งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิราณี ปัญญาปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พย.ม. การผดุงครรภ์ จิราณี ปัญญาปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พย.ม. การผดุงครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิราณี ปัญญาปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พย.ม. การผดุงครรภ์ จิราณี ปัญญาปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พย.ม. การผดุงครรภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิราณี ปัญญาปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พย.ม. การผดุงครรภ์ จิราณี ปัญญาปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พย.ม. การผดุงครรภ์

2 ทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมเป็นปัญหา สำคัญด้านงานอนามัยแม่และเด็กในหลายประเทศ, หลายๆจังหวัด ในประเทศไทย อำเภอเชียงแสน ที่มีอัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย มากกว่าเกณฑ์ชี้วัดมาโดยตลอด MCH Board เชียงแสน-ดอยหลวง จึงมีความตื่นตัว ต่อปัญหา ในการสังเกตพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะตามมา

3  ผู้รับบริการทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวเขาและ ต่างประเทศ  หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ปี 2554 รวม 706 ราย  เฉลี่ยผู้มารับบริการฝากครรภ์ 60-80 ราย/วัน  เฉลี่ยผู้มารับบริการคลอด 2 ราย/วัน,580-600 ราย/ปี

4 พัฒนาการสมวัย = 90% เด็ก 3 ปีฟันไม่ผุ =43% เด็กน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ =85% เด็กส่วนสูงตามเกณฑ์ อายุ =43% เด็กรูปร่างสมส่วน =85% หญิงตั้งครรภ์ขาด ไอโอดีน =50% พัฒนาการสมวัย = 90% เด็ก 3 ปีฟันไม่ผุ =43% เด็กน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ =85% เด็กส่วนสูงตามเกณฑ์ อายุ =43% เด็กรูปร่างสมส่วน =85% หญิงตั้งครรภ์ขาด ไอโอดีน =50% BA=30:1000 เกิดมีชีพ LBW = 7% นมแม่ : 50% เป้าหมาย แม่และเด็กมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น 1. ฝากท้องเร็ว 2. กินนมแม่ 3. เล่า / อ่านนิทานให้ลูกฟัง 4. เล่นกับ ลูก 5. อาหารตามวัย เป้าหมาย แม่และเด็กมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น 1. ฝากท้องเร็ว 2. กินนมแม่ 3. เล่า / อ่านนิทานให้ลูกฟัง 4. เล่นกับ ลูก 5. อาหารตามวัย

5

6

7 ทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม LBW ภาวะทารกเจริญเติบโต ช้าในครรภ์ [IUGR] การคลอดก่อนกำหนด Preterm labor (Matin., et al, 2008)

8 ปัจจัยที่สามารถป้องกัน Low Birth Weight Low Birth Weight ภาวะ โภชนาการ และน้ำหนัก ของมารดา ขณะ ตั้งครรภ์ การติด เชื้อขณะ ตั้งครรภ์ การป้องกัน ทารก คลอดก่อน กำหนด

9

10 พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหา ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงใน แต่ละพื้นที่ กำหนดแนวทางลดและแก้ไขปัญหา อัตราการ เกิดภาวะ ทารก แรก คลอด น้ำหนัก น้อยกว่า 2500 กรัม ลดลง LBW

11 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ เกิดทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยในมารดาที่มาคลอดที่ โรงพยาบาลเชียงแสน เพื่อศึกษาผลการพัฒนา รูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหา ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัว น้อยกว่า 2,500 กรัม ใน เครือข่ายเชียงแสน- ดอยหลวง

12 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รูปแบบการวิจัย ระยะที่ 1 : cohort study ศึกษาจาก สาเหตุไปหาผล ระยะที่ 2 : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ two group quasi- experiment study เพื่อศึกษาปัจจัยสาเหตุของการ เกิดปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนัก ตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ตลอดจน พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสมในเครือข่าย กรอ บ แนว คิด

13 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหา LBW วิเคราะห์ผลการศึกษาปัจจัยเสี่ยง นำข้อมูลจัดเวที KM คืนข้อมูลพื้นที่ ร่วมกันพัฒนารูปแบบกิจกรรมการฝากครรภ์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันภาวะ ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์และป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และเก็บ รวบรวมผลลัพธ์ประเมินผล ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยเสี่ยง LBW เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมารดาที่คลอดบุตร ทุกรายที่มาคลอดใน โรงพยาบาลเชียงแสนระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่ม ศึกษาน้ำหนักตัวแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม และกลุ่มควบคุมคือกลุ่มมารดาที่ คลอดบุตรน้ำหนักปกติ

14 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการ เกิด LBW สถิติที่ใช้คือ multiple logistic regression analysis แสดงค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ Odd Ratio (OR) ที่ระดับความ เชื่อมั่น 95 % CI ( 95 % Confidence Interval) เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้สถิติ Chi-square

15

16 *statistical significant at p < 0.01

17

18 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดกรองหญิงมีครรภ์ที่ ภาวะเสี่ยง (High Risk pregnancy screening) ใช้แนวคิด ANC แบบพอเพียง (WHO) 5 ครั้ง ใน กลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง เน้นการคัดกรองความเสี่ยงและค้นหามารดาที่มี ปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้การดูแลอย่างใกล้ชิด screening preterm labor, GDM, Anemia, PIH เพิ่มการตรวจคัดกรองภาวะเครียดในหญิงมีครรภ์

19  จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำ ข้อมูลการศึกษาปัจจัยเสี่ยง รวมวาง แผนพัฒนา  ANC แนวใหม่แบบพอเพียง  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด

20 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ภายในปี พ.ศ. 2554-2556 (SRM) ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน บุคลากรมีความรู้และทักษะ อนามัยเจริญพันธุ์ อบรม/ศึกษาดูงาน จนท.,อสม.,ผดด, ผู้ปกครอง,ครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรมีความรู้และทักษะ อนามัยเจริญพันธุ์ อบรม/ศึกษาดูงาน จนท.,อสม.,ผดด, ผู้ปกครอง,ครู/ผู้ดูแลเด็ก ทีมงานเข้มแข็ง สนับสนุนผู้นำเข้มแข็ง,บรรยากาศส่งเสริมในการ ทำงาน อบต.,เทศบาล,ครู,พระ,อสม.,กรรมการ MCH ทีมงานเข้มแข็ง สนับสนุนผู้นำเข้มแข็ง,บรรยากาศส่งเสริมในการ ทำงาน อบต.,เทศบาล,ครู,พระ,อสม.,กรรมการ MCH ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความ เชื่อ และสร้างแรงจูงใจ ผู้สูงวัยใส่ใจแม่และเด็ก ใช้ประโยชน์จากศูนย์สามวัย เคาะประตูสื่อสาร โรงเรียนพ่อแม่สัญจร ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความ เชื่อ และสร้างแรงจูงใจ ผู้สูงวัยใส่ใจแม่และเด็ก ใช้ประโยชน์จากศูนย์สามวัย เคาะประตูสื่อสาร โรงเรียนพ่อแม่สัญจร ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยง คืนข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก ให้กับชุมชน(จากการรวบรวม) พัฒนาข้อมูลอนามัยเจริญพันธุ์ ใช้ระบบ IT ส่งต่อข้อมูล ระหว่างรพ.กับชุมชน ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยง คืนข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก ให้กับชุมชน(จากการรวบรวม) พัฒนาข้อมูลอนามัยเจริญพันธุ์ ใช้ระบบ IT ส่งต่อข้อมูล ระหว่างรพ.กับชุมชน ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ อย่างต่อเนื่อง เคาะประตูสื่อสารโดย อส ม./ผู้นำชุมชน เสียงตามสาย, ดีเจน้อย รถ mobile ประชาสัมพันธ์ ปั่นจักรยานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ อย่างต่อเนื่อง เคาะประตูสื่อสารโดย อส ม./ผู้นำชุมชน เสียงตามสาย, ดีเจน้อย รถ mobile ประชาสัมพันธ์ ปั่นจักรยานรณรงค์ กำกับติดตามประเมินผล ตามเกณฑ์ อสม., จนท.รพ/รพสต. ติดตามการรายงานข้อมูล กำกับติดตามประเมินผล ตามเกณฑ์ อสม., จนท.รพ/รพสต. ติดตามการรายงานข้อมูล มีการใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ คืนข้อมูลให้ชุมชนเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สร้างครอบครัวตัวอย่าง พัฒนางานวิจัยด้านอนามัย เจริญพันธุ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ คืนข้อมูลให้ชุมชนเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สร้างครอบครัวตัวอย่าง พัฒนางานวิจัยด้านอนามัย เจริญพันธุ์ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ สร้างหลักสูตรเพสศึกษา ในวัยรุ่น/เยาวชน พัฒนาการเรียนการสอนที่ มีประสิทธิภาพ สอดแทรก ความรู้เรื่องเพศศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ สร้างหลักสูตรเพสศึกษา ในวัยรุ่น/เยาวชน พัฒนาการเรียนการสอนที่ มีประสิทธิภาพ สอดแทรก ความรู้เรื่องเพศศึกษา หน่วยงานภาครัฐ,สธ,เอกชนสนับสนุน และร่วมดำเนินการ พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน สร้างระบบการประสานงาน สนับสนุน การทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ,สธ,เอกชนสนับสนุน และร่วมดำเนินการ พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน สร้างระบบการประสานงาน สนับสนุน การทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชน ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สร้างศูนย์เรียนรู้ในชุมชน สร้างมาตรการทางสังคม(ธรรมนูญ ชุมชน) องค์กรชุมชน ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สร้างศูนย์เรียนรู้ในชุมชน สร้างมาตรการทางสังคม(ธรรมนูญ ชุมชน) วัยรุ่นและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจอนามัยเจริญพันธ์ ที่ปลอดภัย สร้างค่านิยมพฤติกรรมทางเพศ ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมความรู้ทักษะอนามัย เจริญพันธ์ วัยรุ่นและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจอนามัยเจริญพันธ์ ที่ปลอดภัย สร้างค่านิยมพฤติกรรมทางเพศ ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมความรู้ทักษะอนามัย เจริญพันธ์ ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจอนามัย เจริญพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน ครอบครัว สร้างแบบอย่างที่ดีในครองครัวเกี่ยวกับ อนามัยเจริญพันธ์ ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจอนามัย เจริญพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน ครอบครัว สร้างแบบอย่างที่ดีในครองครัวเกี่ยวกับ อนามัยเจริญพันธ์ ชุมชน/ท้องถิ่นเข้มแข็งพัฒนางาน อนามัยเจริญพันธ์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และภาคี เครือข่าย รณรงค์วัฒนธรรมประเพณีไทย รักนวล สงวนตัว มีแบบอย่างที่ดีในชุมชน พ่อแม่ เอาใจใส่บุตรหลาน ชุมชน/ท้องถิ่นเข้มแข็งพัฒนางาน อนามัยเจริญพันธ์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และภาคี เครือข่าย รณรงค์วัฒนธรรมประเพณีไทย รักนวล สงวนตัว มีแบบอย่างที่ดีในชุมชน พ่อแม่ เอาใจใส่บุตรหลาน วันรุ่นและเยาวชนมีความสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

21 เผยแพร่ความรู้ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ พร้อมแนะนำคลินิกเพื่อนใจวัยทีน

22

23 พัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และสามี ในรูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ พัฒนารูปแบบการให้บริการ ฝากครรภ์สตรีกลุ่มเสี่ยง เฉพาะ (ANC high risk clinic)

24

25  การประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์ ครั้งแรกโดยเร็ว  คัดกรองความเสี่ยงและค้นหามารดาที่มีปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้การดูแล อย่างใกล้ชิด  การให้ความรู้ด้านโภชนาการและติดตามภาวะโภชนาการแก่ มารดาตั้งครรภ์ Vallop curve  ส่งเสริมภาวะโภชนาการตามวิถีชุมชนหรืออาหารพื้นบ้าน  มีระบบส่งต่อภายในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการฝาก ครรภ์ที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งเครือข่าย  การประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์ ครั้งแรกโดยเร็ว  คัดกรองความเสี่ยงและค้นหามารดาที่มีปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้การดูแล อย่างใกล้ชิด  การให้ความรู้ด้านโภชนาการและติดตามภาวะโภชนาการแก่ มารดาตั้งครรภ์ Vallop curve  ส่งเสริมภาวะโภชนาการตามวิถีชุมชนหรืออาหารพื้นบ้าน  มีระบบส่งต่อภายในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการฝาก ครรภ์ที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งเครือข่าย

26 ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค การนิเทศงาน เพื่อ เตรียมการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการพัฒนาแนวใหม่ ติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค การนิเทศงาน เพื่อ เตรียมการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการพัฒนาแนวใหม่

27

28

29 การจัดบริการที่น่าไว้วางใจสำหรับหญิงตั้งครรภ์ เพื่อ ป้องกันหรือลดภาวะทารกน้ำหนักตัวน้อย ควรใช้ข้อมูลพื้นฐานปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันแก้ไขในระยะ ตั้งครรภ์ตามบริบทพื้นที่ นำมาวางแผนและและการดำเนินการ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่างๆ ปรับวิธีการทำงาน รวมถึงมีนโยบาย ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหา ให้ความใส่ใจในคุณภาพ การฝากครรภ์ ทั้งนี้เพื่อ สามารถแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ต่อไป ส่งผลให้อัตราการเกิด LBW ลดลง

30


ดาวน์โหลด ppt จิราณี ปัญญาปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พย.ม. การผดุงครรภ์ จิราณี ปัญญาปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พย.ม. การผดุงครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google