งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีฝ่ายวางแผนละพัฒนาคุณภาพ KM Workshop สำหรับนิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 ณ ห้องสัมมนา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีฝ่ายวางแผนละพัฒนาคุณภาพ KM Workshop สำหรับนิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 ณ ห้องสัมมนา 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีฝ่ายวางแผนละพัฒนาคุณภาพ KM Workshop สำหรับนิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการประชุมสัมมนาฝึกสอน / ฝึกงาน กึ่งภาคเรียน ( มัชฌิมนิเทศ )

2 1.ด้านวิชาการ (เก่ง) 2.ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ดี) 3.ด้านทักษะ (มีความสามารถในการ สอนอย่างมีความสุข)

3 เน้นที่การปฏิบัติ (Practice) แนบแน่นกับงานประจำ ความสำคัญอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงาน การจัดการความรู้เป็น เครื่องมือ (Mean) เน้นที่การปฏิบัติ (Practice) แนบแน่นกับงานประจำ ความสำคัญอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงาน การจัดการความรู้เป็น เครื่องมือ (Mean) การจัดการ ความรู้

4 ( Knowledge Management ) การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) คือ เครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย งาน การพัฒนาคน การพัฒนาองค์กร ความเป็นชุมชน

5 ความรู้ Tacit knowledge ความรู้ที่อยู่ในตัวคน Tacit knowledge ความรู้ที่อยู่ในตัวคน Explicit knowledge ความรู้ที่อยู่ในตำรา Explicit knowledge ความรู้ที่อยู่ในตำรา Tacit : Explicit = 80 : 20

6

7

8

9

10 หลักและกติกาสำหรับ Storytelling (ลปรร.) หลักและกติกาสำหรับ Storytelling (ลปรร.) พูด เล่าออกมาจากใจ ทำให้เป็นธรรมชาติ ไม่ต้อง เสแสร้ง แกล้งทำให้ดูดี ถึงเรื่องราวความสำเร็จของนิสิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พูด เล่าออกมาจากใจ ทำให้เป็นธรรมชาติ ไม่ต้อง เสแสร้ง แกล้งทำให้ดูดี ถึงเรื่องราวความสำเร็จของนิสิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฟัง อย่างตั้งใจ ไม่ต้องตอบโต้ ไม่ตัดสินประเด็นความ ไม่ตัดสินผู้อื่น เสร็จแล้วให้ช่วยกันตีความว่า ความสำเร็จ นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ฟัง อย่างตั้งใจ ไม่ต้องตอบโต้ ไม่ตัดสินประเด็นความ ไม่ตัดสินผู้อื่น เสร็จแล้วให้ช่วยกันตีความว่า ความสำเร็จ นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร สร้างบรรยากาศ เชิงบวก ชื่นชมยินดี เคารพความ แตกต่าง สร้างความเป็นอิสระ ให้ความเท่าเทียม ไม่เอา เรื่องคุณวุฒิวัยวุฒิ หรือตำแหน่งมาขวางกั้น สร้างบรรยากาศ เชิงบวก ชื่นชมยินดี เคารพความ แตกต่าง สร้างความเป็นอิสระ ให้ความเท่าเทียม ไม่เอา เรื่องคุณวุฒิวัยวุฒิ หรือตำแหน่งมาขวางกั้น จดบันทึก โดยย่อ เน้นวิธีปฏิบัติ ไม่เน้นทฤษฎี จดบันทึก โดยย่อ เน้นวิธีปฏิบัติ ไม่เน้นทฤษฎี

11 Deep Listening : ตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสิน “การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

12 12 76 3 4 5 10 9 8 ประธาน เลขาฯ ผู้สังเกตการณ์ รอบแรก รอบแรก ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน) รอบสอง รอบสอง Storytelling ความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ “ความสำเร็จในการฝึก ประสบการณ์” (5 นาที / คน ทดเวลา 5 นาที ซักถาม)1 2310............. Core Competence Key Success Factors ปฏิบัติ รวมกลุ่ม จัดเป็นหมวดหมู่ Card Technique 1. 2. 3. Success Story Mapping (ความสำเร็จในการฝึก ประสบการณ์) ใช้ ICT เช่น KnowledgeVolution จัดทำ ปฏิบัติ จดบันทึก เน้นวิธีปฏิบัติ KSF SS ชื่อสถาบัน NO. Knowledge Assets  เตรียมใจ (2 นาที) http://gotoknow.org/planet/nuqakm

13 Model “ปลาทู” “คุณอำนวย” Knowledge Facilitator : KF Knowledge Practitioner : KP “คุณกิจ” “คุณเอื้อ” Chief Knowledge Officer : CKO Knowledge Assets ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs Knowledge Vision ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร” Knowledge Sharing ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) KV KS KA

14 เรื่องเล่าความสำเร็จ (Storytelling) ไม่เกิน 10 คนต้องเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน เพื่อให้มีความรู้สึกใกล้ชิด เป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ สร้างความรู้สึกเป็นอิสระได้ง่าย ความรู้สึกแบบนี้เอื้อต่อการเล่าเรื่องอย่างมีพลัง ทำให้ความรู้ ฝังลึก และซ่อนอยู่มิดชิดจนตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนรู้ ถูกปลดปล่อย ออกมาได้ง่ายขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยบรรยากาศ “ตัวจริง”สมาชิกกลุ่มเป็น “ตัวจริง” ซึ่งหมายความว่า เป็นผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ที่ตกลงกัน ด้วยตนเอง กลุ่มวิจัย กลุ่ม QA + ต่างคณะ

15 มี คุณลิขิต บันทึกลงบน Flip Chart และสกัด ประเด็นที่ได้จากเรื่องเล่าใน Card ดึงความรู้ที่อยู่ในคน (tacit K) ออกมา : คนละ 5 นาที มี คุณอำนวย ทำหน้าที่ดำเนินการ ประชุมและสรุปประเด็น เป็นระยะๆ เรื่องเล่าความสำเร็จ (Storytelling)

16 Storytelling : tips ไม่ตีความ ผู้เล่า เล่าเรื่องโดยไม่ตีความ เล่าให้เห็น ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง เห็นปัญหาอุปสรรค ก่อนที่จะสำเร็จ เห็นอารมณ์ความรู้สึกว่า ทำไมจึงตัดสินใจทำอย่างนั้น เห็น บรรยากาศการทำงานขณะนั้น เนี่ย ! ถ้าไม่ได้ ชั้นนะเธอ เสร็จ แน่ขอบอก..

17 Deep Listening : tips ฟังอย่างตั้งใจ ผู้ฟัง ฟังอย่างตั้งใจ ไม่เสนอข้อแนะนำใดๆ เช่น ทำไมไม่ทำแบบ แบบนี้ เป็นต้น แต่ซักถามในลักษณะขอข้อมูลเพิ่มได้ เก่งจัง ทำได้ไงเนี่ย ?

18 สร้างขุมความรู้ (Knowledge Assets) KF, NT ประสานงานกลุ่ม KP ช่วยกันจัดกลุ่ม ประเด็นที่เหมือน/คล้ายกัน (การ์ด) ไว้ด้วยกัน ติดบน Flip chart เพื่อจะได้ดูพร้อมๆ กัน ประเด็นก็คือ ผู้บังคับบัญชา ไม่สนับสนุนใช่มั้ย คะ

19  การจับประเด็น ใช้ข้อความ หรือถ้อยคำ ที่สื่อถึง ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit K) หรือเป็นความรู้ จากการปฏิบัติ ไม่ใช่ทฤษฎี  พยายามหลีกเลี่ยง ข้อความหรือถ้อยคำที่ท่าน เคยอ่านมาแล้ว หรือใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ ที่ผ่านมา  ตรวจสอบ “ขุมความรู้” ของกลุ่มอีกครั้ง ว่า ถ้อยคำที่ใช้นั้นสื่อถึงความรู้เชิงปฏิบัติเพียงใด สร้างขุมความรู้ (Knowledge Assets)

20 รวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้ (Core Competence)

21  แต่ละกลุ่มนำกระดาษการ์ดที่เขียนประเด็น “ขุมความรู้” มารวมกันทั้งหมด  ช่วยกันพิจารณาว่า มีประเด็นใดที่ซ้ำกันบ้าง? และมี ประเด็นใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นกลุ่ม หรือ ประเภทเดียวกัน  ช่วยกันจัดกลุ่มประเด็น “ขุมความรู้” ออกเป็นหมวดหมู่ ไม่น้อยเกินไป หรือไม่มากเกินไป (>6 หรือ <12 หมวด)  สร้างถ้อยคำหรือข้อความของหมวดหมู่ประเด็นขุมความรู้ ที่ต้องการสื่อถึงในลักษณะ “ความสามารถ/สมรรถนะ” ที่ทำให้การฝึกสอนประสบผลสำเร็จ เป็นแก่นความรู้ สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้ (Core Competence)


ดาวน์โหลด ppt โดย รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีฝ่ายวางแผนละพัฒนาคุณภาพ KM Workshop สำหรับนิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 ณ ห้องสัมมนา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google