งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประชุมสัมมนาฝึกสอน/ฝึกงานกึ่งภาคเรียน (มัชฌิมนิเทศ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประชุมสัมมนาฝึกสอน/ฝึกงานกึ่งภาคเรียน (มัชฌิมนิเทศ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประชุมสัมมนาฝึกสอน/ฝึกงานกึ่งภาคเรียน (มัชฌิมนิเทศ)
KM Workshop สำหรับนิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ วันศุกร์ที่ มกราคม ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีฝ่ายวางแผนละพัฒนาคุณภาพ

2 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของคณะศึกษาศาสตร์ ด้านวิชาการ (เก่ง) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ดี) ด้านทักษะ (มีความสามารถในการสอนอย่างมีความสุข)

3 การจัดการความรู้ เน้นที่การปฏิบัติ (Practice) แนบแน่นกับงานประจำ
ความสำคัญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ (Mean)

4 ( Knowledge Management )
การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) งาน การพัฒนาคน คือ เครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาองค์กร ความเป็นชุมชน

5 ความรู้ที่อยู่ในตัวคน ความรู้ที่อยู่ในตำรา
Tacit knowledge ความรู้ที่อยู่ในตัวคน ความรู้ Explicit knowledge ความรู้ที่อยู่ในตำรา Tacit : Explicit = 80 : 20

6

7

8

9

10 หลักและกติกาสำหรับ Storytelling (ลปรร.)
พูด เล่าออกมาจากใจ ทำให้เป็นธรรมชาติ ไม่ต้อง เสแสร้ง แกล้งทำให้ดูดี ถึงเรื่องราวความสำเร็จของนิสิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฟัง อย่างตั้งใจ ไม่ต้องตอบโต้ ไม่ตัดสินประเด็นความ ไม่ตัดสินผู้อื่น เสร็จแล้วให้ช่วยกันตีความว่า ความสำเร็จ นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร สร้างบรรยากาศ เชิงบวก ชื่นชมยินดี เคารพความแตกต่าง สร้างความเป็นอิสระ ให้ความเท่าเทียม ไม่เอาเรื่องคุณวุฒิวัยวุฒิ หรือตำแหน่งมาขวางกั้น ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ จดบันทึก โดยย่อ เน้นวิธีปฏิบัติ ไม่เน้นทฤษฎี

11 Deep Listening : ตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสิน
“การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

12 รวมกลุ่ม จัดเป็นหมวดหมู่ Card Technique
ภาพรวมของ Workshop รอบแรก ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน)  เตรียมใจ (2 นาที) ผู้สังเกตการณ์ ประธาน 1 2 เลขาฯ KSF SS ชื่อ สถาบัน NO. Knowledge Assets รอบสอง Storytelling ความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ “ความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์” (5 นาที / คน ทดเวลา 5 นาที ซักถาม) จดบันทึก เน้นวิธีปฏิบัติ 10 3 9 4 ปฏิบัติ 8 5 รวมกลุ่ม จัดเป็นหมวดหมู่ Card Technique ปฏิบัติ 7 6 ปฏิบัติ Core Competence 1 Success Story Mapping (ความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์) ใช้ ICT เช่น KnowledgeVolution 2 3 10 จัดทำ Key Success Factors

13 KA KS KV Model “ปลาทู” “คุณกิจ” Knowledge Vision ส่วนหัว ส่วนตา
Knowledge Sharing ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “หัวใจ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) “คุณอำนวย” Knowledge Facilitator : KF KA KS KV “คุณเอื้อ” Chief Knowledge Officer : CKO Knowledge Assets ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “สะบัดหาง” สร้างพลังจาก CoPs Knowledge Vision ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร” Knowledge Practitioner : KP “คุณกิจ”

14 เรื่องเล่าความสำเร็จ (Storytelling)
ต้องเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน เพื่อให้มีความรู้สึกใกล้ชิด เป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ สร้างความรู้สึกเป็นอิสระได้ง่าย ความรู้สึกแบบนี้เอื้อต่อการเล่าเรื่องอย่างมีพลัง ทำให้ความรู้ฝังลึก และซ่อนอยู่มิดชิดจนตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนรู้ ถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยบรรยากาศ สมาชิกกลุ่มเป็น “ตัวจริง” ซึ่งหมายความว่า เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ที่ตกลงกัน ด้วยตนเอง กลุ่มวิจัย กลุ่ม QA + ต่างคณะ

15 เรื่องเล่าความสำเร็จ (Storytelling)
ดึงความรู้ที่อยู่ในคน (tacit K) ออกมา : คนละ 5 นาที มี คุณอำนวย ทำหน้าที่ดำเนินการ ประชุมและสรุปประเด็น เป็นระยะๆ มี คุณลิขิต บันทึกลงบน Flip Chart และสกัดประเด็นที่ได้จากเรื่องเล่าใน Card

16 เนี่ย ! ถ้าไม่ได้ชั้นนะเธอ เสร็จแน่ขอบอก..
Storytelling : tips ผู้เล่า เล่าเรื่องโดยไม่ตีความ เล่าให้เห็นตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง เห็นปัญหาอุปสรรคก่อนที่จะสำเร็จ เห็นอารมณ์ความรู้สึกว่าทำไมจึงตัดสินใจทำอย่างนั้น เห็นบรรยากาศการทำงานขณะนั้น เนี่ย ! ถ้าไม่ได้ชั้นนะเธอ เสร็จแน่ขอบอก..

17 Deep Listening : tips ผู้ฟัง ฟังอย่างตั้งใจ ไม่เสนอข้อแนะนำใดๆ เช่น ทำไมไม่ทำแบบ แบบนี้ เป็นต้น แต่ซักถามในลักษณะขอข้อมูลเพิ่มได้ เก่งจัง ทำได้ไงเนี่ย ?

18 สร้างขุมความรู้ (Knowledge Assets)
KF, NT ประสานงานกลุ่ม KP ช่วยกันจัดกลุ่มประเด็นที่เหมือน/คล้ายกัน (การ์ด) ไว้ด้วยกัน ติดบน Flip chart เพื่อจะได้ดูพร้อมๆ กัน ประเด็นก็คือ ผู้บังคับบัญชา ไม่สนับสนุนใช่มั้ยคะ

19 สร้างขุมความรู้ (Knowledge Assets)
การจับประเด็น ใช้ข้อความ หรือถ้อยคำ ที่สื่อถึงความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit K) หรือเป็นความรู้จากการปฏิบัติ ไม่ใช่ทฤษฎี พยายามหลีกเลี่ยง ข้อความหรือถ้อยคำที่ท่านเคยอ่านมาแล้ว หรือใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ ที่ผ่านมา ตรวจสอบ “ขุมความรู้” ของกลุ่มอีกครั้ง ว่าถ้อยคำที่ใช้นั้นสื่อถึงความรู้เชิงปฏิบัติเพียงใด

20 สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้
สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้ (Core Competence) รวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่

21 สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้
สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้ (Core Competence) แต่ละกลุ่มนำกระดาษการ์ดที่เขียนประเด็น “ขุมความรู้” มารวมกันทั้งหมด ช่วยกันพิจารณาว่า มีประเด็นใดที่ซ้ำกันบ้าง? และมีประเด็นใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นกลุ่ม หรือ ประเภทเดียวกัน ช่วยกันจัดกลุ่มประเด็น “ขุมความรู้” ออกเป็นหมวดหมู่ ไม่น้อยเกินไป หรือไม่มากเกินไป (>6 หรือ <12 หมวด) สร้างถ้อยคำหรือข้อความของหมวดหมู่ประเด็นขุมความรู้ที่ต้องการสื่อถึงในลักษณะ “ความสามารถ/สมรรถนะ” ที่ทำให้การฝึกสอนประสบผลสำเร็จ เป็นแก่นความรู้


ดาวน์โหลด ppt โครงการประชุมสัมมนาฝึกสอน/ฝึกงานกึ่งภาคเรียน (มัชฌิมนิเทศ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google