งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดระยะเวลาลูกหนี้เงิน ยืม ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ โดยใช้ LEAN MANAGEMETN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดระยะเวลาลูกหนี้เงิน ยืม ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ โดยใช้ LEAN MANAGEMETN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดระยะเวลาลูกหนี้เงิน ยืม ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ โดยใช้ LEAN MANAGEMETN

2 เนื่องจากบุคลากรใน โรงพยาบาลเชียงรายฯ ที่ต้องการเดินทางไปราชการ ได้ ยืมเงินบำรุงทดรองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำสัญญายืมเงินและได้รับเงินยืม เงินล่าช้า

3 - ลดระยะเวลารอคอย ของผู้ยืมเงินให้น้อยลง - ลดภาระงานของผู้บริหาร - ลดขั้นตอนการทำงาน ของเจ้าหน้าที่การเงิน

4 ( จุดเริ่ม ต้น ) ทำ สัญญา ยืมเงิน ( จุดเริ่ม ต้น ) ทำ สัญญา ยืมเงิน ตรวจสอ บ ความถูก ต้อง (60 นาที ) ระบบ จ่ายเงิน เสนอ เช็ค (60 นาที ) รอคอย การ เซ็นเช็ค (1,440 นา ที ) รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร เซ็นเช็ค (60 นาที ) รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ตรวจทาน (60 นาที ) เสนอ หัวหน้าฝ่าย การเงิน (60 นาที ) ผู้อำนวยก าร เซ็นเช็ค (60 นาที ) ผู้รับเช็ค ( จุดสิ้นสุด ) เจ้าหน้าที่ การเงิน ตรวจสอบ เช็ค (60 นาที ) เจ้าหน้าที่ การเงิน พิมพ์เช็ค (60 นาที ) ผู้อำนวยก าร อนุมัติยืม เงิน (60 นาที ) ระยะเวลาดำเนินการ 9,240 นาที ระบบ จ่ายเงิน จ่ายเช็ค (60 นาที ) รอคอย การ เซ็นเช็ค (1,440 น าที ) รอคอย การ ตรวจทา น (1560 นาที )

5 RCA. แนวทางแก้ไข Lean tool - พบความล่าช้าในการ ตรวจทานและ เซ็นเช็คของรอง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร - กำหนดขั้นตอนการ ตรวจทาน และการ เซ็นเช็คให้อยู่ในขั้นตอน เดียวกัน Re – arrange ลำดับขั้นตอนใหม่

6 ( จุดเริ่ม ต้น ) ทำ สัญญา ยืมเงิน ( จุดเริ่ม ต้น ) ทำ สัญญา ยืมเงิน ตรวจสอ บ ความถูก ต้อง (60 นาที ) ระบบจ่ายเงิน เสนอ เช็คพร้อม สัญญาเงินยืม (60 นาที ) รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ตรวจทาน พร้อม เซ็นเช็ค (60 นาที ) เสนอ หัวหน้าฝ่าย การเงินฯ (60 นาที ) เจ้าหน้าที่ การเงิน ตรวจสอบ เช็ค (60 นาที ) เจ้าหน้าที่ การเงิน พิมพ์เช็ค (60 นาที ) ผู้อำนวยการ อนุมัติยืมเงิน พร้อมเซ็นเช็ค (60 นาที ) ระยะเวลาดำเนินการ 3,360 นาที ระบบ จ่ายเงิน จ่ายเช็ค (60 นาที ) ผู้รับเช็ค ( จุดสิ้นสุด ) รอคอย การ เซ็นเช็ค (1440 นาที ) รอคอย การ เซ็นเช็ค (1440 นาที )

7 กิจกรรม Pre leanPost lean ผลที่ได้ ขั้นตอน 13 ขั้นตอน 10 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน () ระยะเวลา 9,240 นาที 3,360 นาที 5,880 นาที % ประสิทธิภาพ 5.84% 14.28% 8.44 % ตัวชี้วัด 1. ระยะเวลาในการได้รับเงิน ยืม 2. ความถูกต้องของสัญญา เงินยืม 3. ความพึงพอใจของผู้ยืม เงิน 6. เปรียบเทียบ Pre- Post Lean


ดาวน์โหลด ppt ลดระยะเวลาลูกหนี้เงิน ยืม ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ โดยใช้ LEAN MANAGEMETN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google