งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Effect of Angiotensin II Receptor Blocker on Peritoneal Membrane Transports in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients  นางสาวมนสิชา บัวอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Effect of Angiotensin II Receptor Blocker on Peritoneal Membrane Transports in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients  นางสาวมนสิชา บัวอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Effect of Angiotensin II Receptor Blocker on Peritoneal Membrane Transports in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients  นางสาวมนสิชา บัวอ่อน 4710095 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นายธรรมชาติ โคตะนนท์ 47230021 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 การศึกษา

3 ผู้ทำการศึกษา: Jearnsujitwimol V, Eiam-Ong S, Kanjanabuch T, Wathanavaha A, Pansin P. วัตถุประสงค์: ศึกษาผลของยา Angiotensin II Receptor Blocker (ARB) ซึ่งเป็นยารักษาความดันโลหิต ต่อการขนส่งผ่านผนังเยื่อบุช่องท้องในการล้างไตทางหน้า ท้องชนิดถาวร (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis; CAPD) วัสดุและวิธีการ: ทำการศึกษาในผู้ป่วย 7 รายโดยงดยา ความดันโลหิตเดิม และให้ยา candesartan ขนาด 8-16 mg/day เพื่อควบคุมความดันโลหิตต่ำกว่า 140/90 mmHg อาจให้ยา hydralazine เสริม

4

5 Study protocol Baseline6 th week12 th week18 th week

6 การศึกษา ผลการศึกษา: ระดับความดันโลหิตในทุกระยะไม่ แตกต่างกันและบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนด - หลังให้ candesartan พบว่าการขจัด albumin ลดลง และเพิ่มกลับขึ้นสู่ระดับเดิมหลังหยุดยา - ไม่มีความแตกต่างในการขนส่งสารอื่น ๆ - ไม่พบผลข้างเคียงจากการให้ยา สรุป: ในผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องชนิดถาวรที่มี ความดันโลหิตสูงพบว่า candesartan มี ประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตและลดการ สูญเสีย albumin ผ่านทางเยื่อบุช่องท้องโดยไม่มี ผลต่อการขนส่งของสารอื่น ๆ

7 CRITICAL APPRAISAL SKILLS PROGRAMME 12 questions to help you make sense of a study Are the results of the study valid? What are the results? Will the results help locally?

8 1. Did the study address a clearly focused issue? ศึกษาผลของยา Angiotensin II Receptor Blocker (ARB) ซึ่งเป็นยารักษา ความดันโลหิตต่อการขนส่งผ่านผนังเยื่อบุ ช่องท้องในการล้างไตทางหน้าท้องชนิด ถาวร เนื่องจากยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ เกี่ยวกับยา ARB ต่อการขนส่งสารผ่านผนังหน้าท้องใน ผู้ป่วย CAPD

9 2. Did the authors use an appropriate method to answer their question? เป็นการศึกษาแบบ Prospective และ cross-over experimental study โดย ศึกษาผลของยา ARB ต่อการขนส่งผ่าน ผนังเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยที่มีการล้างไต ทางหน้าท้องชนิดถาวร ที่มีภาวะความดัน โลหิตสูง

10 Time Patient population Sample A B B A Outcome Cross-over design

11 3. Was the cohort recruited in an acceptable way? ทำการศึกษาในผู้ป่วย End stage renal disease (ESRD) จำนวน 7 คน ที่มีการล้าง ไตทางหน้าท้องชนิดถาวร เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 6 เดือน ที่โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

12 Inclusion criteria CAPD patients who had hypertension documented by blood pressure above 140/90 mmHg Exclusion criteria 1. Uncontrolled blood pressure of higher than 180/110 mmHg or hypertension requiring more than 3 different kinds of antihypertensive drug 2. tunnel infection or CAPD-related peritonitis within 1 month prior to or during the present study period 3. human immunodeficiency virus infection 4. chronic liver diseases 5. active systemic infection 3. Was the cohort recruited in an acceptable way?

13 4. Was the exposure accurately measured to minimize bias? ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับ intervention ที่ เหมือนกันทุกคน คือ ยา candesartan เพื่อให้ BP < 140/90 mmHg ขนาดยา candesartan 8-16 mg/day ขนาดยา hydralazine 50 mg/day

14 5. Was the outcome accurately measured to minimize bias? การศึกษานี้มีการวัดข้อมูลแบบ objective data เช่น – Blood pressure data mean arterial pressure (MAP) – Peritoneal-membrane transport data net ultrafiltration glucose absorption rate albumin clearance Etc.

15 5. Was the outcome accurately measured to minimize bias? มีการวัด Peritoneal-membrane transport ด้วย modified peritoneal function test ซึ่ง อ้างอิงมาจากการศึกษาก่อนหน้านี้ (Pannekeet, et al) การศึกษาไม่มีการปกปิด (blinding) ทั้งผู้เข้าร่วมการศึกษา และผู้ประเมินผล การศึกษา

16 6. Have the authors identified all important confounding factors? การศึกษาไม่ได้ระบุถึง confounding factors ในช่วงแรกของการศึกษา ไม่มีระยะพัก (wash-out period) ซึ่งอาจทำให้ผล การศึกษาคลาดเคลื่อนได้

17 7. Was the follow up of subjects complete enough? มีการติดตาม 4 ช่วง คือ ที่ baseline, ที่ 6 สัปดาห์, ที่ 12 สัปดาห์ หลังจากเริ่มยา candesartan และหลังจากหยุดยา candesartan ที่ 6 สัปดาห์ ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ในการทดลอง

18 8. What are the results of this study? ลักษณะประชากร ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการฟอก ไตผ่านทางช่องท้อง 7 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 2 คน ทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทางด้านลักษณะประชากร ความดันโลหิต มีผู้ป่วย 2 และ 5 คนที่ต้องได้รับยา candesartan ขนาด 8 และ 16 mg ตามลำดับ จึงจะสามารถควบคุม ความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 140/90 mmHg ได้ และมีผู้ป่วย 1 รายที่ต้องให้ hydralazine ร่วมกับ candesartan 16 mg/day จึงจะสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ ส่วน ความดันโลหิตวัดและคำนวณ MAP พบว่าทั้ง 4 ช่วง ไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

19 Peritoneal membrane transport ไม่มีความแตกต่างกันของค่าที่วัดดังนี้: Net ultrafiltration, dialysate urea to plasma urea ratio, β 2 microglobulin clearance, และ glucose absorption rate เมื่อได้รับ candesartan นาน 6 และ 12 สัปดาห์พบว่า peritoneal albumin clearance และ albumin loss หลังจากได้รับ ยา 4 ชั่วโมงลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และหลังจาก 12 สัปดาห์ที่หยุดยาพบว่าค่าที่วัดทั้งสองกลับขึ้นมาในระดับ baseline แม้ว่าจะลด peritoneal albumin clearance แต่ระดับ serum albumin ของทั้ง 4 ช่วงไม่ต่างกัน อาการข้างเคียง ไม่พบอาการข้างเคียง เช่น hypokalemia หรือต้องเพิ่มขนาด erythropoietin 8. What are the results of this study?

20 ข้อมูลในการศึกษาทั้งหมดจะใช้ ANOVA ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ กำหนดไว้ที่ p-value < 0.05 9. How precise are the results?

21 10. Do you believe the results? ไม่ เพราะ แม้ผู้ทำการศึกษาไม่ได้กล่าวถึง อคติ แต่คิดว่าผลการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็น ประโยชน์ของยาเฉพาะผู้ป่วย CAPD ที่มี ความดันโลหิตสูงที่ไม่รุนแรงเท่านั้น อาจมี selection bias แต่ผลการศึกษาที่แสดง ประโยชน์ของยาจึงอาจส่งผลดีต่อบริษัทยา อีกทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษามีจำนวน น้อย อาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่ม ประชากรได้

22 ผู้ทำการศึกษาได้อภิปรายว่าระยะเวลาที่ ทำการศึกษาอาจไม่นานพอที่จะเห็นผล การศึกษาที่มีต่อระดับ serum albumin เกณฑ์ที่ช่วยประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง การใช้ยา candesartan กับการลดลงของ albumin loss และ albumin clearance (Bradford Hills criteria) 10. Do you believe the results?

23 Strength of Association: albumin clearance และ albumin loss ของผู้ป่วยในช่วงที่ใช้ยา candesartan ต่ำ กว่าช่วงที่ไม่ได้ใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ Temporality: ผู้ป่วยมี albumin clearance และ albumin loss ลดลงหลังจากที่ได้รับยา candesartan Consistency: การศึกษานี้ไม่ได้ระบุถึง Theoretical Plausibility: การศึกษาไม่ได้ระบุถึงกลไกที่ ยา candesartan สามารถลด albumin loss และ albumin clearance ได้ 10. Do you believe the results?

24 Specificity in the causes: การศึกษานี้ไม่ได้ระบุผลลัพธ์ อื่นๆ ที่นอกเนื่องไปจากค่าที่ต้องการวัด Dose Response Relationship: การศึกษาไม่ได้ระบุถึง ขนาดยาที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อผลลัพธ์ที่วัดหรือไม่ Experimental Evidence: ไม่มีการศึกษาอื่นที่สนับสนุน ผลการศึกษานี้ 10. Do you believe the results?

25 11. Can the results be applied to the local population? ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีหน่อยฟอกไตผ่านทางหน้าท้อง เช่นเดียวกับการศึกษานี้ จึงสามารถนำผล การศึกษาไปพิจารณาประกอบการเลือกใช้ ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ ควรนำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีลักษณะเหมือนกับ ผู้ที่เข้าร่วมการศึกษา

26 12. Do the results of this study fit with other available evidence? ไม่มีการศึกษาอื่นที่สนับสนุนผลการศึกษานี้

27 Thank you For your attention


ดาวน์โหลด ppt The Effect of Angiotensin II Receptor Blocker on Peritoneal Membrane Transports in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients  นางสาวมนสิชา บัวอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google