งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาต้านปัจจัยแข็งตัวของ เลือด. Extrinsic pathway Intrinsic pathway Com mon path way.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาต้านปัจจัยแข็งตัวของ เลือด. Extrinsic pathway Intrinsic pathway Com mon path way."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาต้านปัจจัยแข็งตัวของ เลือด

2 Extrinsic pathway Intrinsic pathway Com mon path way

3  Thomboembolus : thomboembolism  DVT : deep vein thrombosis  PE : pulmonary embolism  Cardioembolic stroke

4 ชนิดฉีด  Unfractionated heparin (UFH)  Low molecular weight heparins (LMWH) ชนิดกิน  Vitamin K antagonists: warfarin

5  Activated partial thromboplastin Time (aPTT)  Prothrombin Time (PT)  International Normalized Ratio (INR)  Heparin Anti-factor Xa Level

6  เป็นการทดสอบการทำงานของ coagulation factors ใน intrinsic pathway ได้แก่ ปัจจัยการแข็งตัวของ เลือดทุกตัวยกเว้น factor VII  ใช้ในการติดตามการรักษาด้วย unfractionated heparin (UFH) ซึ่ง ยับยั้งปัจจัยใน intrinsic pathway และ common pathway  ปกติ 30-40 วินาที  Goal : 1.5-2.5 เท่าของค่า aPTT ของพลาสมาควบคุม

7  เป็นการทดสอบการทำงานของ coagulation factors ใน extrinsic pathway และ common pathway ได้แก่ factor IIa Xa VIIa Va และ fibrinogen  ใช้ในการตรวจวัดผลการรักษาด้วยยา warfarin ซึ่งยับยั้งการสร้าง vitamin K-dependent cloting factor ได้แก่ prothromin factor VII IX และ X  ปกติ 10-15 วินาที  Goal : 2-3 เท่าของค่าควบคุม

8  ค่ามาตรฐานในการตรวจติดตามการใช้ ยา warfarin  เนื่องจากข้อจำกัดของค่า PT ที่แต่ละ ห้องปฏิบัติใช้สารทดสอบที่มี sensitivity ต่างกัน ISI: International sensitivity index

9  Heterogeneous mixture of polysaccharide  chains (40-45 chains)  MW ~ 3,000-30,000 daltons  มีความเป็นประจุลบบนโมเลกุลสูง  Pentasaccharide is present in only 1/3 of heparin molecules

10 irrevers ible > 18 units Pentasaccharide (5 units) ยับยั้ง factor Xa

11

12

13 1/21/2

14  Nonspecific binding to proteins and cells  Poor bioavailability at low doses  Marked variability in its anticoagulant response  Short plasma half-life  Need frequent monitoring of activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)  Heparin-induced thrombocytopenia (HIT)

15  Obtained through chemical or enzymatic depolymerization of heparin  Approximately 1/3 of the size of heparin (average MW = 5,000 d)  More selective and more potent in inactivating factor Xa but have little effect on thrombin

16

17

18 Efficacy  aPTT for UFH, None for LMWH Safety  CBC  Renal function  Liver function  Signs/symptoms of bleeding

19  Enoxaparin  1 mg/kg SQ q 12 hr (1 mg = 100 IU)  1 mg/kg SQ OD if CrCl < 30 ml/min

20  Protamine: basic protein derived from fish sperm, binds to heparin, form a stable salt.  1 mg of protamine neutralize 100 U UFH.  A patient who bleeds immediately following an IV bolus of 5,000 U UFH, use 50 mg protamine.  a patient receiving a continuous IV infusion of 1,250 U per hour will require approximately 30 mg protamine.

21

22

23  ยับยั้งการสร้างโปรตีนที่ทำหน้า เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด  โปรตีนเหล่านี้สร้างที่ตับ โดยต้อง อาศัยวิตามินเค  vitamin K dependent clotting factors  Clotting factors: factors II, VII, IX, X  Protein C, Protein S

24  ลดปริมาณ vit K dependent clotting factors 30-50%  ไม่มีผลต่อ clotting factors ที่อยู่ใน เลือดก่อนผู้ป่วยจะได้รับยา  เห็นฤทธิ์ยาเมื่อ clotting factors ที่ เหลืออยู่จะถูกกำจัดออกไป  ต้องใช้เวลาถึง 7-10 วันก่อนที่จะเห็น ผลของยาได้อย่างเต็มที่และเข้าสู่ ภาวะ steady state

25  Factor VII (proconvertin) = 6 hr  Factor IX (Christmas factor) = 24 hr  Factor X (Stuart factor) = 40 hr  Factor II (Prothrombin) = 60 hr  Protein C = 8 hr

26  อายุ  Drug adherence  Alcoholic drink  Disease states  Drug interaction Increase INR  hyperthyroid s  CHF  liver disease  fever  diarrhea

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt ยาต้านปัจจัยแข็งตัวของ เลือด. Extrinsic pathway Intrinsic pathway Com mon path way.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google