งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รายงานการพัฒนาโลกปี พ.ศ. 2550 มีนาคม 2007 www.worldbank.org/wdr2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รายงานการพัฒนาโลกปี พ.ศ. 2550 มีนาคม 2007 www.worldbank.org/wdr2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รายงานการพัฒนาโลกปี พ.ศ. 2550 มีนาคม 2007 www.worldbank.org/wdr2007

2 เค้าโครง  เหตุจูงใจ  เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์และช่วย ลดปัญหาความยากจน  เยาวชนเป็นฐานประชากรขนาดใหญ่ มีศักยภาพ สูง เปรียบได้กับเป็นเงินปันผลเชิงประชากร  โครงสร้าง/กรอบของรายงานฉบับนี้  การนำกรอบแนวคิดนี้ไปใช้: สารเชิงนโยบาย

3 โอกาสด้านประชากร ญี่ปุ่น โอกาสจะปิด < 10 ปี จีน ไทย โอกาสปิดแล้ว โอกาสปิด > 10 ปี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียตนาม กัมพูชา โอกาสยังคงเปิดหลังปี 2050 ปาปัวนิวกีนี หมู่เกาะโซโลมอน ลาว ประเทศรายได้สูง ประเทศรายได้ปานกลาง ประเทศรายได้ต่ำ

4 เค้าโครง  เหตุจูงใจ  โครงร่าง/กรอบแนวคิดของรายงานฉบับนี้  5 ช่วงเปลี่ยนผ่าน  3 เลนส์นโยบาย  การนำกรอบไปใช้: สารเชิงนโยบาย

5 ทุนมนุษย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านของ เยาวชน 5 ช่วงหลัก ในการลดความยากจนและ พัฒนา 12 100 % ของกลุ่มเยาวชน อายุ 24 รับการศึกษาในร.ร. หลังเลยเกณฑ์อายุระดับประถม ทำงาน มีครอบครัว มีส่วนร่วมในชีวิตชุมชน อยู่ในภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ

6 คำถาม3 ชนิดที่ใช้ถามกับแต่ละช่วง เปลี่ยนผ่าน :‘เลนส์เยาวชน’เชิงนโยบาย โอกาส สมรรถนะ โอกาส ที่สอง นโยบายมีผลต่อ การสร้างทุนมนุษย์ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ของเยาวชน: -- นโยบายของ ประเทศ:เสถียรภาพ มหภาค, บรรยากาศ การลงทุน, การบริหาร, กฎระเบียบของ ตลาดแรงงาน -- การศึกษา -- การฝึกอบรม -- บริการสุขภา พ -- บริการสวัสดิการ& ครอบครัว -- โครงสร้างพื้นฐาน ‘เลนส์’ เยาวชน “ นโยบาย ที่เป็นมิตร กับเยาวชน ”

7 โอกาส: ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและความ เกี่ยวเนื่องกับชีวิตการทำงาน  ขาดการเตรีมความพร้อม เยาวชนอย่างเพียงพอ ปรับปรุงโอกาสเข้าถึง มัธยมศึกษา, คุณภาพพื้นฐาน  ความเกี่ยวเนื่องของ การศึกษากับการทำงาน การปฏิรูปหลักสูตร, ความ ยืดหยุ่นของระบบการศึกษา สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้อาจจะต่ำ รูปที่ 3. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ข้อสอบPISA ปี 2003 แหล่ง: รายงาน WDR 2007 ควินไทล์นักเรียนยากจนที่สุดควินไทล์นักเรียนร่ำรวยที่สุดค่าเฉลี่ย อินโดนีเซีย ไทย สหพันธ์รัสเซีย บราซิล เม็กซิโก เกาหลี สหรัฐ

8 โอกาส: เอื้อต่อการทำงาน  ส่งเสริมการเจริญเติบโต นำไปสู่การจ้างงานเยาวชนมากขึ้น  ปฏิรูปสถาบันที่ไม่เอื้อต่อการสร้างงานและการเคลื่อนย้ายงานของแรงงานเยาวชนไร้ฝีมือ  เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงกว่าเดิมมาก ๆ หรือคุ้มครองการทำงาน  เปิดโอกาสให้เคลื่อนย้ายถิ่นฐานมากขึ้น อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ภูมิภาค (เยาวชน) ค่าเฉลี่ย ภูมิภาค (ผู้ใหญ่) ตะวันออก กลาง& อเมริกาเหนือ ยุโรป& เอเซียกลาง เอเซียตะวันออก & แปซิฟิก อเมริกาใต้-กลาง & หมู่เกาะคาริเบียน เอเชียใต้ แอฟริกาใต้ทะเลทราย ซาฮารา แหล่ง : การคำนวณใช้รูปแบบของ Fares, Montenegro and Orazen (2006a) ต้องการทราบชื่อประเทศโปรดติดต่อ หมายเหตุ : ความยาวของบาร์แต่ละแท่งแสดงอัตราการว่างงานของเยาวชนในประเทศเดียว ส่วนที่เป็นสีอ่อนแสดงอัตราการว่างงานของ ผู้ใหญ่ในประเทศเดียวกัน

9 ข้ามพรมแดน: การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เสริมโอกาสเยาวชน  อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย  ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลับบ้าน  รณรงค์ให้ความรู้เพื่อลดความเสี่ยง  ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนในประเทศ แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มเยาวชน ( ตัวเลข : แรงงานข้ามชาติไปยังประเทศแอฟริกาใต้และแรงงานข้ามชาติไปสหรัฐ) ร้อยละของคนเข้าเมือง สหรัฐอเมริกา ร้อยละของคนเข้าเมือง ประเทศแอฟริกาใต้ อายุ

10 เค้าโครง  เหตุจูงใจ  โครงสร้าง/กรอบของรายงาน  การนำกรอบไปใช้: ตัวอย่าง  สร้างโอกาส: หลายประเทศได้มีการลงทุนในการเข้าถึง ทุนมนุษย์; เลนส์ มุ่งไปที่คุณภาพและประโยชน์ เกี่ยวเนื่องกับตลาดแรงงาน  พัฒนาสมรรถนะ  ให้โอกาสที่สอง

11 คำถาม 3 ประเภทที่ใช้ถามในแต่ละช่วง เปลี่ยนผ่าน: ‘เลนส์เยาวชน’ เชิงนโยบาย โอกาสสมรรถนะ โอกาส ที่สอง นโยบายมีผลต่อ การสร้างทุนมนุษย์ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ของเยาวชน: -- นโยบายของ ประเทศ:เสถียรภาพ มหภาค, บรรยากาศ การลงทุน, การบริหาร, กฎระเบียบของ ตลาดแรงงาน -- การศึกษา -- การฝึกอบรม -- บริการสุขภาพ -- บริการสวัสดิการ& ครอบครัว -- โครงสร้างพื้นฐาน ‘เลนส์’ เยาวชน “ นโยบาย ที่เป็นมิตร กับเยาวชน ”

12 อำนาจในการตัดสินใจ: % ของ เยาวชนที่คิดว่าตัวเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับทุน มนุษย์ แอลเบเนียบัลกลาเทศเอธิโอเปีย อิรักมาเลเซีย โรมาเนียทาจิกิสถาน ทำงาน เรียน หนังสือ สมรส แหล่ง : ผลสำรวจสื่อ WDR 2007 InterMedia surveys หมายเหตุ : ตัวเลขแสดงร้อยละของผู้มีอายุ 15-24 ปี ที่ตอบว่า ”ด้วยตัวเอง” (ไม่ใช่พ่อแม่ รัฐบาล หรือ อื่นๆ) เมื่อถูกถามว่า “ในแต่ช่วงของ การเปลี่ยนผ่านในชีวิต หน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันหรือที่เพิ่งผ่านไป จำนวนปีที่ศึกษาและคู่สมรส ใครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก ที่สุด” ..

13 ปลดข้อจำกัดด้านข่าวสาร ข้อมูล: การศึกษาในประเทศ สาธารณรัฐ โดมินิกัน  ที่วัดได้จริง = รายได้แท้จริง จากการสำรวจแรงงาน  คิดว่าได้รับ = รายได้ที่ นักเรียนชายชั้นมัธยม 1เชื่อว่า จะได้รับถ้าจบประถมหรือ มัธยมศึกษา  ผลตอบแทนที่คิดว่าจะได้รับ < ผลตอบแทนที่ไว้ได้จริง รณรงค์ให้ความรู้ทั้งใน และ นอกโรงเรียน แหล่ง : Jensen (2006) การศึกษาระดับประถมการศึกษาระดับมัธยม รับจริง คิดว่าได้รับ รายได้เปโซต่อสัปดาห์

14 แต่บางครั้ง การให้ความรู้เพียงอย่าง เดียวอาจไม่เพียงพอ… สาธารณรัฐโดมินิกัน ร้อยละของหญิงโสด อายุ 15-24 ปี ร้อยละของชายที่มีครอบครัวและโสด อายุ 15-24 ปี รู้จักและใช้ถุงยางรู้แต่ไม่ใช้ถุงยาง แหล่ง : ผลการสำรวจประชากรและสุขภาพระหว่างปี 1997 - 2003 หมายเหตุ : ความยาวของบาร์แต่ละแท่งแสดงร้อยละของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มีเพศสัมพันธ์และรู้ว่าถุงยางสามารถป้องกันการแพร่ เชื้อ HIV

15 … สิ่งจูงใจก็เป็นเรื่องสำคัญ สิ่งจูงใจในทางบวก เช่น  สร้างเงื่อนไขการโอนเงิน:  เม็กซิโกจัดโครงการ Oportunidades: ให้เรียนต่ออีก 2 ปีเมื่ออายุ 13-15 ปี ลดภาวะความเจ็บป่วยและภาวะความตายในเด็ก  บังกลาเทศจัดโครงการจ้าง นักเรียนหญิงเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา  กัมพูชาจัดโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กหญิง  ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

16 …หรือสิ่งจูงใจในทางลบ เช่น ภาษี ผลกระทบจากการขึ้นราคา 1% จีน สูบบุหรี่ นักเรียนมัธยมปลาย เสพแอลกอฮอล์ดื่มจนเมาเสพกัญชา ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง

17 เค้าโครง  เหตุจูงใจ  โครงสร้าง/กรอบของรายงาน  การนำกรอบไปใช้ : ตัวอย่าง  สร้างโอกาส :  พัฒนาสมรรถนะ: นโยบายมุ่งเน้นหน่วยงานภาครัฐและ พ่อแม่ เลนส์ มุ่งปรับปรุงสมรรถนะของเยาวชนให้ รู้จักตัดสินใจในการเลือกโอกาสของตน  ให้โอกาสที่สอง:

18 คำถาม3 ประเภทที่ใช้ถามกับแต่ละช่วง เปลี่ยนผ่าน :‘เลนส์เยาวชน’ เชิงนโยบาย โอกาสสมรรถนะ โอกาส ที่สอง นโยบายมีผลต่อ การสร้างทุนมนุษย์ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ของเยาวชน: -- นโยบายของ ประเทศ:เสถียรภาพ มหภาค, บรรยากาศ การลงทุน, การบริหาร, กฎระเบียบของ ตลาดแรงงาน -- การศึกษา -- การฝึกอบรม -- บริการสุขภา พ -- บริการสวัสดิการ& ครอบครัว -- โครงสร้างพื้นฐาน ‘เลนส์’ เยาวชน “ นโยบาย ที่เป็นมิตร กับเยาวชน ”

19 โอกาสที่สอง: ฟื้นตัวจากผลลัพธ์ ความยากจน ผลเสียหากไม่ให้โอกาสที่สองแก่คนหนุ่มสาวในการฟื้นตัว:  ผลกระทบระยะยาว  การฟื้นตัวในภายหลังเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช้ต้นทุนสูงกว่า  อาจเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนอย่างอื่น (เช่น หากการแพร่เชื้อ HIV/AIDS มีสูงขึ้น อาจนำไปสู่การลงทุนน้อยลง)

20 โอกาสที่สอง: โครงการจะยั่งยืนมาก ขึ้น หาก…  ออกแบบมาเพื่อดึงดูดคน หนุ่มสาว (เป็นต้นว่า การศึกษาเฉพาะกลุ่มอายุ เช่น ประชากรมาลาวีอายุ 19 ปี ครึ่งหนึ่งกำลังเรียนในชั้น ประถมศึกษา ใช้โครงการ เพื่อนสอนเพื่อน)  ช่วยเยาวชนกลับคืนสู่ระบบ การศึกษากระแสหลัก(เช่น การเทียบวุฒิ ประเทศมาลาวี ปี 2000 อายุ ลงทะเบียนเรียนระดับประถม/มัธยมศึกษา

21 โอกาสที่สอง: โครงการจะยั่งยืนมาก ขึ้น หาก… ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส มาเลเซีย ไทย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ อัฟริกาใต้ โซเวียต สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง (จีน) แหล่ง: WDR 2007. ประเทศที่มีการคุมขังเยาวชนในอัตราต่าง ๆ  ให้การสนับสนุนอย่างครบวงจร (อุปสงค์และอุปทานในโครงการ การจ้างงาน)  ส่งเสริมการกลับตัวกลับใจมากกว่า เน้นการลงโทษ:  หลีกเลี่ยงบทลงโทษรุนแรง: หลาย ประเทศมีการคุมขังเยาวชนใน อัตรา ต่าง ๆ  อย่าคุมขังเยาวชนปนกับผู้ใหญ่  ให้โอกาสเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรม  ช่วยผู้ทำผิดหนุ่มสาวให้รู้รับสภาพ ผลจากการทำผิด (เช่น โครงการ Truth and Reconciliation Program ของแอฟริกาใต้) ค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยระหว่างประเทศ

22 เค้าโครง  เหตุจูงใจ  โครงสร้าง/กรอบของรายงาน  การนำกรอบไปใช้กับ SSA: ตัวอย่าง  สร้างโอกาส  พัฒนาสมรรถนะ  ให้โอกาสที่สอง: การป้องกัน เลนส์ มุ่งช่วยเยาวชนให้ ฟื้นตัวจากผลลัพธ์ความยากจน

23 ความก้าวหน้าในประเทศต่างๆ  การประสานงาน: ผลลัพธ์ เกี่ยวกับเยาวชนต้องอาศัยความ ร่วมมือของหลายภาคส่วนที่ต้อง ปรับปรุงวิธีการทำงานของตนไป พร้อมกัน  เสียง: เสียงของกลุ่มเยาวชนยัง อ่อนมาก (จึงมีการทำรายงาน ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งเราได้ปรึกษาหารือ กับทุกภาคส่วน)  การประเมินผล: เริ่มมีโครงการที่ มุ่งเน้นเยาวชนหลายโครงการ แล้ว แต่ส่วนมากยังเป็นโครงการ ใหม่ คงต้องมีการศึกษา ผลกระทบต่อไป การให้เครื่องแบบชุดนักเรียนในเคนยา นอกจากจะเพิ่ม อัตรานักเรียนลงทะเบียนเรียนแล้ว ยังลดอัตราวัยรุ่น ตั้งครรภ์ด้วย ร้อยละ อัตรานักเรียน ชายออก กลางคัน อัตรานักเรียน หญิงออก กลางคัน จำนวน นักเรียนหญิง ที่ตั้งครรภ์ กลุ่มควบคุม นักเรียนที่ได้รับแจกเครื่องแบบ แหล่ง : Duflo และคณะ (2006) หมายเหตุ : ความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีนัยสำคัญทางสถิติ


ดาวน์โหลด ppt คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รายงานการพัฒนาโลกปี พ.ศ. 2550 มีนาคม 2007 www.worldbank.org/wdr2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google