งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทัยวรรณ สกลวสันต์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน การพัฒนาเครือข่ายบุคลากร สาธารณสุขจังหวัดน่าน ในการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทัยวรรณ สกลวสันต์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน การพัฒนาเครือข่ายบุคลากร สาธารณสุขจังหวัดน่าน ในการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทัยวรรณ สกลวสันต์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน การพัฒนาเครือข่ายบุคลากร สาธารณสุขจังหวัดน่าน ในการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก

2 ความสำคัญ การเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอกนับเป็นสาเหตุนำ ของการเสียชีวิตในเด็ก การเสียชีวิตด้วยสาเหตุภายนอกพบว่าเกิดจาก สาเหตุที่ป้องกันได้ การดำเนินงานโครงการพิเคราะห์เหตุการตายใน เด็ก จังหวัดน่านพบว่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2551- เดือนกันยายน 2555 จังหวัดน่านมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอกทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย

3 ความสำคัญ โรงพยาบาลน่านได้พัฒนาเครือข่ายการ ดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 13 แห่ง ในจังหวัดน่าน โครงการโรงพยาบาลสร้างเสริมความปลอดภัยใน เด็ก (Safe Hospital) โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากโรงพยาบาลสู่ บ้านปลอดภัย โครงการ Photo Voice

4 การดำเนินงาน กระบวนการอบรมให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบประจำโรงพยาบาลชุมชน

5 ร่วมออกเก็บข้อมูลการเสียชีวิต

6 ร่วมอภิปรายกรณีศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ เสียชีวิตในเด็กแต่ละราย

7 การดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากโรงพยาบาลสู่ บ้านปลอดภัย

8 โครงการ Photo Voice

9 โครงการโรงพยาบาลสร้างเสริมความ ปลอดภัยสำหรับเด็ก

10 ปรับปรุงคลินิกเด็ก สุขภาพดี รพ. ปั ว รพ. ท่าวังผา

11 รพ. เชียงกลาง รพ. สันติสุข

12 ปรับปรุงหอผู้ป่วย รพ. บ่อเกลือ รพ. สองแคว

13 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล รพ. เวียงสา รพ. สองแคว

14 โครงการในชุมชน รพ. เชียงกลาง

15 รพ. ทุ่งช้าง

16 รพ. นาหมื่น

17 รพ. เวียงสา

18 ผลของการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 13 โรงพยาบาลทั่วจังหวัด น่านเข้าร่วมการดำเนินงานสร้างเสริมความ ปลอดภัยในเด็กระยะที่ 1 10 โรงพยาบาลเข้าร่วมการดำเนินโครงการใน ระยะที่ 2 8 โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการป้องกันการ บาดเจ็บจากโรงพยาบาลสู่บ้านปลอดภัย มีการวางแผนการดำเนินโครงการในระยะที่ 3

19 บทเรียนที่ได้รับ การดำเนินงานโดยเครือข่ายสาธารณสุขสามารถ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้เป็น อย่างดีในทุกชุมชน แต่จะดียิ่งขึ้นหากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ

20 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt อุทัยวรรณ สกลวสันต์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน การพัฒนาเครือข่ายบุคลากร สาธารณสุขจังหวัดน่าน ในการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google