งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ความคืบหน้าการจัดงานเสนอผลงานวิชาการและงาน เกษียณชมรมผู้บริหารฯทางการพยาบาลแห่งประเทศ ไทย › สวัสดิการของสมาชิก  เรื่องจากสภาการพยาบาล › การจัดตั้งสำนักงานสภาการพยาบาลประจำจังหวัดและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ความคืบหน้าการจัดงานเสนอผลงานวิชาการและงาน เกษียณชมรมผู้บริหารฯทางการพยาบาลแห่งประเทศ ไทย › สวัสดิการของสมาชิก  เรื่องจากสภาการพยาบาล › การจัดตั้งสำนักงานสภาการพยาบาลประจำจังหวัดและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ความคืบหน้าการจัดงานเสนอผลงานวิชาการและงาน เกษียณชมรมผู้บริหารฯทางการพยาบาลแห่งประเทศ ไทย › สวัสดิการของสมาชิก  เรื่องจากสภาการพยาบาล › การจัดตั้งสำนักงานสภาการพยาบาลประจำจังหวัดและ การแต่งตั้งผู้แทนสภาประจำจังหวัด › การเข้ารับการประเมินมาตรฐานการพยาบาลและผดุง ครรภ์จากสภา.  เรื่องกรอบตำแหน่งและค่างานของพยาบาลวิชาชีพ  ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษและขาดแคลน  พรบ. คุ้มครองผู้บริโภคกับผู้ประกอบวิชาชีพ ( พยาบาล )  การจัดทำขอบเขตหน้าที่และการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล สาขาเฉพาะทาง 15 งาน  การพิจารณา ส่งพยาบาลดีเด่น

3 วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ  การจำแนกประเภทผู้ป่วยเพื่อ › ได้เครื่องมือในการออกแบบการบันทึกทางการ พยาบาลที่มีประสิทธิภาพและเป็นทิศทางเดียวกัน › ได้เครื่องมือในการคำนวณ Productivity ที่เป็นมี ทิศทางเดียวกันและเป็นธรรมทั่วทั้งองค์กร  การบันทึกทางการพยาบาล เพื่อ › ได้รูปแบบการบันทึกที่ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการ ปฏิบัติและเป็นทิศทางเดียวกัน

4  เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) คือ “ หวังสร้างประวัติศาสตร์ การบันทึกให้พยาบาล สามารถใช้ได้อย่างเต็มรูป แบบอย่างมีความสุขและ ภาคภูมิในวิชาชีพการ พยาบาล ”

5  ศึกษาและรวบรวมการบันทึกของแต่ละ หน่วยงาน  เรียบเรียงการจำแนะให้เป็นระบบเดียวกัน  กำหนดประเด็นการบันทึกให้สอดคล้องกับ ประเภทการเจ็บป่วย  ออกแบบฟอร์มการบันทึกและรูปแบบการ บันทึกที่เอื้อต่อการใช้งานให้บรรลุตาม เป้าหมายการบันทึก  ทดลองปฏิบัติ ติดตามประเมินและสรุปผลการ ใช้รูปแบบการบันทึกของหน่วยงานและ เครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt  ความคืบหน้าการจัดงานเสนอผลงานวิชาการและงาน เกษียณชมรมผู้บริหารฯทางการพยาบาลแห่งประเทศ ไทย › สวัสดิการของสมาชิก  เรื่องจากสภาการพยาบาล › การจัดตั้งสำนักงานสภาการพยาบาลประจำจังหวัดและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google