งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาอะไรเอ่ย?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาอะไรเอ่ย?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาอะไรเอ่ย?

2 การวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
จัดทำโดย นสภ. สุกัญญา จินะการ รหัส นสภ. ธนาธร จรอำ รหัส แหล่งฝึก : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

3 วารสาร : ผู้จัดทำ : แหล่งเงินทุน : (2008) 246:1485–1490
Side effects of commonly used glaucoma medications: comparisonoftolerability,chance ofdiscontinuation, and patient satisfaction วารสาร : Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology (2008) 246:1485–1490 ผู้จัดทำ : Henny J. M. Beckers, Jan S. A. G. Schouten, Carroll A. B. Webers , Rikkert van der Valk and Fred Hendrikse แหล่งเงินทุน : Dutch Health Care Insurance Council

4 Background To compare the tolerability of commonly prescribed topical glaucoma medications determining frequency and bother of side effects patient satisfaction with their medication chance of discontinuation of eye drops.

5 Methods studied in glaucoma patients from 9 hospitals
The frequency and severity of side effects patient satisfaction with the medication probability to change medication due to side effects To register side effects in a questionnaire based on “the Comparison of Ophthalmic Medications for Tolerability” (COMTOL)

6 Results The number of patients responding was 3,333/3841 (87%)
Most patients (79%) were satisfied with their eye medication The median score for ocular side effects was 58 on a scale ranging from 0 to 320 The probability that medication would be changed by the ophthalmologist was 9% The most frequently prescribed drugs were Timolol latanoprost dorzolamide/timolol (Cosopt®) latanoprost/timolol (Xalcom®) Onlysmall differences in tolerability were found between these drugs

7 Conclusions Patients are satisfied with their glaucoma medication and have a low chance of discontinuation of eye drops due to side effects.

8 การวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิ

9 คำถามงานวิจัย ผู้ป่วยโรคต้อหินมีความสามารถในการทนต่อการใช้ยาหยอดตาแต่ละชนิดแตกต่างกันหรือไม่ อาการข้างเคียงของยาถูกพบได้บ่อยใน case reports การเปรียบเทียบความสามารถทนต่อยาระหว่างยา 2 ตัว สามารถทำได้โดยวิธี randomized controlled trial ซึ่งมักจะทำเปรียบเทียบระหว่างยาใหม่ๆ กับยาที่ใช้มานานแล้ว ทำในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอุดมคติโดยเลือกเฉพาะผู้ป่วยสุขภาพดี และรายงานอาการข้างเคียงที่เป็นมาตรฐาน งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอาการข้างเคียงของยาโรคต้อหินมีข้อจำกัดเพราะส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประเมินแค่วิธีเดียวในการศึกษา

10 วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความทนต่อยาหยอดตารักษาโรคต้อหินโดยขึ้นกับความถี่และการรบกวนของอาการข้างเคียงรวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้และโอกาสในการหยุดยา Populations  ไม่มี Intervention  มี Control  ไม่มี Outcome  มี Time  ไม่มี

11 รูปแบบงานวิจัย Descriptive Observational study Cross-sectional studies

12 ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับอาการข้างเคียงของยา และความพึงพอใจ
ระเบียบวิธีวิจัย New patient (เริ่มใช้ยาครั้งแรก, เปลี่ยนการใช้ยา, เพิ่มการใช้ยา) เก็บข้อมูล มี.ค ม.ค. 2004 3,841 คน From 9 centers เกิดอาการข้างเคียงให้บันทึก ทนไม่ได้แล้วมาพบแพทย์ แพทย์จะเป็นผู้บันทึกแบบสอบถาม ภายใน 14 วัน ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับอาการข้างเคียงของยา และความพึงพอใจ มีคนส่ง 3,333 คน (87%) ถ้าเปลี่ยนยาจะให้ทำแบบสอบถามอีกรอบ แต่ไม่นำมาวิเคราะห์ในการทดลอง

13 Questionnaire Comparison of Ophthalmic Medications for Tolerability (COMTOL) ออกแบบเพื่อเปรียบเทียบความทนต่อยาหยอดตาจากอาการข้างเคียง ถูกปรับปรุงเพื่อตอบจุดประสงค์การศึกษานี้โดยแบบสอบถามจะสอดคล้องกับ Farmacotherapeutisch Kompas ซึ่งเป็นแนวทางการรักษาด้วยยาโดย the Dutch Health Care Insurance Board เพื่อให้แน่ใจในความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในโรคต้อหิน 2 คน ตรวจสอบ วัดได้แต่ผลข้างเคียงที่เกิดจาก subjective data แต่ไม่สามารถวัดทาง objective data เช่นผลข้างเคียงทาง systemic

14 Questionnaire The ocular symptoms listed were
burning, stinging,conjunctival hyperaemia, itching, ocular secretion, ocular pain, tearing, brow ache, dryness, foreign body sensation,eyelid redness, eyelid oedema, blurred vision, visual acuity loss, accommodation difficulties, and night vision problems

15 Side effect frequency of effects 6-point ‘Did not experience’, ‘One day’, ‘Several days’, ‘About half of days’, ‘Almost every day’ and ‘Everyday’ the intensity of bother 5-point ‘Not at all bothered’, ‘A little bothered’, ‘Quite bothered’, ‘Much bothered’ and ‘Extremely bothered’. level of satisfaction 7-point ‘Very unsatisfied‘, ‘Unsatisfied’, ‘A little unsatisfied, ‘Not unsatisfied nor satisfied’, ‘A little satisfied’, ‘Satisfied’ and ‘Very satisfied’.

16 วิธีคำนวณ Questionnaire
อธิบายวิธีคำนวณ Ocular symtomp frequency of effects intensity of bother ความพึงพอใจ

17

18 3,841 คน From 9 centers -> ไม่ระบุ power
Population 3,841 คน From 9 centers -> ไม่ระบุ power อายุเฉลี่ย 69±12 ปี มีอายุตั้งแต่ ปี ผู้ป่วย 1,920 (50%) คนเป็นผู้ชาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (85%) จะได้รับการวินิจฉัย open-angle glaucoma 69% ocular hypertension 9% glaucoma suspect 7%

19 Intervention ไม่ทราบรายละเอียดขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับ
ไม่มีการปกปิดยาที่ผู้ป่วยได้รับ Selection bias แพทย์

20 Outcomes วัดโดยคิดคะแนนจาก Questionnaire
อาการข้างเคียงจากการใช้ยา Only subjective data Recall bias ความพึงพอใจ วัดโดยใช้การตัดสินใจของจักษุแพทย์ โอกาสในการหยุดใช้ยา interview bias--สัมภาษณ์โดยแพทย์

21 ความร่วมมือในการใช้ยา สิ่งแวดล้อม
Confounding ยา วิธีการใช้ยา ความร่วมมือในการใช้ยา สิ่งแวดล้อม

22 อาการข้างเคียงจากการใช้ยา โอกาสในการหยุดใช้ยา
Outcomes สถิติ pearson chi square ตัวแปรต้น: ยาหยอดตาแต่ละชนิด ตัวแปรตาม: ความพึงพอใจ อาการข้างเคียงจากการใช้ยา โอกาสในการหยุดใช้ยา

23 biostatistics used in clinical research

24 ตอบแบบสอบถามภายใน 14 วัน
Time ตอบแบบสอบถามภายใน 14 วัน ช่วงเวลาสั้นเกินที่จะดูอาการข้างเคียงระยะยาว เวลาในการตอบแบบสอบถามแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นกับผู้ป่วย washout-period ไม่มีถึงแม้จะมีการเปลี่ยนการใช้ยา

25 สรุป ความพึงพอใจ ---- ไม่ต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.40)
เกิดมากสุด: other combinations of 3 or more (p=0.12) เกิดน้อยสุด: timolol (gellans) โอกาสในการหยุดใช้ยา---- ไม่ต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยาที่มีการใช้มากในการศึกษานี้ได้แก่ Timolol latanoprost dorzolamide/timolol (Cosopt®) latanoprost/timolol (Xalcom®) Patients are satisfied with their glaucoma medication and have a low chance of discontinuation of eye drops due to side effects.

26 ประเมินการนำไปใช้ glaucoma Refill clinic ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้ยาและมีแนวโน้มหยุดใช้ยาต่ำ แต่ยังมีความแตกต่างในด้านอาการข้างเคียงของยาแต่ละตัว ดังนั้นในการติดตามผู้ป่วยควรประเมินอาการข้างเคียงของยาเพื่อ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยในกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

27 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ยาอะไรเอ่ย?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google