งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แบบบูรณาการ และครบวงจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แบบบูรณาการ และครบวงจร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แบบบูรณาการ และครบวงจร
COPD Holistic Clinic คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แบบบูรณาการ และครบวงจร พญ.ศุภมาศ หรินทจินดา และ คณะฯ

2 Problems

3 TEAM ทีมสาวแกร่งแรงเกินร้อย

4 At the beginning Knowledge Diagnosis and treatment Device technique
Pulmonary Rehabilitation

5 COPD Morning Couselling
Knowledge รูปให้ความรู้ โปสเตอร์

6 Knowledge Board

7 Pulmonary Rehabilitation

8 Diagnosis

9

10 Individual counselling

11 Seretide Smart Use Card

12 COPD Card

13

14 End stage COPD Home oxygen therapy

15 การวัดผลและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวัดผลและการเปลี่ยนแปลง
• ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 มีผู้ป่วยทั้งหมด 566 ราย ได้รับการ Staging และปรับการใช้ยาให้เหมาะสมไปแล้ว 247 ราย คิดเป็น % ดังนี้ Stage A B C D จำนวน 129 50 24 44

16 บทเรียนที่ได้รับ การสอนแบบใกล้ชิดรายบุคคลเรื่องการใช้ยาโดยเภสัชกร
พบว่า ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่พ่นยาถูกดังนี้ เดือน สิงหาคม 55 กันยายน 55 ตุลาคม 55 ร้อยละที่พ่นถูก 46.43 % 58.96 % 89.25 % 

17 บทเรียนที่ได้รับ ผลจากการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพแบบไร้รอยต่อ ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างครบวงจร ทั้งการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

18 COPD TEAM พ.ญ. ศุภมาศ หรินทจินดา แพทย์ประจำคลินิก
พ.ญ. ศุภมาศ หรินทจินดา แพทย์ประจำคลินิก น.ส.ปรียา อินทะนิล พยาบาลวิชาชีพ น.ส.อรทัย สิมะพรม พยาบาลวิชาชีพ Case manager ภญ.อาภรณ์ ย้อนใจทัน เภสัชกร น.ส.พิมลภรณ์ กิจรักษ์ นักกายภาพบำบัด

19 Thank you for your kind attention


ดาวน์โหลด ppt คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แบบบูรณาการ และครบวงจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google