งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 -8 Feb 2011. HACC meeting 7-8 Feb 2011 www.crhospital.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 -8 Feb 2011. HACC meeting 7-8 Feb 2011 www.crhospital.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 -8 Feb 2011

2 HACC meeting 7-8 Feb 2011 www.crhospital.org

3

4 1. Continuous improvements 2. Breakthroughs 3. Standardization Continuous improvements Breakthroughs Standardization

5 บทบาทหน้าที่ของ HACC จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ รพ จัดบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพแก่ รพ ใน เขต 16 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพ รพ และบรการสุขภาพ

6 แผนพัฒนาระบบบริการ แผนห้าปีของกระทรวงสาธารณสุข ปี 55-59 มีความสอดคล้องในทุกระดับ ตั้งแต่สถานบริการสุขภาพ จังหวัด เขต กระทรวง

7 องค์ประกอบของแผน แผนพัฒนาโครงสร้างและรูปแบบบริการสุขภาพ แผนสนับสนุนทรัพยากรด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่ดิน / บุคลากร แผนพัฒนาคุณภาพบริการ มาตรฐาน TQA PMQA HA HNQA มาตรฐานวิชาชีพ / เฉพาะทาง เช่น สภาการพยาบาล สมาคมเทคนิคการแพทย์

8 วัตถุประสงค์ของการประชุม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ด้านการ พัฒนาคุณภาพแก่ รพ ในเขต มีการพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นเครือข่าย สร้างประสบการณ์และเสริมความมั่นใจในการพร้อมรับการ ประเมิน เชื่อมความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย

9 กำหนดการ มีค แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีค - เมษ เยี่ยมให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 พค - มิย เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมิน กค เย่ียมให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 กย - ตค มหกรรมคุณภาพของ รพ พย มหกรรมคุณภาพระดับจังหวัด ธค มหกรรมคุณภาพระดับเขต

10 15-18 มีนาคม 2554 Impact เมืองทองธานี ความงามในความหลากหลาย (Beauty in Diversity) 12 th HA National Forum

11

12

13 หัวใจของการพัฒนาตาม กระบวนการ HA

14 Plan/Design Do Study/Learning Act/Improve Context Criteria Goals/ Purpose Goals/ Purpose Indicator Key Issues Key Risks Key Requirements Core Values & Concepts 3C - PDSA Model สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พ. ศ.2547 ( ดัดแปลงจาก แนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ )

15 Risk/ Failure Mode/ Challenge/ Customer need/ Context Aim/ Purpose/ Goal Objective/ Design ActionLearn Improve Adverse Event Error Non Compliance Comprehensive Framework for QI Performance Dimension Access Appropriate Competency Continuity Coverage Effective Efficiency Equity Humanized/Holistic Responsive Safety Timeliness Service Profile Clinical Tracer กิจกรรมทบทวน Trigger Tools Lean Thinking KM, R2R Spirituality Purpose Process Performance Context

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 ประสิทธิภาพของ ระบบบริหารความเสี่ยง ความครอบคลุมของ การระบุความเสี่ยง การปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันที่รัดกุม มาตรการป้องกัน ที่รัดกุม การปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ประสิทธิภาพการจัดการ เมื่อเกิดอุบัติการณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ การสร้างความตระหนัก การสร้างวัฒนธรรม

26 www.jointcommission.org

27 Reconcile Medications Accurately and completely reconcile medications across the continuum of care. 2010 National Patient Safety Goals - Pg. 27

28 Risk Assessment NPSG.15.01.01: Identify patients at risk for suicide. Applies to: Behavioral Health Care, Hospital (applicable to psychiatric organizations and patients being treated for emotional or behavioral disorders in general organizations) 2010 National Patient Safety Goals - Pg. 28

29 Risk Assessment NPSG.15.02.01: Identify risks associated with home oxygen therapy such as home fires. Applies to: Home Care 2010 National Patient Safety Goals - Pg. 29

30 Donald Berwick, MD William Richardson, PhD

31 Roundtable’s Categories Overuse (of procedures that cannot help) Underuse (of procedures that can help) Misuse (errors of execution)

32 How Hazardous Is Health Care? (Leape)

33 Core Conclusions There are serious problems in quality The problems come from poor systems…not bad people We can fix it… but it will require changes

34

35

36

37 37 Process Clinical Population People-Centered Med Rec Review Adverse Event PSG: SIMPLE Proxy Disease Clinical Tracer Bedside Review Clinical Self Enquiry ประมวลผลจากเครื่องมือคุณภาพทางคลินิก ที่หลากหลาย

38

39 ปัญหา, concern ความต้องการพัฒนา ข้อมูล / ความรู้ ที่ต้องการ คำถามการวิจัย ( ซึ่งมีเป้าหมายการใข้ ประโยชน์อยู่ในใจ ) วิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะ ได้มาซึ่งข้อมูลนั้น สถานการณ์ปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกในการแก้ปัญหา ผลกระทบของการแก้ปัญหา ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง แนวความคิดใหม่ๆ แหล่งข้อมูล วิธีการได้ข้อมูล ( สังเกต, แบบสอบถาม, สัมภาษณ์, สนทนากลุ่ม ) แนวทางการวางแผน Mini-research ทบทวนการนำไปใช้ ประโยชน์ R. Question R. Method คำถามย่อยอาจเกิดขึ้นในสนาม มาตรฐาน

40 40

41 41 ล่าช้ า P/T: 5 mins FTQ: 90% P/T: 8 mins FTQ: 90% P/T: 10 mins FTQ: 95% P/T: 5 mins FTQ: 80% 60 mins20 mins Initial Diagnosis & Review Procedure & Treatment Cashier SAP P/T: Processing Time FTQ: First Time Quality SAP CPSS Registration หันเหจาก “ มุมมองและการพัฒนาเรื่องเดี่ยวๆ ” มาสู่ “ การไหลเลื่อน ” ชวยให้เรามองเห็น คุณค่า vs ความสูญเปล่า มุ่งเน้นที่คุณภาพตั้งแต่แรก (FTQ) และรอบเวลา (TAT) – Cycle Time. เป็นพื้นฐานสำหรับแผนดำเนินการ – จุดซึ่งเราอยู่ในปัจจุบัน และจุดที่เราจะไป ในอนาคต ( เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการนำ lean ไปสู่การปฏิบัติ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการไหลเลื่อนของสารสนเทศ และการไหลเลื่อน ของผู้ป่วย / สิ่งของ ทำไมต้องใช้แผนภูมิสายธาร แห่งคุณค่า

42 Delivery / Waste Reduction Safety & Risk Management Standards / Clinical Excellence Spiritual / Humanized Healthcare Health Promotion Six Sigma / R2R Value Stream Mapping (VSM) for a Clinical Population จาก Lean สู่การบูรณา การ เชื่อมโยงความพยายามในการพัฒนาจากทุก แนวคิดเข้าด้วยกัน พัฒนาทุกแง่มุมเป็นองค์ รวม ลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนา ยกระดับ ผลลัพธ์ได้มากกว่าการพัฒนา แบบเดี่ยวๆ เชื่อมโยงความพยายามในการพัฒนาจากทุก แนวคิดเข้าด้วยกัน พัฒนาทุกแง่มุมเป็นองค์ รวม ลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนา ยกระดับ ผลลัพธ์ได้มากกว่าการพัฒนา แบบเดี่ยวๆ

43 43 ใช้่แว่น Lean เพื่อขจัดความ สูญเปล่า Defects rework: การทำงานซ้ำเนื่องจากความบกพร่อง Overproduction: การทำงานหรือให้บริการมากเกินจำเป็น Waiting: การรอคอย Not using staff talents: การไม่ใช้ภูมิปัญญาความสามารถของบุคลากร Transportation: การเคลื่อนย้าย Inventory: การมีวัสดุคงคลังมากเกินจำเป็น Motion: การเคลื่อนที่ไปมา Excessive processing: ขั้นตอนที่มากเกินจำเป็น

44 44 ตามรอยสายธารแห่ง คุณค่า ตามไปดูทุกจุดที่ผู้ป่วยผ่านไป มองดูในประเด็นต่อไปนี้ Risk/critical issue ที่จุดนั้น ความล่าช้า การรอคอย กิจกรรมที่ ไม่เกิดประโยชน์ การสื่อสาร จากจุดก่อนหน้า และสู่ จุดต่อไป การให้คุณค่า ความเหมาะสม ประสิทธิผล ที่จุดนั้น โอกาสเพิ่มคุณค่า โอกาสสร้างนว ตกรรม โอกาสใช้ IT โอกาสที่คนเก่ง ขึ้น

45 เป้าหมาย การดูแลผู้ป่วย ติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ มาช่วยกันดูหลายๆ มุม รุมดูแลแบบองค์รวม สวมความรู้วิชาการ ใช้อุบัติการณ์มาวิเคราะห์ เจาะจุดอ่อนจากข้างเตียง / บันทึก ศึกษาจากผู้เยี่ยมยุทธ์ Evidence-based Practice Holistic Care Multidisciplinary Team Benchmarking Root cause Analysis from Incidence Bedside/Medical Record Review KPI Monitoring การพัฒนาคุณภาพที่ได้ผล ยึดเป้าหมาย หลากหลายวิธีพร้อมกัน ไม่ติด รูปแบบ จุดประกายสร้างสรรค์ Creativity & Innovation

46

47 47รางวัลด้านคุณภาพของนานาประเทศ 1951 1984 1987 1988 1991 1994 1995 1999 2001 Deming Prize Canada Award Malcolm Baldrige National Quality Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award MBNQA : Education and Healthcare Thailand Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Japan USA Thailand Quality Performance / Organizational Excellence

48 48 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges 4 Information, Analysis, and Knowledge Management 1 Leadership 2 Strategic Planning 3 Customer& Market Focus 5 Human Resource Focus 6 Process Management 7 Business Results Baldridge Criteria for Performance Excellent Framework Source: http://www.quality.nist.gov/Business_Criteria.htm

49 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

50 ระบบงานสำคัญของ รพ. ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านการนำ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตอนที่ IV ตอนที่ III ตอนที่ II ตอนที่ I การนำ การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ผลการ ดำเนินงาน กระบวนการดูแลผู้ป่วย 50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ระยะสั้น (1 ปี) วัตถุประสงค์ ระยะยาว (3-5 ปี) กลวิธี และ แผนปฏิบัติ การที่สำคัญ แผนบริหาร และพัฒนา กำลังคน รองรับความ ท้าทาย ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย ที่สำคัญ ผลสัมฤทธิ์ ของงานใน ปีปัจจุบัน ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ คาดการณ์ในอนาคต 5556575859 1. ด้านการดูแล ผู้ป่วย 2. ด้านการ มุ่งเน้นของผู้ป่วย และผู้รับผลงาน 3. ด้านการเงิน 4. ด้าน ทรัพยากรบุคคล 5. ด้านระบบงาน และกระบวนการ ที่สำคัญ 6. ด้านการนำ 7. ด้านการสร้าง เสริมสุขภาพ บทสรุปผู้บริหาร (Executive Board) เพื่อใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม องค์การ

66

67


ดาวน์โหลด ppt 7 -8 Feb 2011. HACC meeting 7-8 Feb 2011 www.crhospital.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google