งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ห้องประชุม พลโท ผ่อง มีคุณ เอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ห้องประชุม พลโท ผ่อง มีคุณ เอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ห้องประชุม พลโท ผ่อง มีคุณ เอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2 พิธีเปิดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๐๘๐๐ลงทะเบียน ๐๘๓๐ - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม พิธีกรแจ้งลำดับพิธี ( เลขานุการ ) - ประธานเข้าสู่ห้องพิธี - เปิดเพลงมหาฤกษ์ ๑ จบ ผู้เข้าร่วมประชุมยืนตรง - ประธานขึ้นบนเวที กราบพระพุทธรูป ทำความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเดินไปประจำที่แท่นบรรยายบนเวที - ผู้เข้าร่วมประชุมนั่ง - เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวรายงาน - ประธานเดินมาที่หน้าเวที เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่ สมาชิกใหม่ให้ผู้แทนสี่เหล่าทัพ - เลขาธิการ กล่าวเรียนเชิญ ผู้แทน พบ., พร., พอ. และ พต. รับมอบตามลำดับ - ประธานกล่าวเปิดการประชุม - กล่าวจบเปิดเพลงมหาฤกษ์ ผู้เข้าร่วมประชุมยืนตรง - ประธานกราบลาพระพุทธรูป ทำความเคารพธงชาติ และ พระบรมฉายาลักษณ์ และ เดินทางกลับ

3 ประชุมภาควิชาการ ผู้ดำเนินรายการ พล. ท. สืบพงษ์ สังขะรมย์ ประธานกรรมการวิทยาการ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐นำเสนอความคืบหน้าการสร้าง เสริมสุขภาพของ กำลังพลในกองทัพ โดย พล. ท. หญิง กมลพร สวนสมจิตร ๑๐๐๐ - ๑๐๑๕ อาหารว่างเครื่องดื่ม ณ โถงหน้า ห้องประชุม

4 ๑๕ นาที

5 ประชุมภาควิชาการ ผู้ดำเนินรายการ น. อ. โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ร. น. กรรมการวิทยาการ ๑๐๑๕ - ๑๑๓๐ นำเสนอผลงานทางวิชาการ จาก ๔ เหล่า เหล่าละ ๑๒ นาที ( รวมตอบข้อ ซักถาม )

6 ประชุมภาควิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พบ. ๑. เรื่องการประเมินผลการหายของแผล ที่ปิดด้วยวัสดุปิดแผล คาร์บอกซีเมธิล ไคโตซานและวัสดุปิดแผล อัลจิเนต เปรียบเทียบกับวัสดุผสมระหว่าง คาร์ บอกซีเมธิล ไคโตซาน และ อัลจิเนต ใน หนูวิสตาแรท โดย พ. อ. หญิง ดวงพร พูล สุขสมบัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร

7 ประชุมภาควิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร. ๒. เรื่อง การประเมินความต้องการ จำเป็นของสิ่งแวดล้อม ในการ ปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและ การบิน โดย น. ท. หญิง ดร. วัชราพร เชย สุวรรณ ร. น. รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

8 ประชุมภาควิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พอ. ๓. เรื่อง การสำรวจความชุกของ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค หัวใจและหลอดเลือดของกำลังพล กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ที่ได้รับการตรวจ ร่างกายประจำปี โดย น. อ. อนุตตร จิตตินันทน์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

9 ประชุมภาควิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พต. ๔. เรื่อง สถานการณ์แนวโน้มของ โรคซิฟิลิสในตำรวจที่เข้ารับการ ตรวจ ระหว่างปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๘ โดย พ. ต. ท. หญิง กิตินภา นภากร โรงพยาบาลตำรวจ

10 ประชุมภาคธุรการ รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการ ชุดที่ ๒๕ เหรัญญิกแถลงบัญชีรายได้ - รายจ่าย และงบดุลประจำปี ๕๐ เหรัญญิกเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี ประจำปี ๕๑ ตอบข้อซักถามสมาชิก

11

12 อาหารกลางวัน ชั้น ๑๑ อาคารพัชรกิติยาภา

13 การสัมมนาเรื่อง แพทย์ถูกฟ้อง : ปัญหาและทางออก นพ. วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ ผู้พิพากษา ศาลอาญาธนบุรี นพ. สัมพันธ์ คมฤทธิ์ รองเลขาธิการ แพทยสภา ผู้ดำเนินรายการการ พลโทสืบพงษ์ สังขะรมย์ ประธาน กรรมการวิทยาการ


ดาวน์โหลด ppt ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ห้องประชุม พลโท ผ่อง มีคุณ เอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google