งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาอะไร เอ่ย ?. Company Logo Add Your Company Slogan การวิพากษ์ วรรณกรรมปฐมภูมิ จัดทำโดย นสภ. สุกัญญา จินะการรหัส 48211170 นสภ. ธนาธร จรอำรหัส 48230011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาอะไร เอ่ย ?. Company Logo Add Your Company Slogan การวิพากษ์ วรรณกรรมปฐมภูมิ จัดทำโดย นสภ. สุกัญญา จินะการรหัส 48211170 นสภ. ธนาธร จรอำรหัส 48230011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาอะไร เอ่ย ?

2 Company Logo Add Your Company Slogan การวิพากษ์ วรรณกรรมปฐมภูมิ จัดทำโดย นสภ. สุกัญญา จินะการรหัส 48211170 นสภ. ธนาธร จรอำรหัส 48230011 แหล่งฝึก : โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์

3 Side effects of commonly used glaucoma medications: comparisonoftolerability,chance ofdiscontinuation, and patient satisfaction วารสาร : Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology (2008) 246:1485–1490 ผู้จัดทำ : Henny J. M. Beckers, Jan S. A. G. Schouten, Carroll A. B. Webers, Rikkert van der Valk and Fred Hendrikse แหล่งเงินทุน : Dutch Health Care Insurance Council

4 Background To compare the tolerability of commonly prescribed topical glaucoma medications determining frequency and bother of side effects patient satisfaction with their medication chance of discontinuation of eye drops.

5 Methods studied in glaucoma patients from 9 hospitals The frequency and severity of side effects patient satisfaction with the medication probability to change medication due to side effects To register side effects in a questionnaire based on “the Comparison of Ophthalmic Medications for Tolerability” (COMTOL)

6 Results The number of patients responding was 3,333/3841 (87%) Most patients (79%) were satisfied with their eye medication The median score for ocular side effects was 58 on a scale ranging from 0 to 320 The probability that medication would be changed by the ophthalmologist was 9% The most frequently prescribed drugs were Timolol latanoprost dorzolamide/timolol (Cosopt®) latanoprost/timolol (Xalcom®) Onlysmall differences in tolerability were found between these drugs

7 Conclusions Patients are satisfied with their glaucoma medication and have a low chance of discontinuation of eye drops due to side effects.

8 Company Logo Add Your Company Slogan การวิพากษ์ วรรณกรรมปฐมภูมิ

9 คำถามงานวิจัย ผู้ป่วยโรคต้อหินมีความสามารถในการทนต่อการ ใช้ยาหยอดตาแต่ละชนิดแตกต่างกันหรือไม่ อาการข้างเคียงของยาถูกพบได้บ่อยใน case reports การเปรียบเทียบความสามารถทนต่อยาระหว่างยา 2 ตัว สามารถทำได้โดยวิธี randomized controlled trial ซึ่งมักจะทำเปรียบเทียบระหว่างยาใหม่ๆ กับยาที่ใช้มานาน แล้ว ทำในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอุดมคติโดยเลือกเฉพาะผู้ป่วย สุขภาพดี และรายงานอาการข้างเคียงที่เป็นมาตรฐาน งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอาการข้างเคียง ของยาโรคต้อหินมีข้อจำกัดเพราะส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ ประเมินแค่วิธีเดียวในการศึกษา

10 วัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความทนต่อยาหยอดตารักษาโรค ต้อหินโดยขึ้นกับความถี่และการรบกวนของอาการ ข้างเคียงรวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้และโอกาส ในการหยุดยา Populations  ไม่มี Intervention  มี Control  ไม่มี Outcome  มี Time  ไม่มี

11 รูปแบบงานวิจัย Descriptive Observational study Cross-sectional studies

12 ระเบียบวิธีวิจัย 3,841 คน From 9 centers ส่งแบบสอบถาม เกี่ยวกับอาการ ข้างเคียงของยา และ ความพึงพอใจ มีคนส่ง 3,333 คน (87%) ภาย ใน 14 วัน เกิดอาการ ข้างเคียงให้บันทึก ทนไม่ได้แล้วมา พบแพทย์ แพทย์จะเป็นผู้ บันทึก แบบสอบถาม ถ้าเปลี่ยนยาจะให้ทำ แบบสอบถามอีกรอบ แต่ไม่นำมาวิเคราะห์ใน การทดลอง New patient ( เริ่มใช้ ยาครั้งแรก, เปลี่ยนการใช้ยา, เพิ่ม การใช้ยา ) เก็บข้อมูล มี. ค. 2001- ม. ค. 2004

13 Questionnaire Comparison of Ophthalmic Medications for Tolerability (COMTOL) ออกแบบเพื่อเปรียบเทียบความทนต่อยาหยอดตาจากอาการ ข้างเคียง ถูกปรับปรุงเพื่อตอบจุดประสงค์การศึกษานี้โดย แบบสอบถามจะสอดคล้องกับ Farmacotherapeutisch Kompas ซึ่งเป็นแนวทางการ รักษาด้วยยาโดย the Dutch Health Care Insurance Board เพื่อให้แน่ใจในความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจะใช้ ผู้เชี่ยวชาญในโรคต้อหิน 2 คน ตรวจสอบ วัดได้แต่ผลข้างเคียงที่เกิดจาก subjective data แต่ไม่ สามารถวัดทาง objective data เช่นผลข้างเคียงทาง systemic

14 Questionnaire The ocular symptoms listed were burning, stinging,conjunctival hyperaemia, itching, ocular secretion, ocular pain, tearing, brow ache, dryness, foreign body sensation,eyelid redness, eyelid oedema, blurred vision, visual acuity loss, accommodation difficulties, and night vision problems

15 Side effect frequency of effects 6-point ‘Did not experience’, ‘One day’, ‘Several days’, ‘About half of days’, ‘Almost every day’ and ‘Everyday’ the intensity of bother 5-point ‘Not at all bothered’, ‘A little bothered’, ‘Quite bothered’, ‘Much bothered’ and ‘Extremely bothered’. level of satisfaction 7-point ‘Very unsatisfied‘, ‘Unsatisfied’, ‘A little unsatisfied, ‘Not unsatisfied nor satisfied’, ‘A little satisfied’, ‘Satisfied’ and ‘Very satisfied’.

16 วิธีคำนวณ Questionnaire อธิบายวิธีคำนวณ Ocular symtomp frequency of effects intensity of bother ความพึงพอใจ

17

18 Population 3,841 คน From 9 centers -> ไม่ระบุ power อายุเฉลี่ย 69±12 ปี มีอายุตั้งแต่ 21-97 ปี ผู้ป่วย 1,920 (50%) คนเป็นผู้ชาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (85%) จะได้รับการวินิจฉัย open-angle glaucoma 69% ocular hypertension 9% glaucoma suspect 7%

19 Intervention ไม่ทราบรายละเอียดขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับ ไม่มีการปกปิดยาที่ผู้ป่วยได้รับ Selection bias แพทย์

20 Outcomes วัดโดยคิดคะแนนจาก Questionnaire อาการข้างเคียงจากการใช้ยา Only subjective data Recall bias ความพึงพอใจ วัดโดยใช้การตัดสินใจของจักษุแพทย์ โอกาสในการหยุดใช้ยา interview bias--  สัมภาษณ์โดยแพทย์

21 Confounding ยา วิธีการใช้ยา ความร่วมมือในการใช้ยา สิ่งแวดล้อม

22 Outcomes สถิติ pearson chi square ตัวแปรต้น : ยาหยอดตาแต่ละชนิด ตัวแปรตาม : ความพึงพอใจ อาการข้างเคียงจากการใช้ยา โอกาสในการหยุดใช้ยา

23 biostatistics used in clinical research

24 Time ตอบแบบสอบถามภายใน 14 วัน ช่วงเวลาสั้นเกินที่จะดูอาการข้างเคียงระยะยาว เวลาในการตอบแบบสอบถามแต่ละคนไม่ เท่ากันขึ้นกับผู้ป่วย washout-period ไม่มีถึงแม้จะมีการเปลี่ยนการใช้ยา

25 สรุป ความพึงพอใจ ---- ไม่ต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.40) อาการข้างเคียงจากการใช้ยา ----- แตกต่างอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (p=0.03) เกิดมากสุด : other combinations of 3 or more (p=0.12) เกิดน้อยสุด : timolol (gellans) โอกาสในการหยุดใช้ยา ---- ไม่ต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ยาที่มีการใช้มากในการศึกษานี้ได้แก่ Timolol latanoprost dorzolamide/timolol (Cosopt®) latanoprost/timolol (Xalcom®) Patients are satisfied with their glaucoma medication and have a low chance of discontinuation of eye drops due to side effects.

26 ประเมินการนำไปใช้ glaucoma Refill clinic ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้ยา และมีแนวโน้มหยุดใช้ยาต่ำ แต่ยังมีความแตกต่างในด้านอาการข้างเคียง ของยาแต่ละตัว ดังนั้นในการติดตามผู้ป่วยควรประเมินอาการ ข้างเคียงของยาเพื่อ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยใน กลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์

27 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ยาอะไร เอ่ย ?. Company Logo Add Your Company Slogan การวิพากษ์ วรรณกรรมปฐมภูมิ จัดทำโดย นสภ. สุกัญญา จินะการรหัส 48211170 นสภ. ธนาธร จรอำรหัส 48230011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google