งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mae Sai Hospital. การพัฒนางานเพื่อลดการ ติดเชื้อที่แผลฝีเย็บใน มารดาคลอดที่ตัดแผลฝี เย็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mae Sai Hospital. การพัฒนางานเพื่อลดการ ติดเชื้อที่แผลฝีเย็บใน มารดาคลอดที่ตัดแผลฝี เย็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mae Sai Hospital

2 การพัฒนางานเพื่อลดการ ติดเชื้อที่แผลฝีเย็บใน มารดาคลอดที่ตัดแผลฝี เย็บ

3 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2551-2554

4

5 แก้ปัญหา อย่างไร ให้ตรงจุด และ รวดเร็ว ?

6  HCW ทำงาน <1 ปี  มารดา poor hygiene  แผล Trauma รุนแรง  มารดา poor hygiene  แผลลึก  สื่อสารไม่เข้าใจ  ล้างทำความสะอาด ไม่ถูกต้อง  มารดา poor hygiene  แผลบวมมี Hematoma  ห้องคลอดผู้คลอด ล้น ทบทวนข้อมูลปัจจัยที่อาจเกิดแผลฝีเย็บ ติดเชื้อ ปี 2550-2553  มารดา poor hygiene  สื่อสารไม่เข้าใจ

7 กิจกรรมการพัฒนา ระยะที่ 1: การแก้ไขปัญหาส่วนของเทคนิคการ ทำคลอดและเย็บแผล ระยะที่ 2: การแก้ไขปัญหาการติดเชื้อใช้ RCA และติดตามการติดเชื้อแผลฝีเย็บใช้ระบบของ แผนภูมิควบคุม (control chart)

8 ระยะที่ 1 ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2554 กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรพยาบาลในงานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  อบรมสาธิตการทำคลอดและเทคนิคการเย็บ แผลฝีเย็บโดยสูตินารีแพทย์  ประเมินการปฏิบัติโดยการสาธิตย้อนกลับการทำ คลอดและเย็บแผลฝีเย็บ

9 เฝ้าระวังการติดเชื้อ และติดตาม control chart มีการดำเนินการเมื่ออัตราการติดเชื้อใกล้ ค่าเฉลี่ย วิธีการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามการ วิเคราะห์ RCA ระยะที่ 2

10 ระยะที่ 2: การดำเนินการ RCA ผู้คลอดมีจำนวน มาก ห้องคลอดมี เตียงแทรก มารดา poor hygine ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ห้องคลอด (7 พค.54)

11 ระยะที่ 2: การดำเนินการ RCA มารดาแผลแยก เป็นมารดานอนเฝ้า บุตรป่วย ผู้คลอดมีจำนวน มาก ห้องหลัง คลอดมีเตียงแทรก ตรวจสภาพของ หลังคลอดแออัด มาก และชื้น ทำความสะอาด ครั้งใหญ่ ตึกหลังคลอด (6 สค. 54)

12 ระยะที่ 2: การดำเนินการ RCA มารดา poor hygine มารดาไม่อาบน้ำ ล้าง แผลฝีเย็บไม่ถูกต้อง กำหนดจัดชุดหลัง คลอดให้มี 4%chlorhexedine ในการทำความ สะอาดแผลฝีเย็บ ( กพ.55)

13 ผลการเปลี่ยนแปลง

14 บทเรียนที่ได้รับ การใช้ control chart ร่วมกับ RCA ส่งผลต่ออัตรา การติดเชื้อตำแหน่งแผลฝีเย็บลดลง การแก้ไขปัญหาทีตรงจุด และรวดเร็ว สามารถ ลดอัตราการติดเชื้อในตำแหน่งแผลฝีเย็บ ได้ผลดี

15 ระบบที่ได้รับการพัฒนา ด้านบุคลากร – บุคลากรพยาบาลจะต้องได้รับการฟื้นฟูความรู้ เกี่ยวกับการทำคลอดและการดูแลแผลฝีเย็บอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง – ในบุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานใหม่ต้องได้รับการ อบรมสาธิตการทำคลอดและการเย็บแผลฝีเย็บ ผ่าน การประเมินโดยพยาบาลชำนาญการของงาน ห้องคลอด

16 ระบบที่ได้รับการพัฒนา ( ต่อ ) ด้านสิ่งแวดล้อม – การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมต้องทำความสะอาด ทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณห้องรอคลอด และห้องทำ คลอด – หากมีผู้คลอดจำนวนมากต้องเคร่งครัดในการจัดการ สิ่งแวดล้อมให้มากกว่าปกติ – ต้องมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อหลังคลอดอย่าง เข้มงวดในช่วงที่พบว่าผู้คลอดมีจำนวนมาก – ควรมีการทำ Big cleaning อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

17 ระบบที่ได้รับการพัฒนา ( ต่อ ) ด้านผู้คลอด – เมื่อแรกรับต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้า ให้ผู้คลอด อาบน้ำทำความสะอาดตัวเองและต้องทำอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง – หลังคลอดต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้คลอดในด้านการ ปฏิบัติตัวทุกราย รวมทั้งกระตุ้นในเรื่องการทำความ สะอาดร่างกายของมารดาหลังคลอด – การทำความสะอาดแผลฝีเย็บ ให้ผู้คลอดทำความ สะอาดด้วย 4% chlorhexedine อย่างน้อยว้นละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

18 โอกาสพัฒนา ควรมีการศึกษาผลของการใช้ 4% chlorhexedine เปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆในการ ลดการติดเชื้อแผลฝีเย็บ ใช้ระบบ control chart ร่วมกับ RCA ในการลด การติดเชื้อในตำแหน่งอื่นๆ

19


ดาวน์โหลด ppt Mae Sai Hospital. การพัฒนางานเพื่อลดการ ติดเชื้อที่แผลฝีเย็บใน มารดาคลอดที่ตัดแผลฝี เย็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google