งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1st HACC meeting 7 -8 Feb 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1st HACC meeting 7 -8 Feb 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1st HACC meeting 7 -8 Feb 2011

2 HACC meeting 7-8 Feb 2011

3

4 1. Continuous improvements
2. Breakthroughs 3. Standardization Continuous improvements Breakthroughs Standardization

5 บทบาทหน้าที่ของ HACC จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ รพ
จัดบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพแก่ รพ ในเขต 16 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพ รพ และบรการสุขภาพ

6 แผนพัฒนาระบบบริการ แผนห้าปีของกระทรวงสาธารณสุข ปี 55-59
แผนห้าปีของกระทรวงสาธารณสุข ปี มีความสอดคล้องในทุกระดับ ตั้งแต่สถานบริการสุขภาพ จังหวัด เขต กระทรวง

7 องค์ประกอบของแผน แผนพัฒนาโครงสร้างและรูปแบบบริการสุขภาพ
แผนสนับสนุนทรัพยากรด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่ดิน / บุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพบริการ มาตรฐาน TQA PMQA HA HNQA มาตรฐานวิชาชีพ / เฉพาะทาง เช่น สภาการพยาบาล สมาคมเทคนิคการแพทย์

8 วัตถุประสงค์ของการประชุม
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพแก่ รพ ในเขต มีการพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นเครือข่าย สร้างประสบการณ์และเสริมความมั่นใจในการพร้อมรับการประเมิน เชื่อมความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย

9 กำหนดการ มีค แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีค - เมษ เยี่ยมให้คำปรึกษาครั้งที่ 1
มีค แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีค - เมษ เยี่ยมให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 พค - มิย เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมิน กค เย่ียมให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 กย - ตค มหกรรมคุณภาพของ รพ พย มหกรรมคุณภาพระดับจังหวัด ธค มหกรรมคุณภาพระดับเขต

10 ความงามในความหลากหลาย
12th HA National Forum 15-18 มีนาคม 2554 Impact เมืองทองธานี ความงามในความหลากหลาย (Beauty in Diversity)

11

12

13 หัวใจของการพัฒนาตามกระบวนการ HA

14 Core Values & Concepts Do Act/Improve Plan/Design
3C - PDSA Model Core Values & Concepts Indicator Study/Learning Do Act/Improve Goals/ Purpose Criteria Plan/Design Key Issues Key Risks Key Requirements Context สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พ.ศ.2547 (ดัดแปลงจากแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ)

15 Comprehensive Framework for QI
Review Report Performance Dimension Access Appropriate Competency Continuity Coverage Effective Efficiency Equity Humanized/Holistic Responsive Safety Timeliness กิจกรรมทบทวน Trigger Tools Adverse Event Error Non Compliance KPI Monitor Self Assessment Action Learn Performance Context KM, R2R Risk/ Failure Mode/ Challenge/ Customer need/ Context Aim/ Purpose/ Goal Objective/ Design Improve Lean Thinking Process Spirituality Purpose Service Profile Clinical Tracer

16

17

18

19

20 Med rec audit 1. financial / coding audit 2. compliance review 3
Med rec audit financial / coding audit compliance review quality of care process, outcome …. review

21

22

23

24 3 ways to do 1. use triggers 2. random chart : low yield ,but can calculate AE / 1000 days

25 เป้าหมายของระบบบริหารความเสี่ยง
ความครอบคลุมของ การระบุความเสี่ยง มาตรการป้องกัน ที่รัดกุม การปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันที่รัดกุม การปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ประสิทธิภาพของ ระบบบริหารความเสี่ยง ประสิทธิภาพการจัดการ เมื่อเกิดอุบัติการณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ การสร้างความตระหนัก การสร้างวัฒนธรรม

26 2010 National Patient Safety Goals

27 Reconcile Medications
Accurately and completely reconcile medications across the continuum of care.

28 Risk Assessment NPSG.15.01.01: Identify patients at risk for suicide.
Applies to: Behavioral Health Care, Hospital (applicable to psychiatric organizations and patients being treated for emotional or behavioral disorders in general organizations)

29 Risk Assessment NPSG : Identify risks associated with home oxygen therapy such as home fires. Applies to: Home Care

30 CROSSING THE QUALITY CHASM: HEALTH CARE FOR THE 21ST CENTURY
Donald Berwick, MD William Richardson, PhD

31 Roundtable’s Categories
Overuse (of procedures that cannot help) Underuse (of procedures that can help) Misuse (errors of execution)

32 How Hazardous Is Health Care? (Leape)

33 Core Conclusions There are serious problems in quality
The problems come from poor systems…not bad people We can fix it… but it will require changes

34 Tell examples of clinical population eg: high volume = ac appendicitis , IIH high cost = CA high risk = trauma still need improvement = cancer recurence high rate , poor cosmesis, quality of life ……

35

36

37 ประมวลผลจากเครื่องมือคุณภาพทางคลินิก
Clinical Self Enquiry Clinical Population Clinical Tracer Proxy Disease Adverse Event PSG: SIMPLE Med Rec Review Process Bedside Review ประมวลผลจากเครื่องมือคุณภาพทางคลินิก ที่หลากหลาย People-Centered 37

38

39 แนวทางการวางแผน Mini-research
ปัญหา, concern ความต้องการพัฒนา ทบทวนการนำไปใช้ประโยชน์ มาตรฐาน R. Question R. Method คำถามการวิจัย (ซึ่งมีเป้าหมายการใข้ประโยชน์อยู่ในใจ) ข้อมูล / ความรู้ ที่ต้องการ วิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะได้มาซึ่งข้อมูลนั้น สถานการณ์ปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกในการแก้ปัญหา ผลกระทบของการแก้ปัญหา ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง แนวความคิดใหม่ๆ แหล่งข้อมูล วิธีการได้ข้อมูล (สังเกต, แบบสอบถาม, สัมภาษณ์, สนทนากลุ่ม) คำถามย่อยอาจเกิดขึ้นในสนาม

40

41 ทำไมต้องใช้แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า
CPSS SAP SAP Registration Initial Diagnosis & Review Procedure & Treatment Cashier P/T: 5 mins FTQ: 90% P/T: 8 mins FTQ: 90% 60 mins P/T: 10 mins FTQ: 95% 20 mins P/T: 5 mins FTQ: 80% P/T: Processing Time FTQ: First Time Quality ล่าช้า หันเหจาก “มุมมองและการพัฒนาเรื่องเดี่ยวๆ” มาสู่ “การไหลเลื่อน” ชวยให้เรามองเห็น คุณค่า vs ความสูญเปล่า มุ่งเน้นที่คุณภาพตั้งแต่แรก (FTQ) และรอบเวลา (TAT) – Cycle Time. เป็นพื้นฐานสำหรับแผนดำเนินการ – จุดซึ่งเราอยู่ในปัจจุบัน และจุดที่เราจะไปในอนาคต (เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการนำ lean ไปสู่การปฏิบัติ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการไหลเลื่อนของสารสนเทศ และการไหลเลื่อนของผู้ป่วย/สิ่งของ 41

42 จาก Lean สู่การบูรณาการ
เชื่อมโยงความพยายามในการพัฒนาจากทุก แนวคิดเข้าด้วยกัน พัฒนาทุกแง่มุมเป็นองค์ รวม ลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนา ยกระดับ ผลลัพธ์ได้มากกว่าการพัฒนา แบบเดี่ยวๆ Six Sigma / R2R Health Promotion Spiritual / Humanized Healthcare Standards / Clinical Excellence Safety & Risk Management Delivery / Waste Reduction Value Stream Mapping (แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า) Value Stream Mapping (VSM) เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพตามแนวคิด lean ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นการเลื่อนไหลของการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้รับผลงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดที่ผู้รับผลงานได้คุณค่าที่ต้องการ หรือในกรณีบริการสุขภาพ คือการที่ผู้ป่วยมีสภาวะสุขภาพคืนสู่ปกติ VSM เป็นสิ่งที่ต่อยอดจาก process flowchart แต่เพิ่มข้อมูลต่างๆ ที่แสดงให้เห็นคุณภาพและความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อนำ lean มาใช้กับบริการสุขภาพ แนวทางการวิเคราะห์ VSM หนึ่งก็คือการพิจารณาการดูแลผู้ป่วยแต่ละโรคตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ clinical tracer เมิ่อใช้ VSM หรือ detailed process flowchart เป็นฐานสำหรับวิเคราะห์โอกาสพัฒนา เราสามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ เข้ากับการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยสำหรับแต่ละโรคได้ ดังนี้ ลดการรอคอยหรือความสูญเปล่าในการส่งมอบบริการ วิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน และกำหนดมาตรการป้องกัน พิจารณานำมาตรฐาน ข้อกำหนด ข้อแนะนำทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง มากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความต้องการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ในจุดที่มีความต้องการสูง พิจารณาโอกาสใช้แนวคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ เสริมพลังให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความสามารถในการดูแลตนเอง พิจารณาโอกาสใช้เครื่องมือพัฒนาและสร้างความรู้ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น six sigma, R2R Value Stream Mapping (VSM) for a Clinical Population

43 ใช้่แว่น Lean เพื่อขจัดความสูญเปล่า
Defects rework: การทำงานซ้ำเนื่องจากความบกพร่อง Overproduction: การทำงานหรือให้บริการมากเกินจำเป็น Waiting: การรอคอย Not using staff talents: การไม่ใช้ภูมิปัญญาความสามารถของบุคลากร Transportation: การเคลื่อนย้าย Inventory: การมีวัสดุคงคลังมากเกินจำเป็น Motion: การเคลื่อนที่ไปมา Excessive processing: ขั้นตอนที่มากเกินจำเป็น

44 ตามรอยสายธารแห่งคุณค่า
ตามไปดูทุกจุดที่ผู้ป่วยผ่านไป มองดูในประเด็นต่อไปนี้ Risk/critical issue ที่จุดนั้น ความล่าช้า การรอคอย กิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ การสื่อสาร จากจุดก่อนหน้า และสู่จุดต่อไป การให้คุณค่า ความเหมาะสม ประสิทธิผล ที่จุดนั้น โอกาสเพิ่มคุณค่า โอกาสสร้างนวตกรรม โอกาสใช้ IT โอกาสที่คนเก่งขึ้น 44

45 การพัฒนาคุณภาพที่ได้ผล ยึดเป้าหมาย หลากหลายวิธีพร้อมกัน ไม่ติดรูปแบบ
KPI Monitoring ติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ จุดประกายสร้างสรรค์ มาช่วยกันดูหลายๆ มุม Creativity & Innovation Multidisciplinary Team เป้าหมาย การดูแลผู้ป่วย ศึกษาจากผู้เยี่ยมยุทธ์ รุมดูแลแบบองค์รวม Benchmarking Holistic Care การพัฒนาคุณภาพที่จะให้ประโยชน์สูงสุด ควรนำเครื่องมือและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพหลายๆ วิธีมาใช้พร้อมๆ กัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมดุล เช่น สมดุลระหว่างการใช้ข้อมูลวิชาการ (เน้นทางด้านเทคนิค) กับการดูแลแบบองค์รวม (เน้นด้านจิตวิญญาณ) สมดุลระหว่างการทบทวนจุดอ่อนของตนเอง (จากอุบัติการณ์ บันทึก ข้างเตียง) กับการเรียนรู้สิ่งดีๆ ของคนอื่น (benchmarking) การตามรอยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ นอกจากจะช่วยสรุปบทเรียนของความสำเร็จแล้ว ยังช่วยให้เห็นว่ายังมีเครื่องมือและแนวคิดใดอีกบ้างที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เจาะจุดอ่อนจากข้างเตียง/บันทึก สวมความรู้วิชาการ Bedside/Medical Record Review Evidence-based Practice ใช้อุบัติการณ์มาวิเคราะห์ Root cause Analysis from Incidence

46

47 Quality Performance / Organizational Excellence
รางวัลด้านคุณภาพของนานาประเทศ 1951 1984 1987 1988 1991 1994 1995 1999 2001 Deming Prize Canada Award Malcolm Baldrige National Quality Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award MBNQA : Education and Healthcare Thailand Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Thailand Quality Performance / Organizational Excellence

48 Baldridge Criteria for Performance Excellent Framework
Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 1 Leadership 3 Customer& Market Focus 6 Process Management 4 Information, Analysis, and Knowledge Management Source:

49 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

50 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ตอนที่ I ตอนที่ IV การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านการนำ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การนำ ผลการ ดำเนินงาน การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การจัดการ กระบวนการ ระบบงานสำคัญของ รพ. ตอนที่ II ตอนที่ III ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Board)
เพื่อใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ระยะสั้น (1 ปี) วัตถุประสงค์ระยะยาว (3-5 ปี) กลวิธี และแผนปฏิบัติการที่สำคัญ แผนบริหารและพัฒนากำลังคนรองรับความท้าทาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สำคัญ ผลสัมฤทธิ์ของงานในปีปัจจุบัน ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดการณ์ในอนาคต 55 56 57 58 59 1. ด้านการดูแลผู้ป่วย 2. ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 3. ด้านการเงิน 4. ด้านทรัพยากรบุคคล 5. ด้านระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ 6. ด้านการนำ 7. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

66

67


ดาวน์โหลด ppt 1st HACC meeting 7 -8 Feb 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google