งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเจ้าหนี้ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเจ้าหนี้ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเจ้าหนี้ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ลดระยะเวลาลูกหนี้เงินยืม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยใช้ LEAN MANAGEMETN ระบบเจ้าหนี้ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2 ความเป็นมา เนื่องจากบุคลากรในโรงพยาบาลเชียงรายฯ ที่ต้องการเดินทางไปราชการ ได้ยืมเงินบำรุงทดรองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำสัญญายืมเงินและได้รับเงินยืมเงินล่าช้า

3 วัตถุประสงค์ - ลดภาระงานของผู้บริหาร
- ลดระยะเวลารอคอยของผู้ยืมเงินให้น้อยลง - ลดภาระงานของผู้บริหาร - ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงิน

4 พิจารณาขั้นตอนบริการ
(จุดเริ่มต้น) ทำสัญญา ยืมเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง (60 นาที) ระบบจ่ายเงิน เสนอเช็ค รอคอยการเซ็นเช็ค (1,440นาที) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเซ็นเช็ค ฝ่ายบริหารตรวจทาน เสนอ หัวหน้าฝ่ายการเงิน(60 นาที) ผู้อำนวยการ เซ็นเช็ค ผู้รับเช็ค (จุดสิ้นสุด) เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเช็ค พิมพ์เช็ค อนุมัติยืมเงิน ระยะเวลาดำเนินการ 9,240 นาที รอคอยการตรวจทาน (1560 นาที) ระบบจ่ายเงิน จ่ายเช็ค (60 นาที) รอคอยการเซ็นเช็ค (1,440นาที)

5 Re – arrange ลำดับขั้นตอนใหม่
RCA. แนวทางแก้ไข Lean tool พบความล่าช้าในการตรวจทานและ เซ็นเช็คของรองผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร กำหนดขั้นตอนการตรวจทาน และการ เซ็นเช็คให้อยู่ในขั้นตอนเดียวกัน Re – arrange ลำดับขั้นตอนใหม่

6 ขั้นตอนปัจจุบัน ระยะเวลาดำเนินการ 3,360 นาที (จุดเริ่มต้น) ทำสัญญา
ยืมเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง (60 นาที) ระบบจ่ายเงินเสนอ เช็คพร้อมสัญญาเงินยืม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารตรวจทานพร้อมเซ็นเช็ค เสนอ หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเช็ค พิมพ์เช็ค ผู้อำนวยการ อนุมัติยืมเงิน พร้อมเซ็นเช็ค(60 นาที) ระยะเวลาดำเนินการ 3,360 นาที ระบบจ่ายเงิน จ่ายเช็ค ผู้รับเช็ค (จุดสิ้นสุด) รอคอยการเซ็นเช็ค (1440 นาที) รอคอยการเซ็นเช็ค (1440 นาที)

7 6. เปรียบเทียบ Pre- Post Lean
กิจกรรม Pre lean Post lean ผลที่ได้ ขั้นตอน 13 ขั้นตอน 10ขั้นตอน 3 ขั้นตอน () ระยะเวลา 9,240 นาที 3,360 นาที 5,880 นาที % ประสิทธิภาพ 5.84% 14.28% % ตัวชี้วัด 1.ระยะเวลาในการได้รับเงินยืม 2. ความถูกต้องของสัญญาเงินยืม 3. ความพึงพอใจของผู้ยืมเงิน


ดาวน์โหลด ppt ระบบเจ้าหนี้ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google