งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง........ของระบบการจัดการ ยาเดิมเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน ภญ. สมพญา ชัย ภัทรกิจ กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง........ของระบบการจัดการ ยาเดิมเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน ภญ. สมพญา ชัย ภัทรกิจ กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง........ของระบบการจัดการ ยาเดิมเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน ภญ. สมพญา ชัย ภัทรกิจ กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลอง จ. แพร่ 1 พย. 2555

2 Contents วัตถุประสงค์ 1 วิธีดำเนินการ 2 ผลการศึกษา 3 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 4

3 บทนำ รพ.ลองดำเนินจัดการยาเหลือใช้ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2551 ระยะแรก « ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในรพ.และชุมชน ให้ ประชาชน ผู้รับบริการนำยาที่ไม่ได้ใช้มาบริจาค และ ผู้ป่วยนำยาเหลือใช้กลับมาพบแพทย์ครั้งต่อไป « ยาที่ได้รับคืนถูกคัดแยก โดยยาที่ไม่หมดอายุ /ไม่ เสื่อมสภาพจะนำมาหมุนเวียนใช้ภายในหน่วยงาน หรือ ส่งคืนหน่วยงานเดิม เช่น รพ.แพร่ ยาที่หมดอายุ / เสื่อมสภาพจะถูกทำลาย

4 บทนำ ผลการดำเนินงาน มูลค่าประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยา เกิดขึ้นจากการนำยาเดิมมาหมุนเวียนใช้ จากระบบการ จัดการยาเดิมทั้งสิ้น 25,886.35 บาท แบ่งเป็น ยาที่ใช้ในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง 18,410.76 บาท ยาอื่นๆ 7,475.59 บาท

5 บทนำ ระยะที่สอง จากผลการดำเนินงานในระยะแรกยาที่ได้รับคืน ส่วนใหญ่เป็นยาที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูง จึงพัฒนาโดยจัดตั้งระบบการจัดการยาเดิม เชิงรุก ในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยความ ร่วมมือของ สหสาขาวิชาชีพ กระตุ้นให้ผู้ป่วยคลินิก เบาหวานและความดันโลหิตสูง นำยาเดิมที่เหลือจากการ ใช้ กลับมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาพบแพทย์

6 บทนำ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯคัดแยกยาที่ได้รับคืน พิจารณายานั้น ควรนำมาเพื่อหมุนเวียนใช้ในหน่วยงาน หรือนำไปทำลาย มูลค่ายาเหลือใช้ที่นำมากลับหมุนเวียนใช้ที่เกิดจากการ จัดตั้งระบบการจัดการยาเดิมเชิงรุก มูลค่ายาทั้งจากระบบ การจัดการยาเดิมเชิงรับและเชิงรุก มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 134,349.97 บาท เฉลี่ยเดือนละ 9,596.42 บาท

7 บทนำ ระยะที่สาม ภายใต้ชื่อกิจกรรม การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของ ระบบการจัดการยาเดิมเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ. ลอง เพื่อให้คงกิจกรรมการจัดการยาเดิมเหลือใช้และ พัฒนาให้เกิดรูปแบบของการส่งเสริมให้เกิดความ สอดคล้องต่อเนื่องในการรับยา ค้นหา แก้ไขและติดตาม ปัญหาเนื่องจากยาในผู้ป่วยเบาหวานที่มียาเดิมเหลือใช้

8 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการจัดการยาเดิมเหลือใช้ในผู้ป่วยนอกคลินิก เบาหวาน โดยงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย นอก รพ.ลอง

9 คำนิยามศัพท์เฉพาะ ยาเดิมเหลือใช้ หมายถึง ยาโรคเบาหวาน 4 ชนิด ได้แก่ metformin glibenclamide glipizide และ human insulin 70:30 penfill ที่แพทย์มีการสั่งใช้ โดยเหลือใช้จากรพ.ลองหรือสถานบริการอื่น เช่น รพ. แพร่ และผู้ป่วยนำมาคืนที่ห้องยานอกทุกครั้งที่มารับ บริการตามนัดของคลินิกโรคเบาหวาน

10 วิธีการดำเนินการ รูปแบบและขอบเขตการศึกษา  Prospective descriptive study  ผู้ป่วยเบาหวานที่สมัครใจนำยาเดิมเหลือใช้มาด้วย  เก็บข้อมูลตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2555- กรกฎาคม 2555

11 วิธีการดำเนินการ(ต่อ) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร : ผู้ป่วยนอกคลินิกเบาหวานที่รับการรักษาที่ รพ.ลอง กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยนอกคลินิกเบาหวานที่รับการรักษาที่ รพ.ลอง ที่มาพบแพทย์ตามนัดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2555 - กรกฎาคม 2555 และ สมัครใจนำยาเดิมเหลือใช้มาด้วย

12 วิธีการดำเนินการ(ต่อ) ขั้นตอนการดำเนินการ เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รณรงค์ให้ผู้ป่วยนำยา เดิมเหลือใช้ยาด้วยทุกครั้งที่รับบริการในคลินิกเบาหวาน ให้ ความรู้ เรื่อง การสังเกตวันหมดอายุ/การเสื่อมสภาพของยา ทุกวันพุธและพฤหัสบดี ณ คลินิกเบาหวาน ผู้ป่วยคลินิกเบาหวานนำยาเดิมเหลือใช้มายื่นพร้อมใบสั่ง ยาที่ตะกร้ารับใบสั่งยาของงานบริการและบริบาลเภสัชกรรม ผู้ป่วยนอก

13 วิธีการดำเนินการ(ต่อ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับใบสั่งยา  รับใบสั่งยาพร้อมยาเดิมเหลือใช้ : พิจารณาลักษณะยาเดิม เหลือใช้  บันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูลและเปลี่ยนจำนวนยาที่ฉลากยา  ติดฉลากยาบนซองบรรจุ ฉลากสีเขียว หมายเลข  ใช้ก่อน : ยาเดิมเหลือใช้ที่ ให้นำกลับไปใช้ต่อ ฉลากสีส้ม ยางดใช้ : ยาเหลือใช้มีจำนวนมากกว่าจำนวน ยาแพทย์สั่ง  ยาหยุดใช้ : ดึงออกจากตะกร้าเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยนำกลับบ้าน

14 วิธีการดำเนินการ(ต่อ) AdYour Title  เจ้าหน้าที่จัดยา : จัดยา ตามฉลากยา  เจ้าหน้าที่ติดฉลากยา : ติดฉลากยาที่รพ.จัดเพิ่ม สีเหลือง หมายเลข  ใช้หลัง  เภสัชกร : - ประเมินปัญหาด้านยาจากใบสั่งยา - แนะนำให้นำยาเดิมเหลือใช้ยาด้วยในนัด ต่อไป (ซองยาที่ระบุ ยางดใช้) ปัญหาด้านยา :ส่งต่อทีมเยี่ยมบ้าน

15 นวัตกรรมสติ๊กเกอร์สี

16 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบบันทึกยาเดิมเหลือใช้ผู้ป่วยคลินิกเบาหวาน  เครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่รับใบสั่งยา เภสัชกรผู้ส่งมอบยา และเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมบ้าน

17 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบบันทึกยาเดิมเหลือใช้ผู้ป่วย คลินิกเบาหวานกลุ่มงานเภสัช กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ชื่อ / สกุล...........................................................HN………………… ……. วดป..................................... รายการยา / สมุนไพร / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิธีใช้จำนว น / เม็ด หมดอ ายุ วิเคราะห์ โอกาสเกิด อันตรกิริยา สภาพยา / ผลิตภัณฑ์ จำนว นยาที่ งด ใช้ / เม็ด เกิดไม่เกิดใช้ต่อไม่ใช้ ต่อ Glibenclamide 5 mg Glipizide 5 mg การดำเนินการ การเยี่ยมบ้าน ผู้ดำเนินการ....................................... วันที่....................................... การถามตอบด้านยา ผู้ดำเนินการ....................................... วันที่.......................................

18 เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษา เกณฑ์ในการคัดแยกยา เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ 1. มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2. เป็นยาที่ได้รับจากสถานพยาบาลไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ ยา 3. เป็นยาที่บรรจุในแผง 4. ไม่เสื่อมสภาพ ยาเม็ดสังเกตลักษณะภายนอกของยาไม่ปรากฏ ลักษณะแตก กร่อน กะเทาะ เปลี่ยนสี หรือ สีซีด และสุ่มแกะเม็ดยาจาก แผงบรรจุยาตามครั้งที่ผลิต (Lot. No.) 5. เป็นรายการยาที่มีในบัญชียารพ.ลอง 6. ถุงบรรจุยา ไม่มีหยากไย่ ฝุ่น โคลน หรือ สภาพที่สกปรก

19 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการรวบรวมรายชื่อ  ปริมาณยาที่เหลือจากการแจงนับยาที่ได้ รับคืนจากผู้ป่วย

20 การวิเคราะห์ข้อมูล Your Text  สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ ผลรวม ค่าเฉลี่ย และ ร้อยละ และการคำนวณมูลค่าของยา ที่เหลือใช้การคำนวณมูลค่ายาจากราคาต้นทุน ของโรงพยาบาลลอง และแสดงข้อมูลเป็น ผลรวม โดยใช้ Microsoft excel ในการคำนวณ

21 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 จำนวน 5,202 ราย  เพศชาย 1,729 ราย ร้อยละ 33.24  เพศหญิง 3,473 ราย ร้อยละ 66.76 ผู้ป่วยนำยาเดิมเหลือใช้มา จำนวน 240 ราย  เพศชาย 111 ราย ร้อยละ 46.25  เพศหญิง 129 ราย ร้อยละ และ 53.75

22 ผลการศึกษา

23 รายการยาก่อนระหว่าง มูลค่า ประหยัด Metformin572,834481,88211,565 Human Insulin 70:30 penfill 498,562576,6628,804 Glibenclamide216,669162,1211,807 Glipizide87,91271,2711,858 รวม 1,375,9771,291,93 6 24,034 ตาราง 1 มูลค่ายาลดระดับน้ำตาลในเลือดเปรียบเทียบก่อนและหลัง ดำเนินการ พัฒนาการจัดการยาเดิมเหลือใช้

24 ผลการศึกษา การเกิดนวัตกรรมการจัดการฉลากยา เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือในการใช้ยา - ยาเหลือใช้ของผู้ป่วยที่ให้ใช้ต่อระบุหมายเลข  บนฉลากยาโดยใช้ปากกาเคมีเขียนบนฉลาก ยา พัฒนาเป็น สติ๊กเกอร์สีเขียวที่ระบุ หมายเลข  ใช้ก่อน

25 ผลการศึกษา -ยาที่โรงพยาบาลจัดเพิ่มให้ ระบุหมายเลข  บนฉลาก ยาโดยใช้ปากกาเคมีเขียนบนฉลากยา พัฒนาเป็น สติ๊กเกอร์สีเหลืองที่ระบุ หมายเลข  ใช้หลัง -ยาเหลือใช้ผู้ป่วยมีจำนวนมากกว่าจำนวนยาที่แพทย์สั่ง ระบุหมายเลข  บนฉลากยาโดยใช้ปากกาเคมีเขียน บนฉลากยาพัฒนาเป็น สติ๊กเกอร์สีแดงระบุข้อความ “หยุด ยางดใช้” กรุณานำยามาครั้งต่อไป

26 อภิปราย สรุปผลและข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการยาเหลือใช้ ผู้ป่วยนอกคลินิกเบาหวาน พบมูลค่าการจ่ายยา เบาหวาน 4 รายการ ได้แก่ Metformin, Human Insulin 70:30 penfill, Glibenclamide และ Glipizide ลดลงร้อยละ 7.85 เปรียบเทียบกับก่อน การพัฒนาการจัดการยาเหลือใช้ผู้ป่วยนอกคลินิก เบาหวานฯ ในช่วงเวลาเดียวกัน

27 อภิปราย สรุปผลและข้อเสนอแนะ พบการสั่งใช้ยาฉีด Human Insulin 70:30 penfill มีแนวโน้มมากขึ้น ควรดำเนินการค้นหาปัญหาและ สาเหตุว่ามีความสัมพันธ์กับปัญหาเนื่องจากยา (Drug related problems) หรือไม่ เพื่อนำมาแก้ไข ต่อไป

28 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภคที่ให้ความร่วมมือใน การดำเนินการตาม ขั้นตอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย  ทักษะการประเมินสภาพยาการติดบัตรคิวรับยาของเจ้า พนักงานเภสัชกรรมผู้ปฏิบัติงานรับใบสั่งยา  ความคิดเชิงสร้างสรรค์

29 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ความเสียสละของผู้รับใบสั่งยา ทำกิจกรรมหลายกิจกรรมใน ช่วงเวลาเดียวกัน  การรับใบสั่งยา  การติดใบคิวรอรับยา  ตรวจสอบรายการยาในใบสั่งยากับข้อมูลในโปรแกรม HosXp กรณีพบข้อมูลไม่ตรงกันจะต้องแก้ไขเบื้องต้นโดย ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

30 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  รับยาเดิมเหลือใช้ เพื่อคัดแยกยาและบันทึกข้อมูล ในแบบบันทึกยาเดิมเหลือใช้ผู้ป่วยคลินิกเบาหวาน กิจกรรมการจัดยาเดิมเหลือใช้ ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 10 นาทีต่อผู้ป่วย 1 ราย

31 การพัฒนาต่อยอด  จัดตั้งระบบการจัดการยาเดิมเหลือใช้ในรพ.สต.โดยจัด กิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมของรพ.  ศึกษาการเก็บรักษายาของผู้ป่วยในเขตพื้นที่อ.ลอง จ. แพร่ ดำเนินงานร่วมกับ รพ.สต.  การค้นหาแก้ไขและติดตามปัญหาเนื่องจากยาในผู้ป่วย สูงอายุที่มียาเดิมเหลือใช้ โดยกระบวนการเยี่ยมบ้าน

32 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง........ของระบบการจัดการ ยาเดิมเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน ภญ. สมพญา ชัย ภัทรกิจ กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google