งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 บริการสุขภาพไร้รอยต่อ นพ. ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 บริการสุขภาพไร้รอยต่อ นพ. ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 บริการสุขภาพไร้รอยต่อ นพ. ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2 Page 2 Continuum of care Coordination of care Seamless care Integration of care Case management Discharge plan Home Health care

3 Page 3 First Page "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

4 Page 4

5 Page 5 Coordination between primary care physicians and specialists ผู้ป่วยร้อยละ 49 ถูกส่งต่อจากแพทย์ในหน่วยปฐมภูมิไปหา แพทย์เฉพาะทางโดยไม่มีประวัติการรักษาติดตัวไปด้วย แพทย์ในหน่วยปฐมภูมิได้รับข้อมูลตอบกลับจากแพทย์เฉพาะทาง เพียง ร้อยละ 55 ร้อยละ 75 ของแพทย์ ไม่ได้แจ้งผลการตรวจ ( ที่ปกติ ) ร้อยละ 33 ไม่ได้แจ้งผลการตรวจที่ผิดปติ ผู้ป่วยร้อยละ 50 กลับบ้านไปโดยไม่เข้าใจสิ่งที่แพทย์บอกกับตนเอง ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 9 มีส่วนร่วมในตัดสินใจด้านการดูแลรักษา ใน 1 ปี พบแพทย์ปีละ 7 คน หากเป็นโรคเรื้อรัง จะพบแพทย์ 16 คน

6 Page 6 Powerpoint Templates อุปสรรค ต่อการบริการแบบไร้รอยต่อ

7 อุปสรรค 1 : การกำหนดบทบาทหน้าที่ กำหนดคน รับผิดชอบ

8 Page 8 รอยต่อ (Seam) & การซ้อน เหลื่อม (Overlap)

9 Page 9 Multidisciplinary สหสาขาวิชาชีพ Interdisciplinary การทำงานร่วมระหว่างวิชาชีพ

10 2. ความเหนื่อยล้า - ข้อจำกัดด้านเวลา ของการให้บริการปฐมภูมิ / หมอครอบครัว เวลาที่เหมาะสม 7.4 ชม./ วัน สำหรับการให้คำแนะนำ 10.6 ชม./ วัน สำหรับ long term care

11 3. ขาดความเชื่อมโยง ของเวชระเบียน ร้อย 25 ของ โรงพยาบาลใช้ E-medical record systems ลดค่าใช้จ่าย ลดการ เดินทาง ลดการตรวจ รักษาที่ซ้ำซ้อน

12 จำนวนใบ Refer ตอบกลับ รพ. ชุมชน 16 แห่ง ในเขต จ. เชียงราย เดือน จำนวนที่ ส่ง ( ราย ) มีเฉพาะใบสีชมพู ( ใบส่งตัวมา รพ ศ.) มีใบสีชมพู - เหลือง ( ใบส่งตัวมา รพศ. และใบตอบกลับ ) จำนวนใบตอบ กลับ ( ไม่ครบถ้วน ) ชื่อ รพ. ที่ ส่งกลับ ชื่อ - สกุล ผู้ป่วย มิ. ย. 1,47046.46%53.54%50.31% ก.ค.ก.ค. 1,42117.59%82.41%49.10%

13 ระบบการตอบกลับใบ refer ทาง e-office โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ใบ refer ทุกใบ (ผู้ป่วยใน) ใบ refer ทุกใบ (ผู้ป่วยใน) ศูนย์ส่งต่อ (refer back) โทร.053-711300 ต่อ 2161 ศูนย์คอม ดึง file ส่ง e-office ให้ รพช.ทุกวัน (เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป) ส่ง e-office ให้ รพช.ทุกวัน (เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป) เวชระเบียน scan ธุรการ รพช.รับเอกสาร เสนอตามระบบ

14 4. ระบบการให้ ค่าตอบแทน เน้นปริมาณที่จำเพาะ ( ไม่ กล่าวถึงคุณภาพ ) ไม่มีค่าตอบแทน –Discharge plan – การส่งต่อระหว่าง รพ. หรือ ส่งกลับบ้าน – การประสานงาน เน้นปริมาณที่จำเพาะ ( ไม่ กล่าวถึงคุณภาพ ) ไม่มีค่าตอบแทน –Discharge plan – การส่งต่อระหว่าง รพ. หรือ ส่งกลับบ้าน – การประสานงาน

15 5. ขาดการบูรณาการ ในระบบ Lack of integrated systems of care

16 ห้องให้คำปรึกษา ห้อง lab ห้องตรวจอายุ กรรม ห้อง ยา ห้องตรวจเวช กรรม ห้องตรวจ กุมาร ห้องเวชระเบียน ห้องตรวจสอบสิทธิ ห้องการเงิน ห้อง X-ray Start Finish

17 Page 17 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

18 Page 18 1. การใช้ระบบ สารสนเทศ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

19 Page 19

20 Page 20

21 แนวคิด : การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน รพ. เชียงราย HOMCMReccordHOSxPJHCISHospital OS นำร่องโดยระบบ Refer Link

22 Page 22 2. การกำหนดข้อตกลง ร่วมกัน ( บูรณาการ ) แนวทางการจัดระบบ บริการ แนวทางการรักษา แนวทางการส่งต่อ แนวทางการจัดส่งข้อมูล ฯลฯ

23 ห้องให้คำปรึกษา ห้อง lab ห้องตรวจอายุ กรรม ห้อง ยา ห้องตรวจเวช กรรม ห้องตรวจ กุมาร ห้องเวชระเบียน ห้องตรวจสอบสิทธิ ห้องการเงิน ห้อง X-ray Start Finish

24 Page 24 คลินิกรักษ์ปอด X-ray Start Finish

25 Page 25 3. Advance practiced Nurse

26 Page 26 4. การจัดระบบ สนับสนุนผู้ป่วย / ญาติ กระตุ้นให้ care giver เป็น ผู้ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอย่างมี ประสิทธิภาพ

27 Page 27

28 Page 28

29 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้สูงอายุ

30 Page 30 4. ทีมจิ๋ว (Teamlet) เสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วย โดยเสริมศักยภาพ ทีมย่อย เช่น แพทย์ 1( รักษา )+ เจ้าหน้าที่ 1( ประสานงาน )

31 5 กรอบความคิด “ บริการสุขภาพครบวงจร ”ประชาชนมีสุขภาวะ รพสต. คุณภาพ การเข้าถึงบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพ ทีมงานสาธารณสุข มีสมรรถนะ จนท. ครบถ้วน นวก./GN จนท. มีความรู้ อบรม NP อบรม 5 เสือ ปฐมภูมิ จพสช. เรียน GN นักสุขภาพ ครอบครัว ระบบส่งต่อ เอื้ออาทร รพช. ต่องาน ทุติยภูมิแข็งขัน ประเมิน วช. เอื้ออาทร จนท. มีกำลังใจ ค่าตอบแทน ตามปริมาณ งานเชิงรุก เรียน SRM กองทุน คุณภาพ อปท. ร่วมมือ รพศ./ ท. รับงาน ทุติยภูมิ & ตติยภูมิ เต็มที่ เร่งรัดงาน เขตเมือง จนท.: ประชาชน 1:1,250 IT/GIS คุณภาพ

32 Page 32 5. ระบบปฐมภูมิที่ เข้มแข็ง ใกล้ชิดผู้ป่วยที่สุด เป็นจุดประสานงาน (Coordinate) และเชื่อมต่อ (Hub)

33 Page 33 ขอบคุณครับ นพ. ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt Page 1 บริการสุขภาพไร้รอยต่อ นพ. ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google