งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. ศุภมาศ หรินทจินดา และ คณะฯ. ทีมสาวแกร่งแรงเกินร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. ศุภมาศ หรินทจินดา และ คณะฯ. ทีมสาวแกร่งแรงเกินร้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. ศุภมาศ หรินทจินดา และ คณะฯ

2

3 ทีมสาวแกร่งแรงเกินร้อย

4 At the beginning Knowledge Diagnosis and treatment Device technique Pulmonary Rehabilitation

5 Knowledge รูปให้ความรู้ โปสเตอร์

6

7

8

9

10 Individual counselling

11

12

13

14 Home oxygen therapy

15 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 มีผู้ป่วยทั้งหมด 566 ราย ได้รับการ Staging และปรับการใช้ยาให้เหมาะสมไป แล้ว 247 ราย คิดเป็น 43.63 % ดังนี้

16 บทเรียนที่ได้รับ การสอนแบบใกล้ชิดรายบุคคลเรื่องการใช้ยา โดยเภสัชกร พบว่า ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่พ่นยาถูกดังนี้

17 ผลจากการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขา วิชาชีพแบบไร้รอยต่อ ทำให้เกิดการพัฒนา รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่าง ครบวงจร ทั้งการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และ ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

18 พ. ญ. ศุภมาศ หรินทจินดา แพทย์ประจำ คลินิก น. ส. ปรียา อินทะนิล พยาบาล วิชาชีพ น. ส. อรทัย สิมะพรม พยาบาลวิชาชีพ Case manager ภญ. อาภรณ์ ย้อนใจทัน เภสัชกร น. ส. พิมลภรณ์ กิจรักษ์ นักกายภาพบำบัด

19


ดาวน์โหลด ppt พญ. ศุภมาศ หรินทจินดา และ คณะฯ. ทีมสาวแกร่งแรงเกินร้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google