คน Happy Body Happy Heart Happy Relax Happy Brain Happy Soul Happy Money

73 สุขภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข

74 น้ำใจงาม(ใจดี) มีน้ำใจเอื้ออาทร ต่อกันและกัน

75 ผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการ ดำเนินชีวิต

76 หาความรู้ การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆนำไปสู่การเป็น มืออาชีพ และความมั่นคงก้าวหน้าใน การทำงาน เรียนเพื่อรู้มีปัญญา ก้าวหน้าในชีวิต

77 มืออาชีพ มีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา สอนคนอื่นได้ในงานที่ตนรู้(ครู)

78 คุณธรรม(หิริ โอตัปปะ) ความละอายและเกรงกลัวต่อการคิดกระทำ ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา ) คนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ นำความสุขสู่องค์กร มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม ในการดำเนินชีวิต

79 ธรรมะของการทำงานเป็นทีม หิริ โอตัปปะ ความละอายและเกรง กลัวต่อการคิดกระทำ ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา )

80 บริหารเงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสม

81 ครอบครัว Happy Family

82 ครอบครัวดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ ความสำคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจที่ ดีในการทำงาน

83 Happy Society สังคม ในองค์กร/นอกองค์กร

84 สร้างสังคมดี มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อ สังคมที่ตนทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

85 “ สร้างแนวคิดรูปแบบการดำเนินงาน คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับ วัฒนธรรมองค์กรของ ตนเอง เพื่อสร้างความยั่งยืนของ การพัฒนาคนในองค์กร นำไปสู่ องค์กรที่เข้มแข็งและมีความสุข อย่างแท้จริง ”

86 กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กร ทำอยู่สุดท้ายก็เพื่อ สร้างความสุขให้ทุกคน HAPPY WORKPLACE

87 กิจกรรมไม่ใช่แค่ ได้ทำได้มี แต่ต้องทำเป็นและ ได้ผลตามที่ต้องการ ด้วย

88 Happy Society Happy Body Happy Money Happy Soul Happy Brain Happy Relax Happy Heart Happy Family กิจกรรมเดียว หลายความสุข

89 บทบาทหน้าที่คนในองค์กร ผู้บริหาร รับรู้ เข้าใจ สนับสนุน หัวหน้างาน ผู้จัดการ (ฝ่ายจัดการ) รับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้ พนักงาน รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม

90 มีความสุขจากการทำงาน เพิ่มคุณค่าของการทำงาน

91 Learning Organiazation Organiazation Objective of Business Change Management - - Marketing - Innovation - Human Resource - Financial Resource - Physical Resource - Productivity - Social Responsibility - Profit Requirement High Performance Organization Sustainable Organization

92 House + Human + Happy = Home Team work ทำงาน เป็นทีม Happy มี ความสุข / สามัคคี Creativity มี ความคิดสร้างสรรค์ องค์กรแห่งความสุขด้วย ความสุข 8 ประการ Happy Workplace by Happy 8 คนทำงานมีความสุข ( Happy People ) ที่ทำงานน่าอยู่ ( Happy Home ) ชุมชนสมานฉันท์ ( Happy Teamwork ) องค์กรแห่งการเรียนรู้ ) (Learning Organization) องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ) (High Performance Organization) องค์กรแห่งความยั่งยืน ) ( Sustainable Organization) “เพื่อรับความเปลี่ยนแปลง” “เพื่อรับความเปลี่ยนแปลง” Change Change Happy Teamwork Happy Home Happy People

93 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) Human capital High trust ( HAPPY ) Team– flow – based organization Innovation Productivity Social Responsibility Profit Requirement

94 3Q6S 3Q Quality Worker Quality Company Quality Products 6S Seiri สะสาง Arrangement Seiton Putting things in order สะดวก Seiso สะอาด Cleaning Seiketsu Cleanliness สุขลักษณะ Saho สร้างนิสัย Manner Shitsuke Discipline สร้างวินัย

95 จงเชื่อมั่นในตนเองและ มุ่งมั่นในการทำงานอย่างมี ความสุขเพราะผลของการ ทำงานอย่างมีความสุขคือ ผลงานที่ดีและการมีคุณค่า ของตัวเราเอง

96 คุณคือคนที่ต้องทำ

97 Team work Happy Creativity

98 มีความสุขสนุกกับงาน คือ การอยู่รอดและมีอนาคตของตนเองและองค์กร รู้จักการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มองโลกบวก เข้าใจตัวเองและผู้อื่น เรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและสังคม เพิ่มคุณค่าให้ตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน รักษาภาพลักษณ์ตนเองและองค์กร เป็นคนเมือง มีทัศนคติแบบคนเมือง

99


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงจาก ปัจจุบันสู่อนาคต ต้องสร้างองค์กรแห่ง ความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google