งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กลยุทธ์สู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กลยุทธ์สู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กลยุทธ์สู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ

2 องค์กรที่น่าไว้วางใจ ประวัติ ชื่อเสียง การพัฒนาต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ผู้บริหารองค์กร บุคลากรในองค์กร เป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งของทุกคนในชุมชน เป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากเข้ามาทำงานจนเกษียณ

3 T Team work R Rationality U Unity S Standard T Transparency ยุทธศาสตร์

4 Team work -การทำงานร่วมกันที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน -ร่วมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น -รับฟังและพร้อมตอบสนองต่อผู้ที่รู้จริง

5 Rationality:ความมีเหตุผล ความมีสติ -มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลไม่ใช้แต่ ความรู้สึกหรือทำแบบง่ายๆ -ไม่ละเลยและมีสติในการทำงานเตรียมพร้อมรับมือทุก สถานการณ์ตลอดเวลา ยุทธศาสตร์

6 Unity :ความเป็นเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน -ความสามัคคี -ความรักในองค์กร -ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร -ความภักดีต่อองค์กร -ความเสียสละให้องค์กร -ค่านิยมร่วม(core value) 5 ส. สงบ สามัคคี สร้างสรรค์ สมรรถะ สุจริต ยุทธศาสตร์

7 Standard -เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐาน -บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ -ผ่านมาตรฐานสากลในการตรวจสอบคุณภาพ -มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับมือทุก สถานการณ์ -เป็นที่ศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์

8 Transparency : ความโปร่งใส -ความโปร่งใสในองค์กรทั้งการบริหารและการบริการ -ความซื่อสัตย์ต่อผู้ป่วย -แม้มีความเสี่ยงที่รุนแรงเกิดขึ้นก็ไม่หลบซ่อนสามารถ แสดงให้รู้และหาหนทางแก้ไขพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้ เกิดซ้ำอีก ยุทธศาสตร์

9 ผลสำเร็จ คนในองค์กรมีความไว้วางใจ -ตนเองและครอบครัวใช้บริการทุกครั้ง -พูดและแสดงความชื่นชมองค์กรทุกครั้งที่มีโอกาส -พูดและอธิบายเมื่อมีคนพูดถึงองค์กรในทางลบ -มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร -สนับสนุนลูกหลานให้เข้าทำงานในองค์กร เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน การฟ้องร้อง ความไม่พึงพอใจหรือการขัดแย้งมีน้อย คนในชุมชนพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือใน ภาวะวิกฤต

10 ขอบคุณครับ ดอยตุง nukantipong@yahoo.com Tel.081-8816518


ดาวน์โหลด ppt นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กลยุทธ์สู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google