งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องประชุม พลโท ผ่อง มีคุณเอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องประชุม พลโท ผ่อง มีคุณเอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องประชุม พลโท ผ่อง มีคุณเอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๐ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ห้องประชุม พลโท ผ่อง มีคุณเอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2 พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
๐๘๐๐ ลงทะเบียน ๐๘๓๐ - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม พิธีกรแจ้งลำดับพิธี (เลขานุการ) - ประธานเข้าสู่ห้องพิธี - เปิดเพลงมหาฤกษ์ ๑ จบ ผู้เข้าร่วมประชุมยืนตรง - ประธานขึ้นบนเวที กราบพระพุทธรูป ทำความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเดินไปประจำที่แท่นบรรยายบนเวที - ผู้เข้าร่วมประชุมนั่ง - เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวรายงาน - ประธานเดินมาที่หน้าเวที เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่สมาชิกใหม่ให้ผู้แทนสี่เหล่าทัพ - เลขาธิการ กล่าวเรียนเชิญ ผู้แทน พบ., พร., พอ. และ พต. รับมอบตามลำดับ - ประธานกล่าวเปิดการประชุม - กล่าวจบเปิดเพลงมหาฤกษ์ ผู้เข้าร่วมประชุมยืนตรง - ประธานกราบลาพระพุทธรูป ทำความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ และ เดินทางกลับ

3 ประชุมภาควิชาการ ผู้ดำเนินรายการ พล.ท.สืบพงษ์ สังขะรมย์ ประธานกรรมการวิทยาการ ๐๙๐๐-๑๐๐๐ นำเสนอความคืบหน้าการสร้างเสริมสุขภาพของ กำลังพลในกองทัพ โดย พล.ท.หญิง กมลพร สวนสมจิตร ๑๐๐๐-๑๐๑๕ อาหารว่างเครื่องดื่ม ณ โถงหน้าห้องประชุม

4 ๑๕ นาที

5 ประชุมภาควิชาการ ๑๐๑๕-๑๑๓๐ นำเสนอผลงานทางวิชาการ จาก ๔ เหล่า
ผู้ดำเนินรายการ น.อ.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ร.น. กรรมการวิทยาการ ๑๐๑๕-๑๑๓๐ นำเสนอผลงานทางวิชาการ จาก ๔ เหล่า เหล่าละ ๑๒ นาที (รวมตอบข้อซักถาม)

6 ประชุมภาควิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พบ.
๑. เรื่องการประเมินผลการหายของแผลที่ปิดด้วยวัสดุปิดแผล คาร์บอกซีเมธิล ไคโตซานและวัสดุปิดแผล อัลจิเนต เปรียบเทียบกับวัสดุผสมระหว่าง คาร์บอกซีเมธิล ไคโตซาน และ อัลจิเนต ในหนูวิสตาแรท โดย พ.อ.หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

7 โดย น.ท.หญิง ดร.วัชราพร เชยสุวรรณ ร.น.
ประชุมภาควิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร. ๒. เรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน โดย น.ท.หญิง ดร.วัชราพร เชยสุวรรณ ร.น. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

8 ประชุมภาควิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พอ.
๓. เรื่อง การสำรวจความชุกของปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค หัวใจและหลอดเลือดของกำลังพล กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ที่ได้รับการตรวจร่างกายประจำปี โดย น.อ.อนุตตร จิตตินันทน์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

9 โดย พ.ต.ท.หญิง กิตินภา นภากร
ประชุมภาควิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พต. ๔. เรื่อง สถานการณ์แนวโน้มของโรคซิฟิลิสในตำรวจที่เข้ารับการตรวจ ระหว่างปี ๒๕๔๐-๒๕๔๘ โดย พ.ต.ท.หญิง กิตินภา นภากร โรงพยาบาลตำรวจ

10 ประชุมภาคธุรการ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ชุดที่ ๒๕
เหรัญญิกแถลงบัญชีรายได้-รายจ่าย และงบดุลประจำปี ๕๐ เหรัญญิกเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี ประจำปี ๕๑ ตอบข้อซักถามสมาชิก

11

12 ชั้น ๑๑ อาคารพัชรกิติยาภา
อาหารกลางวัน ชั้น ๑๑ อาคารพัชรกิติยาภา

13 การสัมมนาเรื่อง แพทย์ถูกฟ้อง : ปัญหาและทางออก
นพ.วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ ผู้พิพากษา ศาลอาญาธนบุรี นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ รองเลขาธิการ แพทยสภา ผู้ดำเนินรายการการ พลโทสืบพงษ์ สังขะรมย์ ประธานกรรมการวิทยาการ


ดาวน์โหลด ppt ห้องประชุม พลโท ผ่อง มีคุณเอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google